Regulamin dla czytelników

Regulamin dla czytelników

Postanowienia ogólne

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory pracownikom, studentom, słuchaczom studiów podyplomowych, doktorantom PJATK, w godzinach otwarcia.
2. Do Biblioteki pracownicy PJATK zapisywani są na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Studenci, słuchacze studiów podyplomowych zapisywani są automatycznie. 
3. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne. W przypadku zgubienia, zniszczenia książki lub innych materiałów bibliotecznych, Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz lub wpłacić wartość zniszczonego mienia.
4. Książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza pomieszczenie Czytelni bez zgody bibliotekarza.
5. Czytelnicy mogą kopiować materiały biblioteczne w uzasadnionej ilości wyłącznie na własny użytek.
6. Czytelnicy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do zachowania ciszy i przestrzegania porządku.
7. Prawo ostatecznej decyzji we wszystkich sytuacjach ma Prorektor ds. Studenckich.

Czytelnia:
1. Z Czytelni mogą korzystać Czytelnicy Biblioteki PJATK oraz osoby niezapisane do Biblioteki PJATK.
2. Do Czytelni nie wolno przychodzić w okryciach wierzchnich. Zabronione jest spożywanie artykułów spożywczych.
3. Z pozycji księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, czasopisma itp.) wolno korzystać wyłącznie w Czytelni.
4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie zbiorów z Czytelni określając czas lub termin takiego udostępnienia.
5. Czytelnicy Biblioteki mają możliwość wglądu do prac dyplomowych wyłącznie na miejscu. Zamówienie na udostępnianie prac dyplomowych należy zgłosić drogą mailową. Prac dyplomowych (forma drukowana/ płyta CD) nie można kopiować.
6. W czytelni nie ma możliwości kserowania i drukowania dokumentów.

Wypożyczalnia:

1. Prawo do bezpośredniego korzystania z wypożyczalni Biblioteki mają pracownicy i studenci PJATK.
2. Wypożyczania dokonywane są na podstawie okazanej ważnej legitymacji studenckiej.
3. Książki wypożyczane są
* studentom na okres trzech tygodni,
* pracownikom na miesiąc.
4. Osoby, które uzyskały zgodę bibliotekarza, mają prawo wypożyczać książki na dłuższy okres.
5. Można pożyczyć nie więcej niż trzy książki równocześnie.
6. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo domagać się zwrotu wypożyczonych książek przed ustalonym terminem.
7. Wypożyczający powinien sprawdzić stan otrzymywanego egzemplarza oraz stan załączników do książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi w celu ich odnotowania. W przeciwnym wypadku Czytelnik jest za nie odpowiedzialny.
8. Czytelnik, w momencie wypożyczenia, bierze odpowiedzialność za stan i termin zwrotu książki.
9. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia książek - telefonicznie, e-mailowo lub osobiście, w okresie nieprzekraczającym daty zwrotu.
10. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, Czytelnik jest zobowiązany uiścić opłatę za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania w wysokości 0,5 zł. (pięćdziesiąt groszy).
11. Opłatę należy uregulować w Bibliotece, nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca, od daty naliczenia jej. W przypadku zadłużenia na koncie bibliotecznym nie będą wypożyczane kolejne pozycje. Wpłacający otrzymuje dowód wpłaty.
12. W zamian za opłatę można podarować na rzecz Biblioteki książki równe jej wartości. Tytuły musi zaakceptować bibliotekarz.
13. Czytelnik może zgłaszać swoje propozycje zakupu książek lub prenumeraty czasopism, wpisując je do specjalnego zeszytu.
14. Wypożyczenia międzybiblioteczne:

A. Wypożyczenia międzybiblioteczne książek odbywają się na zasadzie wzajemności. Biblioteka wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone materiały oraz za przestrzeganie regulaminu.
B. Studenci i Pracownicy PJATK mogą indywidualnie dokonywać wypożyczeń ze zbiorów innych bibliotek, z którymi Biblioteka Uczelni ma podpisane odpowiednie umowy.
C. Wypożyczenia międzybiblioteczne dokonywane są na podstawie rewersów międzybibliotecznych uzyskanych w Bibliotece PJATK.
D. Można mieć nie więcej niz 5 rewersów jednocześnie. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z otrzymanych rewersów w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania.

16. Studenci kończący edukację w Uczelni oraz pracownicy rozwiązujący umowę o pracę z Uczelnią, zobowiązani są do przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
17. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub podawanie nieprawdziwych danych powoduje utratę prawa do korzystania z Biblioteki PJATK.