Wydział Informatyki

Rada Wydziału Informatyki

Radzie Wydziału Informatyki przewodniczy Dziekan Wydziału, prof. Aldona Drabik.

Zadania Rady Wydziału

W ramach Rady Wydziału działają następujące komisje:

Komisja Programowa
Komisja ds. Przewodów i Postępowań
Komisja Badań Naukowych
Komisja Dyscyplinarna (dla studentów)

Członkowie RWI:

Dziekan: Prof. Aldona Drabik
Prodziekan ds. Naukowych: Prof. dr hab. Kazimierz Subieta
Prodziekan ds. Dydaktycznych: Dr Paweł Lenkiewicz
Prodziekan ds. programów studiów: Dr hab. Piotr Habela
1. Prof. dr hab. Vladimir Alshits
2. dr hab. Lech Banachowski, profesor PJATK
3. Prof. dr hab. Jan Białasiewicz
4. Prof. dr hab. Piotr Dembiński
5. Dr hab. Elżbieta Ferenstein, profesor PJATK
6. Dr hab. Ryszard Gubrynowicz, profesor PJATK
7. Dr hab. Romuald Kotowski, profesor PJATK
8. Dr hab. Krzysztof Marasek, profesor PJATK
9. Prof. dr hab. Zbigniew Michalewicz
10. Dr hab. Zofia Mossakowska, profesor PJATK
11. Dr hab. Huu Viem Nguyen, profesor PJATK
12. Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, profesor PJATK
13. Prof. dr hab. Maria Orłowska
14. Prof. dr hab. Lech Polkowski
15. Dr hab. Andrzej Przybyszewski, profesor PJATK
16. Dr hab. Michał Sobolewski, profesor PJATK
17. Prof. dr hab. Jan Jerzy Sławianowski
18. Prof. dr hab. Marek Tudruj
19. Dr hab. Alicja Wieczorkowska, profesor PJATK
20. Dr hab. Adam Wierzbicki, profesor PJATK
21. Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski
22. Dr Ida Jokisz
23. Mgr Elżbieta Mrówka-Matejewska
24. Dr Mariusz Trzaska
25. Dr Radosław Nielek
26. Mgr Halszka Suszek
27. Anna Jędrasek
28. Barbara Andrzejewska
29. Michał Karlicki
30. Bartosz Krasiński
31. Marcin Niewiński
32. Bartosz Piekarski
33. Aldo Angelino Ruiz Barturen
34. Jan Zacharjasiewicz
35. Michał Kąkol

Zadania Rady Wydziału  

Do kompetencji Rady Wydziału należy:

 1. ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;
 2. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów studiów i programów nauczania;
 3. uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
 4. opiniowanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału;
 5. opiniowanie wniosków w przedmiocie tworzenia kierunków studiów i specjalności;
 6. działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju nauczycieli akademickich wydziału;
 7. dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia;
 8. tworzenie warunków dla rozwoju studenckiego ruchu naukowego i samokształcenia studentów;
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie, statucie albo wymagających wypowiedzi społeczności wydziału.

Komisja Programowa

Przewodniczący:
Dr hab. Piotr Habela

Członkowie:

Prof. dr hab. Maria Orłowska
Dr hab. Alicja Wieczorkowska
Dr hab. Lech Banachowski
Dr hab. Adam Wierzbicki
Dr Krzysztof Barteczko
 
Zakres obowiązków:

Przygotowanie propozycji zmian programów studiów na Wydziale Informatyki zgodnych z aktualnymi standardami MEN i aktualnymi trendami rozwoju informatyki.

 • Monitorowanie aktualnych międzynarodowych standardów programów studiów. Porównywanie programu studiów z programami rekomendowanymi przez czołowe organizacje międzynarodowe (np. ACM). Propozycje zmian programowych w celu dopasowania do międzynarodowych standardów.
 • Coroczny przegląd dokumentacji programu studiów, sprawdzający kompletność i aktualność informacji o prowadzonych przedmiotach.
 • Opracowywanie zasad transferów przedmiotów.

