Kursy internetowe

Kursy internetowe

Najbliższa rekrutacja będzie prowadzona od 3 stycznia do 1 marca 2018 r.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych oferuje możliwość uczestniczenia w kursach internetowych osobom, które chcą zdobyć lub uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych metod i technologii informatycznych. Uczestnicy kursów mogą brać udział w poszczególnych zajęciach prowadzonych na studiach internetowych inżynierskich i magisterskich bez konieczności zapisu na pełne studia. Na koniec kursu przeprowadzany jest egzamin/zaliczenie, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Egzamin/zaliczenie odbywa się na koniec semestru w trakcie sesji. Każdy z egzaminów trwa około 2 godzin lekcyjnych. PJATK oferuje również kursy w języku angielskim (z zakresu studiów inżynierskich). 

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie - proszę je wydrukować i wypełnić

 

Procedura kwalifikacyjna: 

1. Złożenie podania: osobiście w Dziale Rekrutacji lub przesłanie na adres uczelni (z zaznaczeniem na kopercie Dział Rekrutacji) lub wysłanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na kursy. Decyzję Komisji Rekrutacyjnej kandydat otrzymuje e-mailem.

3. Po dostarczeniu dowodu wymaganej opłaty osoba zostaje zarejestrowana na wybrane przedmioty. 

 

Opłaty:

900 zł za każdy kurs w języku polskim 

1050 zł za każdy kurs w języku angielskim

 

Kursy z zakresu studiów inżynierskich (tryb internetowy):

 • Administrowanie bazami danych (rozwiń)

  Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z administracją baz danych, na przykładzie serwera SQL firmy Microsoft oraz innych popularnych serwerów baz danych. Program wykładu obejmuje naukę instalacji i konfiguracji baz danych, omawia fizyczną organizację danych na dysku serwera oraz problemy związane z bezpieczeństwem serwera; uczy zarządzania plikami, kopiami zapasowymi, kontami i uprawnieniami; porusza zagadnienia związane z importem i eksportem danych oraz optymalizacją wydajności, współbieżną pracą wielu użytkowników i replikacją.

 • Algebra liniowa i geometria  (rozwiń)

  Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów z podstawowymi pojęciami algebry liniowej, a w szczególności nauczenie umiejętności stosowania liczb zespolonych, zrozumienie metody Eliminacji Gaussa, wykonywania działań na macierzach, obliczania wyznaczników, wyznaczania macierzy odwrotnej, wyznaczania rozwiązań układów równań liniowych oraz ich interpretacji w terminach macierzy, kombinacji wektorów i transformacji liniowej, rozpoznania przestrzeni liniowej, wyznaczenia współrzędnych w różnych bazach, znajdowania macierzy przekształceń liniowych w bazach, obliczania wartości własnych i wektorów własnych przekształcenia liniowego, diagonalizacji macierzy oraz stosowania iloczynu skalarnego do wyznaczania baz ortogonalnych. W trakcie kursu zostaną przedstawione związki z informatyką, w szczególności grafiką komputerową, bazami danych, algorytmami, szacowaniem liczb działań arytmetycznych.

 • Algorytmy i struktury danych  (rozwiń)

  Celem kursu jest zapoznanie kursantów z podstawowym zestawem algorytmów realizujących zadania wyszukiwania, sortowania, oraz z najczęściej wykorzystywanymi strukturami danych: stosami, kolejkami, słownikami, kolejkami priorytetowymi i drzewami. Treści merytoryczne dotykają problemów związanych z modelowaniem rzeczywistości przy użyciu grafów wraz z rozwiązywaniem zadań praktycznych zawartych w dziedzinie, np. przeszukiwanie przestrzeni, minimalne drzewa rozpinające, drzewa najkrótszych ścieżek. Przedstawiane zostają również zasadnicze zagadnienia algorytmiki związane z analizą poprawności, testowaniem poprawności jak i analizą kosztu algorytmów.

 • Analiza matematyczna  (rozwiń)

  Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami rachunku różniczkowego z zakresu funkcji rzeczywistych jednej i dwóch zmiennych takimi jak: granice ciągów, pochodne, pochodne cząstkowe, całki nieoznaczone i oznaczone. Przedstawiono podstawowe zastosowania pochodnych i całek m.in. do wyznaczania ekstremów, liczenia pola czy objętości. Wskazane są związki rachunku różniczkowego z informatyką, w szczególności z algorytmami, robotyką, sztuczna inteligencją, statystyczną analizą danych, numeryką czy grafiką.

 • Aplikacje baz danych (APBD)  (rozwiń)

  Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z budową aplikacji baz danych. Omawia proces tworzenia aplikacji korzystającej z bazy danych działającej lokalnie oraz poprzez strony WWW na przykładzie technologii .NET.

