Stypendia na rok akademicki 2017/2018

Stypendia na rok akademicki 2017/2018

Od 20 września 2017 do 15 października 2017 w dziekanacie PJATK przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018.

Wszystkie wnioski dostępne są na stronie www Uczelni, w zakładce Dziekanat - Pomoc materialnaDokumenty i wnioski.

Uwaga:
Nie ma możliwości składania wniosków elektronicznie lub w formie podania, przyjmowane będą jedynie wnioski na przygotowanych drukach z podpisem studenta.

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

O stypendium rektora może się ubiegać student po ukończeniu pierwszego roku studiów. Wyjątkiem jest student studiów drugiego stopnia, który może ubiegać się o przyznanie stypendium na studiach drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia na podstawie średniej ocen i osiągnięć uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się także student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiad przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

Średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów PJATK w roku akademickim 2017/2018 jest ustalona na poziomie 4,60. Uzyskanie wymaganej do złożenia wniosku średniej ocen oraz wykazanie zdobytych osiągnięć nie jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do stypendium. Stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% najlepszych studentów każdego kierunku wyłonionych w rankingu spośród osób, które złożyły wniosek. Dodatkowo, o stypendium rektora mogą ubiegać się studenci posiadający inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wskazane we wniosku osiągnięcia.

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Studenci posiadający ważne:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
 2. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub
 3. orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (z uwzględnieniem terminu)

powinni złożyć wniosek o przyznanie stypendium specjalnego wraz z ważnym orzeczeniem.

 

STYPENDIUM SOCJALNE:

Maksymalna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta została ustalona na poziomie 1051,70 zł. 

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne student musi udokumentować dochód swojej rodziny uzyskany w poprzednim roku podatkowym (2016).

 

Mówiąc o rodzinie ustawodawca ma na myśli:

 • studenta,
 • rodziców studenta,
 • rodzeństwo studenta do 26 r.ż, pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzeństwo niepełnosprawne niezależnie do wieku,
 • małżonka studenta,
 • dzieci studenta lub jego małżonka.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne także bez wykazywania dochodów rodziców oraz rodzeństwa, w dwóch przypadkach:

 1. w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  1. ukończył 26 rok życia,
  2. pozostaje w związku małżeńskim,
  3. ma na utrzymaniu dzieci.
 2. w przypadku, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2015),
  2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (2016),
  3. jego miesięczny dochód w okresach podanym w pkt a i b, jest wyższy bądź równy kwocie 923,45 zł,
  4. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu

 

Jak dokumentować skład rodziny?

We wniosku student dokumentuje stan rodziny aktualny na dzień złożenia wniosku. Do składu rodziny można wliczyć wyłącznie: rodziców, opiekunów prawnych, małżonka oraz dzieci będące na utrzymaniu, rodzeństwo będące na utrzymaniu rodziców (do 26 roku życia) – rodzeństwo niepełnosprawne bez względu na wiek, własne dzieci.

 

W przypadku dzieci studenta lub rodzeństwa należy dostarczyć:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (lub zupełny w przypadku kiedy ojciec dziecka jest nieznany) - do 7 roku życia;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub uczelni wyższej – do 26 roku życia.

 

Inne dokumenty:

 • akt zgonu nieżyjącego członka rodziny;
 • decyzję o przyznaniu renty rodzinnej;
 • odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
 • w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt posiadania statusu osoby bezrobotnej.

 

Dokumentowanie dochodu:

 • Dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych:
 1. zaświadczenia z urzędu skarbowego (również od osób pełnoletnich uczących się, które w tym okresie nie miały źródła dochodu)
 2. jeśli urząd skarbowy nie wykazuje odprowadzanej składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt ewidencjonalny i karta podatkowa)
 1. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu
 • Alimenty, zaliczki alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
 1. kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • Dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego 
 1. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
 2. umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego na dzierżawę
 • Inne dochody nieopodatkowane
 1. Zaświadczenie z instytucji przekazującej dochód, oświadczenie osoby uzyskującej dochód lub inny dokument poświadczający rodzaj i wysokości dochodu
 • Alimenty płacone przez członków rodziny na rzecz innych osób (pomniejszające dochód rodziny)
 1. przekazy, przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

 

W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta uległa zmianie w stosunku do branego pod uwagę roku podatkowego, do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • w przypadku utraty dochodu - dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta. Uznaje się, że utrata dochodu może nastąpić wyłącznie w następujących okolicznościach:
    - uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;
    - utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
    - utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
    - utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
    - wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
    - utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
    - utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,


 • w przypadku wzrostu dochodu - dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu. Uznaje się, że uzyskanie dochodu może nastąpić wyłącznie w następujących okolicznościach:
    - zakończenie urlopu wychowawczego,
    - uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
    - uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
    - uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
    - rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,
    - uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W przypadku wszelkich pytań bardzo proszę o kontakt e-mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.