 

Komisja ds. Przewodów i Postępowań

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Maria Orłowska

Członkowie:

Prof. dr hab. Kazimierz Subieta
Prof. dr hab. Marek Tudruj
Dr hab. Lech Banachowski
Dr hab. Piotr Habela
Dr hab. Romuald Kotowski
Dr hab. Krzysztof Marasek
Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
Dr hab. Alicja Wieczorkowska
Dr hab. Adam Wierzbicki
 

Zakres kompetencji Komisji ds. Przewodów i Postępowań:

1) Wykonywanie czynności wynikających z regulaminów:

Regulaminu w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim; (rozwiń)

Czynności w przewodzie doktorskim

a) Komisja rozpatruje wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego i przygotowuje rekomendacje dla Rady Wydziału, w tym ustala termin wygłoszenia seminarium.

b) W przypadku pozytywnej opinii wniosku oraz przyjęcia seminarium i dyskusji, Komisja rekomenduje Radzie Wydziału wszczęcie lub odmowę wszczęcia przewodu doktorskiego.

c) W przypadku rekomendacji wszczęcia, dodatkowo Komisja rekomenduje: - tytuł pracy doktorskiej - osobę promotora, ewentualnie drugiego promotora lub promotora pomocniczego

d) Po otrzymaniu rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami Komisja rekomenduje składy: - komisji doktorskiej - komisji egzaminacyjnych ds. egzaminów doktorskich (dyscyplina podstawowa, dyscyplina dodatkowa, język obcy nowożytny).

Regulaminu w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym; (rozwiń)

Czynności w postępowaniu habilitacyjnym

a) Komisja weryfikuje dokumentacje kandydata i przygotowuje rekomendacje dla Rady Wydziału.

b) Po wpłynięciu recenzji , Komisja weryfikuje kompletną dokumentacje postepowania wraz z opinią komisji habilitacyjnej i przygotowuje rekomendacje dla Rady Wydziału.

Regulaminu w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora; (rozwiń)

Czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

a) Komisja weryfikuje dokumentacje kandydata i przygotowuje rekomendacje dla Rady Wydziału.

b) W przypadku pozytywnej opinii, Komisja przygotowuje listę co najmniej 10 kandydatów na recenzentów.

c) W przypadku negatywnej opinii Komisji, Komisja przedstawia ją Radzie Wydziału wraz z uzasadnieniem.

d) Po wpłynięciu recenzji, Komisja przygotowuje opinię dla Rady Wydziału w sprawie poparcia bądź nie wniosku o nadanie tytułu profesora.

 

Komisja Badań Naukowych

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Kazimierz Subieta

Członkowie:
Dr hab. Jerzy P. Nowacki, profesor PJATK
Prof. dr hab. Maria Orłowska
Dr hab. Adam Wierzbicki, profesor PJATK

 Zakres obowiązków:

Nadzór i przygotowanie okresowej oceny działalności naukowej katedr. Przygotowanie opinii na temat pracy naukowej katedr na podstawie ich okresowej oceny oraz oceny okresowej pracowników.

 • Rekomendacje dotyczące rozwoju badań naukowych Wydziału Informatyki PJATK.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii współpracy uczelni z przemysłem ICT w celu transferu technologii, wspólnych wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych, i innych przedsięwzięć.
 • Nadzór i przygotowanie sprawozdań dotyczących działalności naukowej wydziału Informatyki do OPI oraz MNiSW.
 • Nadzór i przygotowanie wniosków oraz sprawozdań o badania własne i statutowe.

 

Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna (dla studentów)

Rzecznik komisji dyscyplinarnej: mgr inż. Adam Smyk

Komisja I instancji
Przewodniczący: dr hab. Romuald Kotowski, prof. PJATK
Członkowie: dr Ewa Stemposz, dr hab. Włodzimierz Pastuszak, prof. PJATK
Przedstawiciele studentów: Aleksandra Wór (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.); Konrad Klusek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna
Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Nowiński
Członkowie: dr Małgorzata Cieciora, mgr Ewa Mackiewicz
Przedstawiciele studentów: Adam Uklański (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)