 • Bezpieczeństwo systemów informacyjncyh  (rozwiń)

  Przedmiot ma na celu zapoznanie z podstawowymi zasadami i mechanizmami bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Omówione zostaną podstawowe definicje dotyczące bezpieczeństwa systemów informacyjnych, zasady badania podatności systemów na zagrożenia z wykorzystaniem testów penetracyjnych, ich etapy, stosowane metody, techniki i narzędzia. Przedstawione zostaną wybrane mechanizmy wykorzystywane w systemach zabezpieczania informacji, takie jak: algorytmy kryptograficzne (w tym podpis cyfrowy i infrastruktura klucza publicznego), „bezpieczne” protokoły takie jak IPSec, PPTP, L2Tp, SSL, TLS, zapory sieciowe i systemy wykrywania i przeciwdziałania intruzom, systemy uwierzytelniania (w tym systemy haseł jednorazowych i Kerberos). Omówione zostaną również podstawowe dokumenty normatywne w zakresie bezpieczeństwa informacji.

 • Budowa i integracja systemów informacyjnych  (rozwiń)

  Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami inżynierii oprogramowania, w tym z fazami rozwoju oprogramowania oraz metodami podwyższenia jakości oprogramowania. Cykl dotyczy różnych aspektów inżynierii oprogramowania i jest zorganizowany według kolejnych faz cyklu życiowego oprogramowania. Omówione są fazy: strategiczna, gromadzenia wymagań, analizy, projektowania, konstrukcji, testowania, instalacji i konserwacji. Omówione są także zagadnienia wspólne dla wielu faz, takie jak: dokumentowanie wyników projektu i wytwarzanych produktów programistycznych, metryki oprogramowania, testowanie oprogramowania zarządzanie konfiguracją oprogramowania. Kurs przedstawia też zagadnienia związane z architekturą systemów informatycznych, wzorcami projektowymi.

 • Eksploracja danych w praktyce  (rozwiń)

  Kurs składa się z trzech części. W części pierwszej opisane są podstawowe zadania i metody eksploracji danych, w części drugiej omówione jest zastosowanie tych metod w firmach, w części trzeciej natomiast pokazane zostało praktyczne wykorzystanie algorytmów Data Mining dostępnych w Microsoft SQL Server Analysis Services. Celem przedmiotu jest zapoznanie z zadaniami i metodami eksploracji danych oraz pokazanie ich praktycznego zastosowania.

 • Historia i kultura Japonii  (rozwiń)

  Zapoznanie z historią i kulturą Japonii oraz jej rozwojem technicznym i gospodarczym. Podstawowe informacje o języku.

 • Interaktywne ćwiczenia z grafiki komputerowej  (rozwiń)

  Uczestnicy kursu poznają najważniejsze algorytmy jakie używane są w grafice komputerowej od strony praktycznej. Za pomocą języka programowania JavaScript będą mieli okazję samodzielnie ich użyć w swoich projektach. Uczestnicy zostaną także wprowadzeniu do modelowania 3D oraz animacji 3D w programie Blender.

 • Inżynieria procesów biznesowych  (rozwiń)

  Celem kursu INŻYNIERIA PROCESÓW BIZNESOWYCH jest zapoznanie z problemami z pogranicza biznesu i informatyki, a w szczególności z identyfikacją, dokumentowaniem i modelowaniem procesów biznesowych oraz wykorzystaniem narzędzi informatycznych do wspomagania procesów przepływu pracy. W toku zajęć poznaje się zasady dokumentowania procesów biznesowych w notacjach BPMN, modelowania procesów z wykorzystaniem sieci Petriego. Uczestnik kursu powinien rozumieć problematykę systemów przepływu pracy (workflow) i umieć zaplanować systemy workflow w wybranych narzędziach, a także wykorzystać wiodące oprogramowanie do modelowania procesów biznesowych oraz wykonać symulację procesów.

 • Matematyka dyskretna  (rozwiń)

  Przedmiot „Matematyka Dyskretna” prezentuje podstawowe pojęcia matematyki takie jak zbiór, relacja, funkcja w takim ujęciu, które jest potrzebne w przedmiotach informatycznych (jak np. Programowanie, Algorytmy i struktury danych czy Bazy danych). Kursanci zapoznają się także z podstawami rachunku zdań i rachunku predykatów poznając aspekty składni, semantyki i wnioskowania w systemach formalnych, ponadto z pojęciami mocy i równoliczności zbiorów oraz pojęciem systemu algebraicznego, który w informatyce odpowiada pojęciu struktury danych.

 • Modelowanie i analiza systemów informacyjnych  (rozwiń)

  Głównym zadaniem, jakie wytyczono dla procesu nauczania przedmiotu Modelowanie i Analiza Systemów, jest wyposażenie kursantów w umiejętność osadzenia modelu pojęciowego dziedziny problemowej, efektu fazy analizy i 2 specyfikacji wymagań (omawianych na przedmiocie PRI), w konkretnym środowisku implementacyjnym (zarówno obiektowym jak i relacyjnym). Kursanci poznają sposoby realizacji konstrukcji, niezbędnych do osadzenia modelu, a nie istniejących w wybranym środowisku. Ważne są również elementy związane z użytecznością (w tym jej testowaniem) graficznych interfejsów użytkownika. Wiedza teoretyczna poparta jest praktyczną implementacją struktury danych, logiki biznesowej oraz prostych i zaawansowanych graficznych interfejsów użytkownika (m. in. przy wykorzystaniu dedykowanych edytorów). W trakcie prac, wykorzystywana jest jedna z fundamentalnych zasad współczesnej inżynierii oprogramowania, polegająca na wykorzystywaniu istniejących bibliotek (komponentów). Każdy jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy dynamicznej oraz wykonania prac projektowych i implementacyjnych, w oparciu o indywidualne wymagania użytkownika. Specyfikacja wymagań i analiza statyczna powinny być przeprowadzone w trakcie nauczania przedmiotu Projektowanie Systemów Informacyjnych (PRI).

