Niezbędnik pracy dyplomowej

Niezbędnik pracy dyplomowej

Prosimy o zapoznanie się z:

 • Uchwalą w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania antyplagiatowego (pobierz)
 • Regulaminem postępowania antyplagiatowego w Polsko-Japoskiej Akademii Technik Komputerowych (pobierz)

Wymagania organizacyjne

 • kierunek Architektura Wnętrz (pobierz)

Zasady przygotowania dokumentacji pracy magisterskiej w Pracowni Multimediów MGR SNM (pobierz)

Praca dyplomowa powinna posiadać stronę tytułową według ustalonego wzorca (pobierz).

Praca napisana w języku innym niż polski powinna zawierać dodatkowo drugą stronę tytułową w języku polskim oraz streszczenie pracy.

14 dni przed obroną w Bibliotece należy złożyć:

 • 1 egzemplarz pracy w formie drukowanej, w sztywnej oprawie,
 • 1 egzemplarz pracy w formie elektronicznej (nośniki CD lub DVD) w formacie PDF, DOC, DOCX, ODT (zaleca się umieszczenie co najmniej dwóch różnych formatów). Na płycie należy umieścić treść całej pracy łącznie z dodatkowymi aplikacjami. Płyta powinna być w papierowej lub cienkiej plastikowej kopercie przytwierdzona do wew. strony oprawy pracy dyplomowej. Płyta powinna być podpisana przez promotora pracy,
 • podpisane oświadczenie promotora oraz autora pracy, do wglądu.

Należy złożyć komplet ww. dokumentów. Praca powinna być wersją ostateczną.

Wynik raportu prawdopodobieństwa wpisany będzie do „Podania o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej”, tzw. obiegówki

Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń prac dyplomowych na czas obrony.

W dziekanacie należy złożyć (obowiązują terminy wyznaczone w Zarządzeniu Dziekana):

 • 1 egz. pracy w wersji elektronicznej
 • ocenę pracy dyplomowej (pobierz)
 • oświadczenie promotora (pobierz)
 • oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy (pobierznowe
 • oświadczenie promotora pracy dyplomowej dot. dopuszczenia do obrony (jeśli współczynnik podobieństwa jest => niż 30%) (pobierznowe

Po obronie prosimy o dostarczenie 4 sztuk zdjęć w formacie 4,5 na 6,5.

Informacja o przygotowanym dyplomie (lub/i odpisie w języku angielskim) pojawi się na Państwa profilu, po zalogowaniu do webdziekanatu, w zakładce Przebieg studiów (dostępne dla absolwentów roku akademickiego 2016/2017 i późniejszych).

Przy odbiorze dyplomu prosimy przygotować do zwrotu legitymację.

W celu uzyskania odpisu w języku angielskim należy w przeciągu 30 dni od dnia obrony złożyć w dziekanacie:

 • podanie
 • poświadczone przez promotora tłumaczenie tematu pracy
 • dodatkowe 2 zdjęcia
 • dowód wpłaty 40 zł (płatność nie dotyczy studentów studiów anglojęzycznych)

Zobacz również zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy, dla Wydziału Sztuki Nowych Mediów, studia 1go stopnia.

PLAGIAT.pl

Instrukcja interpretacji
Raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl

Raport podobieństwa:

 • ułatwia ocenę samodzielności badanego tekstu,
 • wskazuje liczbę zapożyczonych fragmentów i podaje ich źródła.


I.    Współczynniki podobieństwa

 • określają,  w  jakim  procencie  praca  składa  się  z  fragmentów  identycznych        z wykrytymi w innych tekstach,
 • są stosunkiem liczby wyrazów odnalezionych w innych tekstach do całkowitej liczby wyrazów w badanym dokumencie.

Interpretacja przykładowego raportu:

1 

 1. Wartość Współczynnika podobieństwa 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe, odnalezione w bazie uczelni macierzystej, bazach  innych  uczelni  (uczestniczących  w  Międzyuczelnianym  Programie  Wymiany
  Baz) lub w zasobach Internetu (z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych - BAP). Współczynnik podobieństwa 1 służy przede wszystkim do badania samodzielności językowej autora pracy.
 2. Wartość Współczynnika podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się  z fraz odnalezionych w w/w  bazach  (z  wyłączeniem  BAP)  o  długości  25  wyrazów  lub dłuższej. Ze względu na długość wykrywanych fraz Współczynnik podobieństwa 2 jest lepszym narzędziem do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń.
 3. Współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 1 z tym, że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 8 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez System w Bazie Aktów Prawnych.
 4. Współczynnik podobieństwa 4 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 2 z tym, że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 25 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez System w Bazie Aktów Prawnych.
 5. Wartość Współczynnika podobieństwa 5 oznacza, jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych o długości    co najmniej 8 wyrazów.


