Niezbędnik pracy dyplomowej

Niezbędnik pracy dyplomowej

Prosimy o zapoznanie się z:

 • Uchwałą w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania antyplagiatowego (pobierz)
 • Regulaminem postępowania antyplagiatowego w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (pobierz)
 • Zarządzeniem Dziekana Wydziału Informatyki dot. terminów obron prac dyplomowych (pobierz).

Praca dyplomowa powinna posiadać stronę tytułową według ustalonego wzorca (pobierz/download).

Praca napisana w języku innym niż polski powinna zawierać dodatkowo drugą stronę tytułową w języku polskim oraz streszczenie pracy.

14 dni przed obroną w Bibliotece należy złożyć:

 • 1 egzemplarz pracy w formie drukowanej, w sztywnej oprawie;
 • 1 egzemplarz pracy w formie elektronicznej (nośniki CD lub DVD) w formacie PDF, DOC, DOCX, ODT (zaleca się umieszczenie co najmniej dwóch różnych formatów). Na płycie należy umieścić treść całej pracy łącznie z dodatkowymi aplikacjami. Płyta powinna być w papierowej lub cienkiej plastikowej kopercie przytwierdzona do wew. strony oprawy pracy dyplomowej;

  Informacje dla osób piszących prace dyplomowe w języku LATEX

 • podpisane oświadczenie promotora oraz autora pracy, do wglądu;
 • Należy złożyć komplet ww. dokumentów;
 • Praca powinna być wersją ostateczną.

Wynik raportu prawdopodobieństwa wpisany będzie do „Podania o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej”, tzw. obiegówki.

Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń prac dyplomowych na czas obrony.

W dziekanacie należy złożyć (obowiązują terminy wyznaczone w Zarządzeniu Dziekana):

 • 1 egz. pracy w wersji elektronicznej
 • ocenę pracy dyplomowej promotora (pobierz)
 • ocenę pracy dyplomowej recenzenta (pobierz)
 • oświadczenie promotora (pobierz)
 • oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy (pobierz
 • oświadczenie promotora pracy dyplomowej dot. dopuszczenia do obrony (jeśli współczynnik podobieństwa jest => niż 30%) (pobierz

Po obronie prosimy o dostarczenie 4 sztuk zdjęć w formacie 4,5 na 6,5.

Informacja o przygotowanym dyplomie (lub/i odpisie w języku angielskim) pojawi się na Państwa profilu, po zalogowaniu do webdziekanatu, w zakładce Przebieg studiów (dostępne dla absolwentów roku akademickiego 2016/2017 i późniejszych).

Przy odbiorze dyplomu prosimy przygotować do zwrotu legitymację.

W celu uzyskania odpisu w języku angielskim należy w przeciągu 30 dni od dnia obrony złożyć w dziekanacie:

 • podanie
 • poświadczone przez promotora tłumaczenie tematu pracy
 • dodatkowe 2 zdjęcia
 • dowód wpłaty 40 zł (płatność nie dotyczy studentów studiów anglojęzycznych)

Zobacz również zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy, dla Wydziału Informatyki, studia 1-go stopnia.

PLAGIAT.pl

Instrukcja interpretacji
Raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl

Raport podobieństwa:

 • ułatwia ocenę samodzielności badanego tekstu,
 • wskazuje liczbę zapożyczonych fragmentów i podaje ich źródła.


I.    Współczynniki podobieństwa

 • określają,  w  jakim  procencie  praca  składa  się  z  fragmentów  identycznych        z wykrytymi w innych tekstach,
 • są stosunkiem liczby wyrazów odnalezionych w innych tekstach do całkowitej liczby wyrazów w badanym dokumencie.

Interpretacja przykładowego raportu:

1 

 1. Wartość Współczynnika podobieństwa 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe, odnalezione w bazie uczelni macierzystej, bazach  innych  uczelni  (uczestniczących  w  Międzyuczelnianym  Programie  Wymiany
  Baz) lub w zasobach Internetu (z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych - BAP). Współczynnik podobieństwa 1 służy przede wszystkim do badania samodzielności językowej autora pracy.
 2. Wartość Współczynnika podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się  z fraz odnalezionych w w/w  bazach  (z  wyłączeniem  BAP)  o  długości  25  wyrazów  lub dłuższej. Ze względu na długość wykrywanych fraz Współczynnik podobieństwa 2 jest lepszym narzędziem do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń.
 3. Współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 1 z tym, że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 8 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez System w Bazie Aktów Prawnych.
 4. Współczynnik podobieństwa 4 jest wyliczany analogicznie do Współczynnika podobieństwa 2 z tym, że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 25 wyrazów lub dłuższe odnalezione przez System w Bazie Aktów Prawnych.
 5. Wartość Współczynnika podobieństwa 5 oznacza, jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych o długości    co najmniej 8 wyrazów.