 • Narzędzia sztucznej inteligencji  (rozwiń)

  Kursanci poznają podstawowe metody i narzędzia wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych ze szczególnym naciskiem na ich zastosowania, własności i ograniczenia. Omawiane są sztuczne sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, systemy rozmyte, algorytmy genetyczne/ewolucyjne.

 • Planowanie, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem  (rozwiń)

  Kursant ma zdobyć wiedzę o klasycznych i nowoczesnych teoriach w organizacji i zarządzaniu. Wie, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą budować przewagi konkurencyjne na rynkach lokalnych i międzynarodowych, zna podstawowe problemy zarządzania przedsiębiorstwami w XXI wieku oraz potrafi wskazać, jakie metody są bardziej skuteczne w określonym otoczeniu, cyklu życia organizacji i sektora oraz jakie są warunki skutecznego wdrożenia poszczególnych metod zarządzania. Poznaje nowe obszary i zagadnienia w naukach o organizacji i zarządzaniu.

 • Podstawy programowania w języku Java  (rozwiń)

  Nauka podstaw programowania i języka Java. Kurs obejmuje podstawowe elementy języka Java: zmienne, literały, operatory, instrukcje, iteracje, tablice, wyrażenia, łańcuchy znakowe. Omawia również pojęcia typu, klasy i obiektu oraz podstawy programowania obiektowego. Wprowadza też w nieco bardziej zaawansowane zagadnienia praktyki programowania: obsługę błędów za pomocą wyjątków, operacje na plikach, a także analizę tekstu, sortowanie, wyszukiwanie i rekurencję.

 • Podstawy symulacji komputerowych  (rozwiń)

  Celem jest zapoznanie z podstawowymi metodami i problemami symulacji komputerowych pojawiającymi się w różnych obszarach działalności człowieka. Bardzo duża liczba zjawisk i działań w sferze materialnej i społecznej może i powinna zostać zbadana przed podjęciem konkretnych działań po przeanalizowaniu wyników osiągniętych z pomocą symulacji komputerowych. Osobny olbrzymi obszar zastosowań komputerowych technik symulacyjnych to multimedia i grafika komputerowa, gdzie pojawia się konieczność reprezentacji ruchu dowolnych obiektów zgodnie z prawami przyrody (chyba, że świadome decyzje autorów symulacji są inne). Sama symulacja komputerowa jest już zwieńczeniem poprzedzających ją działań, czyli opracowaniem modelu zjawiska lub procesu, przekształceniem go w model matematyczny lub, jak to ma miejsce w przypadku automatów komórkowych, w opis procesów w trakcie kolejnych iteracji, a następnie już w sam proces numeryczny. Ostateczna prezentacja otrzymanych wyników powinna pozwolić na pogłębioną analizę badanego zjawiska lub procesu. Kurs jest nastawiony na umiejętności praktyczne.

 • Prawne podstawy funkcjonowania biznesu  (rozwiń)

  W ramach przedmiotu prezentowany jest podstawowy zakres informacji o zasadach funkcjonowania działalności gospodarczej na gruncie prawa polskiego i polskiego obrotu gospodarczego. Przedstawiane są informacje o podstawowych pojęciach prawnych związanych z obrotem gospodarczym. Kursanci poznają szczegółowe zasady związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne. Omawiana jest problematyka form prawnych w jakich można prowadzić działalność gospodarczą (osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe) oraz zasady zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym.

 • Programowanie obiektowe i GUI  (rozwiń)

  Przedmiot poświęcony jest pogłębieniu znajomości programowania obiektowego na przykładzie języka Java. Wprowadzone na początku zaawansowane koncepcje obiektowe, są następnie ilustrowane na przykładzie programowania graficznych interfejsów użytkownika. Kursanci zyskują umiejętności:

  • zaawansowanego programowania obiektowego z użyciem koncepcji polimorfizmu i interfejsów,
  • podstaw programowania współbieżnego,
  • programowania GUI ze szczególnym uwzględnieniem programowania zdarzeniowego,
  • stosowania architektury MVC.
 • Programowanie w językach C i C++  (rozwiń)

  Celem kursu jest zapoznanie z podstawami języka C++ jako nowoczesnego narzędzia do tworzenia szybkich, efektywnych programów. Omówione zostaną prawie wszystkie aspekty języka, z podkreśleniem standardowych, niezależnych od platformy cech C++. Opisane zostanie zarówno podejście proceduralne jak i obiektowo zorientowane. Omówione zostaną też metody korzystania z biblioteki standardowej i elementy inżynierii programowania.

