Komunikaty

Ustala się następujące zasady prolongaty legitymacji :

Studenci, nie posiadający zaległości finansowych będą mogli przedłużać ważność papierowych i Elektronicznych Legitymacji Studenckich.

Gorąco zachęcamy do zbierania i przynoszenia legitymacji (min.10) przez starostów grup lub osoby przez grupę wyznaczone.
PRZEDSTAWICIELE GRUP ZOTAWIAJĄ LEGITYMACJE BEZ KOLEJKI I ODBIERAJĄ JE NA NASTĘPNEJ PRZERWIE

Studenci niestacjonarni: w wyznaczonych terminach od 20 października 2018 r.,
Studentów grup niestacjonarnych zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu w weekendy:
20 – 21 października, 27 - 28 października
03 - 04 listopada, 17 – 18 listopada

Studenci stacjonarni: od 15 października 2018 r.,.

Przy zgłoszeniu się z legitymacją poza w/w wyznaczonymi terminami Dziekanat, z przyczyn technicznych, nie może dać gwarancji prolongaty legitymacji w tym samym dniu - przedłużenie ważności legitymacji będzie możliwe jedynie w wybrane weekendy i dni powszednie.

The following principles will apply :

Students who do not have any outstanding payments may have the validity of their ID cards extended.

The ID cards (min.10) can be collected by group representatives and brought to the Dean’s office (Dziekanat). GROUP REPRESENTATIVES SET UP LEGITIMATIONS IN THE DEAN'S OFFICE WITHOUT QUEUING AND THEY PICK THEM UP AT THE NEXT BREAK.

For part-time students: on the dates listed below starting 20 October 2018 ,:
20 – 21 October, 27 - 28 October
04 – 05 November, 17 – 18 November

Full-time students: starting 15 October 2018 ,

In case of documents brought outside the above mentioned time slots, for technical reasons, we do not guarantee that the ID card will be extended on the same day – please note that the service will be provided only on the weekdays and weekends mentioned above.

NOWOPRZYJĘCI STUDENCI O NUMERZE ALBUMU DO 20037 MOGĄ ODBIERAĆ LEGITYMACJE OD 31 PAŹDZIERNIKA BR.
Zapraszamy w godzinach pracy Dziekanatu.
Informacje o kolejnych numerach legitymacji będą systematycznie aktualizowane.


NEW STUDENTS WHOSE STUDENT ID NUMBERS ARE NOT HIGHER THAN 20037 CAN COLLECT THEIR ID CARDS
SINCE 31 OCTOBER 2018 FROM THE STUDENTS' OFFICE .
Please check our opening hours.
Information about the next ID numbers will be systematically updated.

Plan zajęć/ timetable

środa, 19 wrzesień 2018

Szanowni Państwo,
Na stronie: https://planzajec.pjwstk.edu.pl/ został udostępniony dla Państwa wstępny plan zajęć.
Plan ten w niewielkim zakresie może jeszcze ulec zmianie.
Przypisy do grup ITN (dla studentów, którzy o ITN wystąpili) pojawią się pod koniec tygodnia i będą pojawiały się systematycznie, w miarę realizacji Państwa podań.
Przypisy do grup lektoratowych są dokonywane jedynie przez Studium Języków Obcych.
Prosimy o cierpliwość i systematyczne śledzenie zmian,

Dear Sir or Madam,
On the website: https://planzajec.pjwstk.edu.pl/ an initial timetable has been made available to you.
This plan can be changed to a limited extent.
Footnotes to ITN groups (for students who have asked about ITN) will appear at the end of the week and will appear systematically as your application progresses.
Footnotes to language school groups are only provided by the Foreign Language Center.
Please be patient and systematically track changes,

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Dziekana Wydziału Informatyki

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Dziekana Wydziału Informatyki