II.    Funkcjonalności Raportu podobieństwa

 • wykrywa i przedstawia w postaci listy 10 najdłuższych fragmentów zidentyfikowanych jako zapożyczenia,
 • tworzy listy fragmentów zidentyfikowanych jako tożsame z badanym tekstem, występujących w bazie uczelni macierzystej, bazach innych uczelni, Bazie Aktów Prawnych (BAP) oraz w Internecie,
 • umożliwia zaznaczanie (kolorem niebieskim) wybranych zapożyczeń,
 • określa stopień zapożyczeń wyrażony w liczbie wyrazów występujących w danym fragmencie tekstu,
 • pozwala zaznaczyć wykorzystane fragmenty z wybranego źródła.

2

III.    Treść Raportu podobieństwa

Kolory występujące w treści Raportu podobieństwa oznaczają odpowiednio:

 • zielony — fragmenty pochodzące z zasobów Internetu,
 • czerwony — fragmenty pochodzące z bazy macierzystej i z baz innych uczelni,
 • niebieski — fragmenty zaznaczone przy użyciu funkcji znajdujących się w rozwijanych listach,
 • niebieski kolor tła — fragmenty odnalezione w dokumentach pochodzących z Bazy Aktów Prawnych (BAP),
 • żółty kolor tła — znaki pochodzące z alfabetu innego niż łaciński, mogące świadczyć o próbie ukrycia dokonanych zapożyczeń.

3

IV.    Interpretacja Raportu podobieństwa

Aby dokonać właściwej interpretacji Raportu podobieństwa, należy wykonać następujące czynności:

 1. Sprawdzić wartości Współczynników podobieństwa (wątpliwości powinno budzić przekroczenie progu 50% dla Współczynnika podobieństwa 1 i 5% dla Współczynnika podobieństwa 2).
 2.  Jeżeli w badanej pracy pojawi się Alert oznaczający możliwą próbę ukrycia niedopuszczalnych zapożyczeń, należy zwrócić na to szczególną uwagę poprzez przeanalizowanie akapitów zawierających litery oznaczone kolorem żółtym. Mogą one pochodzić z innych alfabetów niż łaciński.
 3. Przeanalizować listę „Najdłuższe fragmenty zidentyfikowane jako podobne”  (wątpliwości powinny budzić fragmenty o liczbie wyrazów przekraczającej 150; jeżeli takie    występują,     należy     je     odnaleźć,    używając    linku     „zaznacz     fragment”  i sprawdzić, czy są cytatami).
 4. Przeanalizować pozostałe listy, zwracając szczególną uwagę na dokumenty zawierające fragmenty o długości przekraczającej limit ustalony dla Współczynnika podobieństwa 2 (są one oznaczone pogrubioną czcionką). W przypadku takich dokumentów, zwłaszcza znajdujących sie na początku listy, należy użyć linku „zaznacz fragmenty” i sprawdzić, czy są one raczej krótkimi frazami rozproszonymi po całym dokumencie (w takiej sytuacji można je uznać za przypadkowe zapożyczenia), czy też długimi fragmentami tekstu sąsiadującymi ze sobą i rozdzielonymi tylko krótkimi frazami (taka sytuacja powinna budzić podejrzenia).
 5. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek podejrzeń, należy poddać Raport podobieństwa szczegółowej analizie, polegającej, poza użyciem funkcji Raportu podobieństwa wymienionych w pkt. 1-4, także na dokładnym sprawdzeniu treści dokumentu, z uwzględnieniem prawidłowego oznaczenia cytowanych fragmentów użytych w badanej pracy wykrytych przez System jako podobne do tekstów odnalezionych w bazach Systemu.

V.    Kontakt

W razie problemów, uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Pomocy. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 100 11 11