 • Projektowanie systemów informacyjnych  (rozwiń)

  Celem kursu jest wprowadzenie do obiektowości w kontekście wykorzystania jej w analizie i projektowaniu systemów informatycznych. Skupia się on na prezentowaniu trzech podstawowych aspektów obiektowości. Po pierwsze, omawia najważniejsze pojęcia obiektowego modelu danych będącego jądrem języków i metodyk obiektowych wspomagających proces wytwarzania oprogramowania. Po drugie, przedstawia pewną liczbę pożytecznych technik, przydatnych w pracy zarówno analityka, jak i projektanta. Po trzecie, prezentuje język UML, będący przemysłowym standardem wykorzystywanym do specyfikowania, wizualizowania, konstruowania i dokumentowania artefaktów wytwarzanych w procesie rozwijania oprogramowania. Znajomość tych trzech rodzajów zagadnień pozwala w pełni przekonać się o zaletach podejścia obiektowego i możliwości jego wykorzystania w analizie i projektowaniu.

 • Python dla artystów 3D  (rozwiń)

  Niniejszy kurs przygotowuje słuchaczy, którzy pragną zajmować się modelowaniem 3D do automatyzacji swojej pracy za pomocą skryptów. Kurs wprowadza do programowania w języku Python w ogólnym zakresie a także uczy posługiwania się bibliotekami dedykowanymi środowisku Maya 3D. Poza tym środowiskiem daje on podwaliny pracy także w takich aplikacjach jak Blender, Cinema 4D oraz wielu innych. Kurs nadaje się zarówno dla artystów, którzy nie mają jeszcze podstaw informatyki jak i osób z wyksztalceniem technicznym.

 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych  (rozwiń)

  Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów ze specyfiką procesów gospodarczych zachodzących w środowisku biznesowym. Elementy rachunkowości zarządczej mają za zadanie wykazać wpływ różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na efekty osiągane przez przedsiębiorstwo. Przedmiot kładzie nacisk na ogólne zrozumienie i umiejętność oceny wpływu zdarzeń gospodarczych na majątek posiadany przez podmioty gospodarcze. Ponadto przedmiot ujmuje zagadnienia finansów przedsiębiorstwa i ich analizę oraz funkcjonowanie rynków pieniężnych i kapitałowych w Polsce. W ramach nauczania kursanci otrzymują wiedzę dotyczącą rachunkowości informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem systemów finansowo-księgowych oraz ich praktycznego wykorzystania.

 • Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w języku Java  (rozwiń)

  Przedmiot poświęcony jest prezentacji zasad działania współczesnych sieci teleinformatycznych, szczególnie sieci IP, posługując się przykładem Internetu. Prezentowane są także podstawowe zasady komutacji (pakietów, kanałów i wirtualnych kanałów) i multipleksacji. Przedmiot wprowadza model warstwowy i posługując się tym modelem, omawia kolejne warstwy w kolejności od warstwy aplikacji do warstwy łącza. Kursanci poznają sposoby projektowania protokołów komunikacyjnych na przykładzie HTTP, SMTP, FTP, DNS; metody programowania aplikacji sieciowych przy pomocy mechanizmu gniazd; metody zapewniania niezawodności i kontroli przeciążenia w warstwie transportu na przykładzie protokołu TCP; zasady działania komutacji pakietów na przykładzie rutingu w sieciach IP; oraz mechanizmy multipleksacji na przykładzie protokołów warstwy łącza, (Aloha, CSMA/CD, 802.11); zasad projektowania sieci lokalnych oraz podstawowych mediów sieci telekomunikacyjnych. W ramach przedmiotu kursanci poznają także podstawowe mechanizmy ochrony informacji w sieciach komputerowych, w tym metod zapewniania poufności, uwierzytelnienia i integralności przy pomocy mechanizmów kryptografii.

 • Statystyczna analiza danych  (rozwiń)
  • Metody graficzne prezentacji danych jakościowych i ilościowych. Statystyki próbkowe. Histogramy a gęstości prawdopodobieństwa, kwantyle.
  • Prawdopodobieństwo, niezależność zdarzeń, twierdzenie Bayes’a.
  • Zmienne losowe, rozkłady prawdopodobieństwa i ich parametry, wybrane rozkłady prawdopodobieństwa, ciągi zmiennych losowych, centralne twierdzenie graniczne.
  • Podstawowe statystyki i ich własności, przedziały ufności, testy parametryczne dla średnich i wariancji jednej i dwu populacji, regresja liniowa jednowymiarowa.
 • Systemy baz danych  (rozwiń)

  Przedmiot „Systemy baz danych”, będący kontynuacją „Relacyjnych baz danych”, ma na celu opanowanie przez kursanta wiedzy nt. zaawansowanych cech języka SQL i jego rozszerzeń dla konkretnych systemów, budowy i administrowania systemem zarządzania bazą danych oraz kwestii związanych z dostrajaniem. Drugim celem jest zdobycie umiejętności pracy z aplikacjami typu hurtownia danych z danymi wielowymiarowymi, obiektowo-relacyjnymi bazami danych, integracji danych oraz XML w bazach danych.