II.    Funkcjonalności Raportu podobieństwa

 • wykrywa i przedstawia w postaci listy 10 najdłuższych fragmentów zidentyfikowanych jako zapożyczenia,
 • tworzy listy fragmentów zidentyfikowanych jako tożsame z badanym tekstem, występujących w bazie uczelni macierzystej, bazach innych uczelni, Bazie Aktów Prawnych (BAP) oraz w Internecie,
 • umożliwia zaznaczanie (kolorem niebieskim) wybranych zapożyczeń,
 • określa stopień zapożyczeń wyrażony w liczbie wyrazów występujących w danym fragmencie tekstu,
 • pozwala zaznaczyć wykorzystane fragmenty z wybranego źródła.

2

III.    Treść Raportu podobieństwa

Kolory występujące w treści Raportu podobieństwa oznaczają odpowiednio:

 • zielony — fragmenty pochodzące z zasobów Internetu,
 • czerwony — fragmenty pochodzące z bazy macierzystej i z baz innych uczelni,
 • niebieski — fragmenty zaznaczone przy użyciu funkcji znajdujących się w rozwijanych listach,
 • niebieski kolor tła — fragmenty odnalezione w dokumentach pochodzących z Bazy Aktów Prawnych (BAP),
 • żółty kolor tła — znaki pochodzące z alfabetu innego niż łaciński, mogące świadczyć o próbie ukrycia dokonanych zapożyczeń.

3

IV.    Interpretacja Raportu podobieństwa

Aby dokonać właściwej interpretacji Raportu podobieństwa, należy wykonać następujące czynności:

 1. Sprawdzić wartości Współczynników podobieństwa (wątpliwości powinno budzić przekroczenie progu 50% dla Współczynnika podobieństwa 1 i 5% dla Współczynnika podobieństwa 2).
 2.  Jeżeli w badanej pracy pojawi się Alert oznaczający możliwą próbę ukrycia niedopuszczalnych zapożyczeń, należy zwrócić na to szczególną uwagę poprzez przeanalizowanie akapitów zawierających litery oznaczone kolorem żółtym. Mogą one pochodzić z innych alfabetów niż łaciński.
 3. Przeanalizować listę „Najdłuższe fragmenty zidentyfikowane jako podobne”  (wątpliwości powinny budzić fragmenty o liczbie wyrazów przekraczającej 150; jeżeli takie    występują,     należy     je     odnaleźć,    używając    linku     „zaznacz     fragment”  i sprawdzić, czy są cytatami).
 4. Przeanalizować pozostałe listy, zwracając szczególną uwagę na dokumenty zawierające fragmenty o długości przekraczającej limit ustalony dla Współczynnika podobieństwa 2 (są one oznaczone pogrubioną czcionką). W przypadku takich dokumentów, zwłaszcza znajdujących sie na początku listy, należy użyć linku „zaznacz fragmenty” i sprawdzić, czy są one raczej krótkimi frazami rozproszonymi po całym dokumencie (w takiej sytuacji można je uznać za przypadkowe zapożyczenia), czy też długimi fragmentami tekstu sąsiadującymi ze sobą i rozdzielonymi tylko krótkimi frazami (taka sytuacja powinna budzić podejrzenia).
 5. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek podejrzeń, należy poddać Raport podobieństwa szczegółowej analizie, polegającej, poza użyciem funkcji Raportu podobieństwa wymienionych w pkt. 1-4, także na dokładnym sprawdzeniu treści dokumentu, z uwzględnieniem prawidłowego oznaczenia cytowanych fragmentów użytych w badanej pracy wykrytych przez System jako podobne do tekstów odnalezionych w bazach Systemu.

V.    Kontakt

W razie problemów, uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Pomocy. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (22) 100 11 11