Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci mgr inż. Pawła Rembelskiego, absolwenta i wykładowcy PJATK.
Niezbędnik pracy dyplomowej

Niezbędnik pracy dyplomowej

Prosimy o zapoznanie się z:

 • Uchwałą w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania antyplagiatowego (pobierz)
 • Regulaminem postępowania antyplagiatowego w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (pobierz)
 • Zarządzeniem Dziekana Wydziału Informatyki dot. terminów obron prac dyplomowych (pobierz).

Praca dyplomowa powinna posiadać stronę tytułową według ustalonego wzorca (pobierz).

Praca napisana w języku innym niż polski powinna zawierać dodatkowo drugą stronę tytułową w języku polskim oraz streszczenie pracy.

14 dni przed obroną w Bibliotece należy złożyć:

 • 1 egzemplarz pracy w formie drukowanej, w sztywnej oprawie;
 • 1 egzemplarz pracy w formie elektronicznej (nośniki CD lub DVD) w formacie PDF, DOC, DOCX, ODT (zaleca się umieszczenie co najmniej dwóch różnych formatów). Na płycie należy umieścić treść całej pracy łącznie z dodatkowymi aplikacjami. Płyta powinna być w papierowej lub cienkiej plastikowej kopercie przytwierdzona do wew. strony oprawy pracy dyplomowej;

  Informacje dla osób piszących prace dyplomowe w języku LATEX

 • podpisane oświadczenie promotora oraz autora pracy, do wglądu;
 • Należy złożyć komplet ww. dokumentów;
 • Praca powinna być wersją ostateczną.

Wynik raportu prawdopodobieństwa wpisany będzie do „Podania o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej”, tzw. obiegówki.

Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń prac dyplomowych na czas obrony.

W dziekanacie należy złożyć (obowiązują terminy wyznaczone w Zarządzeniu Dziekana):

 • 1 egz. pracy w wersji elektronicznej
 • ocenę pracy dyplomowej promotora (pobierz)
 • ocenę pracy dyplomowej recenzenta (pobierz)
 • oświadczenie promotora (pobierz)
 • oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy (pobierz
 • oświadczenie promotora pracy dyplomowej dot. dopuszczenia do obrony (jeśli współczynnik podobieństwa jest => niż 30%) (pobierz

Po obronie prosimy o dostarczenie 4 sztuk zdjęć w formacie 4,5 na 6,5.

Informacja o przygotowanym dyplomie (lub/i odpisie w języku angielskim) pojawi się na Państwa profilu, po zalogowaniu do webdziekanatu, w zakładce Przebieg studiów (dostępne dla absolwentów roku akademickiego 2016/2017 i późniejszych).

Przy odbiorze dyplomu prosimy przygotować do zwrotu legitymację.

W celu uzyskania odpisu w języku angielskim należy w przeciągu 30 dni od dnia obrony złożyć w dziekanacie:

 • podanie
 • poświadczone przez promotora tłumaczenie tematu pracy
 • dodatkowe 2 zdjęcia
 • dowód wpłaty 40 zł (płatność nie dotyczy studentów studiów anglojęzycznych)

Zobacz również zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy, dla Wydziału Informatyki, studia 1-go stopnia.

PLAGIAT.pl

Instrukcja interpretacji
Raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl

Raport podobieństwa:

 • ułatwia ocenę samodzielności badanego tekstu,
 • wskazuje liczbę zapożyczonych fragmentów i podaje ich źródła.


I.    Współczynniki podobieństwa

 • określają,  w  jakim  procencie  praca  składa  się  z  fragmentów  identycznych        z wykrytymi w innych tekstach,
 • są stosunkiem liczby wyrazów odnalezionych w innych tekstach do całkowitej liczby wyrazów w badanym dokumencie.

Interpretacja przykładowego raportu