 • Systemy operacyjne  (rozwiń)

  Celem kursu jest przedstawienie ogólnych zasad budowy i funkcjonowania współczesnych systemów operacyjnych. Treści obejmują między innymi strukturę systemu operacyjnego, różnorodne aspekty gospodarki zasobami sprzętowymi komputera i procesami, problemy szeregowania zadań, zarządzanie pamięcią wirtualną oraz implementację systemu plików.

 • Techniki i architektura komputerów  (rozwiń)

  Wykład ma na celu zaznajomienie kursantów z podstawami informatyki. Chodzi zarówno o koncepcje programistyczne, jak i o zasady działania, architektury i organizacji logicznej komputerów i systemów komputerowych. Wykład jest pomyślany w ujęciu historycznym, pokazując rozwój pojęć informatycznych do postaci obecnie występującej.

 • Technologie internetu  (rozwiń)

  Przedmiot ma na celu zapoznanie z wybranymi technologiami wykorzystywanymi do tworzenia aplikacji internetowych, stosowanymi po stronie klienta i serwera. Omawiane technologie dobrane są tak, by pokazać różne podejścia do tworzenia aplikacji webowych.

 • Technologie programowania rozproszonego  (rozwiń)

  Na wykładach omawiane są nowoczesne techniki programowania w środowiskach rozproszonych m.in. tworzenie skalowalnych i efektywnych serwerów, budowa aplikacji Web, interakcja za pomocą zdalnego wywołania metod oraz za pomocą wymiany komunikatów, Enterprise Java Beans, Web Services, programowanie rozproszone z użyciem modelu aktorów (na przykładzie języka Scala).

 • Systemy zarządzania treścia  (rozwiń)

  Celem cyklu wykładów jest zapoznanie kursantów z podstawowymi zagadnieniami budowy internetowych portali biznesowych. Omówiona będzie architektura, klasyfikacja, własności i podstawowe funkcje systemów zarządzania treścią. Następnie opisane będą fazy tworzenia portalu biznesowego, z uwzględnieniem studium osiągalności, zarządzania ryzykiem, inżynierii wymagań i analizy. Poruszone będą również zagadnienia związane z planowaniem budowy i utrzymania portalu oraz organizacji zespołów ludzkich. Kolejne wykłady dotyczą zarządzania konfiguracja treści i oprogramowania oraz procesów pracy (workflows). W dalszej części omawiana jest problematyka związana z budową portali korporacyjnych, zagadnienia CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management). Ważnym elementem wykładu są też kwestie organizacji i planowania handlu elektronicznego oraz jego aspektów technicznych, organizacyjnych, prawnych i społecznych. Końcowe wykłady poświęcone są wyszukiwarkom internetowym oraz omówieniu dedykowanych metodyk projektowania aplikacji internetowych.

 • Uniwersalne techniki programowania  (rozwiń)

  W ramach przedmiotu prezentowane są współczesne metody programowania, m.in.

  • typy sparametryzowane,
  • elementy programowania funkcyjnego i przetwarzanie strumieniowe,
  • zaawansowane działania na kolekcjach oraz operacje we-wy,
  • refleksja i programowanie komponentowe,
  • nowoczesne narzędzia programowania współbieżnego,
  • lokalizacja i internacjonalizacja aplikacji,
  • programowanie bazodanowe,

  Koncepcje te są omawiane na przykładach ze środowiska Javy.

 • Wykład specjalizacyjny - hurtownie danych  (rozwiń)

  Celem przedmiotu jest przede wszystkim zapoznanie kursantów z pełnym cyklem tworzenia hurtowni danych, począwszy od zaprojektowania i stworzenia centralnej hurtowni, poprzez procesy ETL, budowę kostki, stworzenie środowiska analiz biznesowych, na przygotowaniu wymaganych raportów skończywszy.

 • Wykład specjalizacyjny - multimedia  (rozwiń)

  Celem wykładów jest zapoznanie z wiedzą teoretyczną niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej na specjalności Multimedia. Wiadomości prezentowane w ramach tego cyklu wykładów uzupełniają wiedzę z multimediów. Wykłady projektowe poszerzają wiadomości na temat dźwięku, jego nagrywania i nagłaśniania, a także rejestracji i cech sygnału wizyjnego. Ponadto kurs ten zawiera wiadomości na temat percepcji audiowizualnej, telewizji, prawa autorskiego, tworzenia storyboardów, oraz dodatkowo projektowania informacji i Flasha.

 • Wykład specjalizacyjny - multimedia 2  (rozwiń)

  Celem wykładów jest poszerzenie wiedzy pod kątem przygotowania pracy dyplomowej na specjalności Multimedia. Wiadomości prezentowane w ramach tego cyklu wykładów uzupełniają informacje podane w wykładach z Multimediów oraz Wykładu Specjalizacyjnego Multimedia 1. Niniejsze wykłady zawierają wiadomości na temat rejestracji dźwięku i obrazu statycznego oraz ruchomego, percepcji audiowizualnej, prawa autorskiego, oraz na temat telewizji. Wykłady dotyczące telewizji mają na celu zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami telewizji analogowej i cyfrowej oraz nowym spojrzeniem na cyfrowy sygnał telewizyjny w postaci danych informatycznych, oraz zapoznanie z podstawami i wykorzystaniem nowoczesnej telewizyjnej technologii IT w produkcji programów TV. Zagadnienia poruszane na wykładzie dotyczą formatowania i transferu takich sygnałów.

