Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

1. Na studia III stopnia (zwane dalej studiami doktoranckimi) może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów.

2. Kandydat musi zarejestrować się na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

3. Kandydat na studia doktoranckie składa w Dziale Rekrutacji nastepujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (do pobrania);
  • kwestionariusz osobowy/cv;
  • 1 zdjęcie oraz zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line;
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię;
  • dyplom ukończenia studiów II stopnia wraz z suplementem;

4. Kandydaci, którzy ukończyli uczelnie zagraniczne mogą być przyjęci na studia doktoranckie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nostryfikacji dyplomów z dnia 24 lutego 2006 roku.

5. Kandydaci na studia doktoranckie na Informatykę przyjmowani są na podstawie dokumentów ocenianych przez komisję kwalifikacyjną.

6. Po zakwalifikowaniu na studia student podpisuje kontrakt z Uczelnią.