Niezbędnik pracy dyplomowej

Niezbędnik pracy dyplomowej

Polecamy zapoznać się z:

 • Uchwałą w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania antyplagiatowego (pobierz)
 • Regulaminem postępowania antyplagiatowego w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (pobierz)
 • Zarządzeniem Dziekana Wydziału Kultury Japonii dot. organizacji dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego (pobierz)
 • Zarządzeniem Dziekana Wydziału Kultury Japonii dot. terminów obron w semestrze zimowym 2016/2017 (pobierz)

Praca dyplomowa powinna posiadać stronę tytułową według ustalonego wzorca (pobierzoraz streszczenie pracy (max. 1000 znaków) i słowa kluczowe (min. 3).

Praca napisana w języku innym niż polski powinna zawierać dodatkowo drugą stronę tytułową w języku polskim oraz streszczenie pracy i słowa kluczowe.

Oprócz ww. nie ustalono innych wymagań formalnych np. dotyczących formatowania tekstu.

Przed obroną w Bibliotece należy złożyć niezbędne dokumenty:

 • 1 egzemplarz pracy w formie drukowanej, w sztywnej oprawie – ostateczna wersja pracy
 • 1 egzemplarz pracy w formie elektronicznej (nośniki CD lub DVD, podpisany przez promotora) w formacie PDF, DOC, DOCX, ODT (zaleca się umieszczenie co najmniej dwóch różnych formatów). Na płycie należy umieścić treść całej pracy łącznie z dodatkowymi aplikacjami.
  Płyta powinna być przytwierdzona do wew. strony oprawy pracy dyplomowej w papierowej lub cienkiej plastikowej kopercie oraz podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy wraz z numerem studenta
 • podpisane oświadczenie promotora oraz autora pracy, do wglądu

Informacje dla osób piszących prace dyplomowe w języku LATEX

System Plagiat.pl gwarantuje sprawdzenie pracy dyplomowej w nieprzekraczającym terminie do 7 dni od daty wprowadzenia pracy do systemu. Wynik raportu prawdopodobieństwa (współczynnik 2) będzie wpisany do „Podania o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej”, tzw. obiegówki.

Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń prac dyplomowych na czas obrony.

 

W dziekanacie należy złożyć (obowiązują terminy wyznaczone w Zarządzeniu Dziekana):

 • 1 egz. pracy w wersji elektronicznej (płyta powinna być podpisana przez promotora)
 • ocenę pracy dyplomowej promotora 

 • ocenę pracy dyplomowej recenzenta

 • oświadczenie promotora (pobierz)

 • oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy (pobierz) nowe
 • oświadczenie promotora pracy dyplomowej dot. dopuszczenia do obrony (jeśli współczynnik podobieństwa jest => niż 30%) (pobierz) nowe

Po obronie prosimy o dostarczenie 4 sztuk zdjęć w formacie 4,5 na 6,5.

Informacja o przygotowanym dyplomie (lub/i odpisie w języku angielskim) pojawi się na Państwa profilu, po zalogowaniu do webdziekanatu, w zakładce Przebieg studiów (dostępne dla absolwentów roku akademickiego 2016/2017 i późniejszych).

Przy odbiorze dyplomu prosimy przygotować do zwrotu legitymację i identyfikator.

W celu uzyskania odpisu w języku angielskim należy w przeciągu 30 dni od dnia obrony złożyć w dziekanacie:

 • podanie
 • poświadczone przez promotora tłumaczenie tematu pracy
 • dodatkowe 2 zdjęcia
 • dowód wpłaty 40 zł (płatność nie dotyczy studentów studiów anglojęzycznych)

PLAGIAT.pl

Instrukcja interpretacji
Raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl

Raport podobieństwa:

 • ułatwia ocenę samodzielności badanego tekstu,
 • wskazuje liczbę zapożyczonych fragmentów i podaje ich źródła.


I.    Współczynniki podobieństwa

 • określają,  w  jakim  procencie  praca  składa  się  z  fragmentów  identycznych        z wykrytymi w innych tekstach,
 • są stosunkiem liczby wyrazów odnalezionych w innych tekstach do całkowitej liczby wyrazów w badanym dokumencie.

Interpretacja przykładowego raportu