 • Wykład specjalizacyjny - sieci komputerowe  (rozwiń)

  Celem jest zaznajomienie ze współczesnymi metodami transmisji sygnałów między komputerami, z różnorodnością technologii sieciowych, metodami wyboru medium komunikacyjnego oraz metodami racjonalnego wyboru sieciowych standardów.

 • Zarządzanie projektem informatycznym  (rozwiń)

  Celem przedmiotu jest zapoznanie z nowoczesnymi metodami prowadzenia projektów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania projektem informatycznym, uzmysłowienie złożoności prowadzenia projektów informatycznych, zapoznanie z metodami ich prowadzenia i nadzorowania zarówno pod kątem wykorzystania praktycznych narzędzi kierowania projektem jak i osiągania biznesowych celów projektu stawianych przez sponsorów projektu. Zajęcia poruszają zagadnienia zarządzania ryzykiem, jakością, wersjami, zespołem, czasem, kosztami oraz zapoznają z nowoczesnymi metodykami prowadzenia projektów (PMBOK, Prince 2, MSF, UP, XP, SCRUM), metodami zarządzania infrastrukturą IT (MOF, ITIL) oraz powszechnie stosowanymi normami IEEE z zakresu prowadzenia projektów informatycznych. Wykład ilustrowany jest licznymi przykładami zaczerpniętymi z rzeczywistych projektów IT.

 

Kursy z zakresu studiów magisterskich (tryb internetowy):  

 • Analiza danych (rozwiń)

  Zajęcia obejmują podstawowe techniki związane z analizą danych. Są to metody zarówno statystyczne, oparte na modelach probabilistycznych, jak i wywodzące się z dziedziny eksploracji danych (data mining). Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, intuicjami oraz prostymi technikami analitycznymi, w stopniu wystarczającym do praktycznego ich wykorzystania. Przedstawione zostaną zalety, możliwości i ograniczenia poszczególnych metod.

 • Badanie użytecznośći (HCI)  (rozwiń)

  User Experience to rozwijająca się w zawrotnym tempie dziedzina zajmująca się badaniem wrażeń użytkowników na stronach internetowych i aplikacjach oraz projektowaniu nowych, lepszych rozwiązań. Ważne jest uwzględnienie grupy docelowej produktu, jej potrzeb, oczekiwań i problemów jakie napotyka na co dzień. Kluczem do sukcesu jest wyjście do użytkownika z rozwiązaniami ich bolączek. Dobrze zaprojektowane aplikacje web czy mobile są obecnie standardem. Kurs obejmie podstawy z zakresu badania użyteczności, dostępności oraz prototypowania. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi, czym jest UX, jakie są rodzaje badań, jak wygląda proces UX’owy, a także będą mogli samodzielnie przejść kilka z jego etapów. Wiedzę teoretyczną zdobytą na kursie będzie można od razu wykorzystać w zadaniach praktycznych.

 • E-learning w szkolnictwie i biznesie (rozwiń)

  Zajęcia są tak zaprojektowane, aby przybliżyć problematykę edukacyjnego wykorzystania technologii komputerowych, a w szczególności multimediów, w szkolnictwie i w procesach szkoleniowych w przedsiębiorstwach. Po ukończeniu zajęć kursanci uzyskają nowe umiejętności pozwalające na świadome i kreatywne branie udziału w procesach planowania, projektowania i produkcji multimedialnych materiałów szkoleniowych.

 • Hurtownie danych (rozwiń)

  Hurtownie danych to dziedzina informatyki obejmująca tworzenie zintegrowanych magazynów danych, zawierających ujednolicone dane historyczne dotyczące przedsiębiorstwa. Bazy takie tworzone są w celach analitycznych (w tym wykorzystujących narzędzia eksploracji danych i odkrywania wiedzy) i archiwizacyjnych. Ze względu na ilość przechowywanych danych i odrębne dziedziny zastosowań, zagadnienia projektowania, utrzymywania i rozbudowy hurtowni danych wymagają podejścia zasadniczo odmiennego niż w przypadku klasycznych baz danych. Celem wykładu jest przegląd podstawowych metod projektowania i optymalizacji hurtowni danych.

 • Internetowe aplikacje baz danych (rozwiń)

  Celem zajęć jest zapoznanie kursantów z wybranymi elementami standardu Java Enterprise Edition, wykorzystywanymi w budowie aplikacji korporacyjnych. Kursanci poznają również podstawy frameworku Spring - popularnej alternatywy dla JEE.

 • Języki formalne i automaty (rozwiń)

  Przedmiot obejmuje techniki analizy leksykalnej i składniowej, wykorzystanie narzędzi wspomagającymi generowanie analizatorów leksykalnych i składniowych (Lex, Flex, JFlex, Yacc, Bison, JCup) oraz niezbędne podstawy z teorii języków formalnych i automatów, nt. języków regularnych i bezkontekstowych.

 • Języki i środowiska programowania baz danych (rozwiń)

  Celem wykładu jest zapoznanie z wybranymi zagadnieniami związanymi z językami i środowiskami programowania baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji obiektowych. Początkowe wykłady będą poświęcone przetwarzaniu transakcji w systemach obiektowych baz danych oraz systemom rozproszonych i sfederowanych baz danych. Następne wykłady będą wprowadzeniem do języków programowania z trwałością. W kolejnych wykładach zostanie zaprezentowane systematyczne podejście do koncepcji i semantyki obiektowych języków zapytań, określane jako podejście stosowe. Końcowe wykłady będą poświęcone zagadnieniu perspektyw w bazach danych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw w systemach obiektowych.

 • Konstrukcja obiektowych i rozproszonych baz danych (rozwiń)

  Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanych zagadnień konstrukcji systemów obiektowych baz danych oraz systemów rozproszonych. Wykład jest kontynuacją przedmiotu Języki i Środowiska Programowania Baz Danych (JPS), który wprowadził w teorie i konstrukcję języków zapytań dla obiektowych baz danych zintegrowanych z konstrukcjami języka programowania. Omówione zostaną:

  • Zapytania rekurencyjne (tranzytywne domknięcia i równania stało-punktowe);
  • Aktualizowalne perspektywy dla obiektowych baz danych;
  • Metody optymalizacji zapytań dla obiektowych baz danych;
  • Mocna statyczna kontrola typologiczna dla zapytań i programów operujących na obiektowej bazie danych;
  • Podstawowe pojęcia i tematy systemów rozproszonych;
  • Projektowanie rozproszonych baz danych;
  • Architektura klient-serwer;
  • Replikacje, rozproszone transakcje, heterogeniczność;
  • Federacyjne bazy danych i technologie gridowe bazujące na rozproszeniu danych.
 • Niezawodność, bezpieczeństwo i skalowalność w systemach rozproszonych (rozwiń)

  Przedmiot poświęcony jest prezentacji zasad działania współczesnych systemów rozproszonych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów niezawodności, bezpieczeństwa i skalowalności tych systemów. Kursanci poznają zasady bezpieczeństwa systemów komputerowych. Prezentowane też są podstawowe zasady technologii Cloud Computing (chmury prywatne, publiczne, hybrydowe). Kursanci mogą się zapoznać z podstawowymi zasadami projektowania systemów rozproszonych, odnoszącymi się do architektury i interfejsów, skalowalności i niezawodności. Ponadto przedstawione są zasady komunikacji w systemach rozproszonych oraz systemy rozproszone czasu rzeczywistego. Kursanci poznają podstawy kryptografii oraz zasady tworzenia planów awaryjnych. Prezentowane też są zasady tworzenia testów penetracyjnych. Mogą zrozumieć jak standard TCSEC oraz wirtualizacja wpłynęły na rozwój systemów komputerowych. Na koniec prezentowane są kierunki rozwoju współczesnych systemów komputerowych.

 • Projektowanie i analiza usług sieciowych (rozwiń)

  Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie z technicznymi aspektami projektowania sieci komputerowych. Omawiane są zasady wyboru wyposażenia zestawów komputerowych oraz ich rozmieszczenia, dobór standardów sieciowych i okablowania strukturalnego do potrzeb wynikających z zamówienia, zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania projektowanego zestawu.

 • Projektowanie sieci komputerowych (rozwiń)

  Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie z elementami projektowania sieci komputerowych. Omawiane są elementy od poprawności konstrukcji zamówienia na wykonanie projektu, poprzez analizę możliwości-potrzeby, wybór rozwiązania optymalnego, weryfikację projektu (ew. renegocjację zamówienia) aż do wykonania dokumentacji projektowej i przekazania jego stronie zamawiającej.

 • Standardy systemów rozproszonych i baz danych (rozwiń)

  Wykład jest wprowadzeniem do standardów (oficjalnych i de facto) w zakresie budowy systemów rozproszonych - zarówno korporacyjnych, jak i protokołów wykorzystywanych w aplikacjach internetowych (np. WebSockets). Nie obejmuje JEE, omawianego w ramach osobnego przedmiotu.

 • Systemy zarządzania bazami danych (rozwiń)

  Głównym celem wykładu jest przedstawienie podstawowych (klasycznych) zagadnień systemów baz danych, w tym przede wszystkim: technicznych aspektów budowy systemów zarządzania bazami danych oraz wniosków płynących stąd dla projektowania baz danych. Wykład stanowi powtórzenie i rozszerzenie ogólnych, bardziej teoretycznych aspektów wykładu ,,Systemy baz danych" ze studiów inżynierskich (gdzie nacisk był na aspekty praktyczne) - z wyjątkiem tematu postaci normalnych, do którego ten wykład nie wraca. Opanowany materiał ma zapewnić możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych oraz w studiach doktoranckich na polskich uczelniach jak i zagranicznych.

 • Zaawansowane programowanie (rozwiń)

  W kursie omawiane są nowoczesne techniki programowania, m.in. zastosowane programowanie obiektowe i wzorce projektowe, nowoczesne środki programowania współbieżnego, interakcja za pomocą zdalnego wywołania metod oraz za pomocą wymiany komunikatów, Enterprise Java Beans.

 • Zarządzanie projektem informatycznym 2 (rozwiń)

  Celem przedmiotu jest zapoznanie z nowoczesnymi metodami prowadzenia projektów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania projektem informatycznym, uzmysłowienie złożoności prowadzenia projektów informatycznych, zapoznanie z metodami ich prowadzenia i nadzorowania zarówno pod kątem wykorzystania praktycznych narzędzi kierowania projektem jak i osiągania biznesowych celów projektu stawianych przez sponsorów projektu. Zajęcia poruszają zagadnienia zarządzania ryzykiem, jakością, wersjami, zakresem, zespołem, czasem, kosztami oraz zapoznają kursantów z nowoczesnymi metodykami prowadzenia projektów (m.in. PMBOK, Prince 2, MSF) oraz powszechnie stosowanymi normami IEEE z zakresu prowadzenia projektów informatycznych. Wykład ilustrowany jest licznymi przykładami zaczerpniętymi z rzeczywistych projektów IT. Kurs powinien przygotować do efektywnego uczestnictwa w pracach zespołów projektowych oraz do samodzielnego kierowania projektami informatycznymi.

 

Poniższe kursy realizowane są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Informujemy jednocześnie, że niezbędnym warunkiem ukończenia wymienionych niżej kursów jest udział w 5-dniowej sesji na terenie uczelni (6 godzin dziennie):

 • Grafika komputerowa (rozwiń)

  Wykład omawia podstawy generowania grafiki komputerowej ze szczególnym naciskiem na generowanie grafiki trójwymiarowej w czasie rzeczywistym. Omówione zostaną podstawy mechanizmu widzenia, sposoby generowania grafiki dwu- oraz trójwymiarowej, metody optymalizacji algorytmów wyświetlania scen trójwymiarowych. Poruszone będą także zagadnienia związane z symulacją fizyki oraz podziałem przestrzeni w aplikacjach trójwymiarowych.

 • Multimedia (rozwiń)

  Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów z podstawami komputerowych technik multimedialnych. Program przedmiotu obejmuje zaznajomienie się z najważniejszymi technikami inżynierii dźwięku i obrazu, poznanie algorytmów kompresji i przetwarzania danych multimedialnych z uwzględnieniem zagadnień percepcji słuchowej i wzrokowej, a także zasad obsługi i tworzenia aplikacji multimedialnych, w tym również edycji stron WWW. Ponadto, w trakcie kursu, uczestnicy zostaną zapoznani z różnorodnymi zastosowaniami technik multimedialnych.

 • Relacyjne bazy danych (rozwiń)

  Przedmiot ma na celu zdobycie przez kursanta wiedzy na temat zagadnień baz danych, ze szczególnym nastawieniem na bazy tworzone według modelu relacyjnego danych, podstawowych pojęć bazy danych w modelu relacyjnym, zarówno na poziomie koncepcyjnym (encja, atrybut, dziedzina atrybutu, związek, klucz, klucz obcy), jak też na poziomie fizycznym (tabela, więzy integralności), Kolejnym celem jest zdobycie umiejętności korzystania z narzędzia CASE służącego do modelowania danych, jak też praktycznego tworzenia prawidłowych modeli, operowania podstawami języka SQL, w tym operacjami DML i DDL.

 • Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki (rozwiń)

  Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy i działania systemów cyfrowych na różnych poziomach ich funkcjonowania. Przedmiot rozpoczyna się wprowadzeniem z zakresu podstaw elektroniki, omówieniem elementów pasywnych i aktywnych stosowanych w elektronice, sposobu pomiaru wielkości elektrycznych oraz omówieniem najbardziej elementarnych układów elektronicznych. Wprowadza się bramki logiczne z opisem ich budowy i standardów. W kolejnym etapie przedstawione są klasyczne metody analizy oraz syntezy układów kombinacyjnych ( mapy Karnaugha) oraz układy sekwencyjne jak liczniki, rejestry automaty stanowe. Omówione zostaną podstawowe bloki procesora i kontrolera oraz wykorzystanie kontrolerów w praktyce, z uwzględnieniem obsługi różnego typu wejść i wyjść (np. ADC, PWM, porty), technik obsługi zdarzeń oraz standardów komunikacji.

 • Tworzenie bezpiecznego oprogramowania (rozwiń)

  Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób możliwie całościowy zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych, takich jak uwierzytelnienie, autoryzacja, poufność, prywatność, spójność/aktualność, niezaprzeczalność, dostępność, modelowanie i kontrola ryzyka, typowych błędów popełnianych przez programistów, itp. Wprowadzeniu i omówieniu wymienionych zagadnień towarzyszy prezentacja wykorzystywanych w praktyce technologii pozwalających na realizację wymagania pozafunkcjonalnego, jakim jest bezpieczeństwo informacji.

 • Wprowadzenie do systemów informacyjnych (rozwiń)

  Celem przedmiotu jest wprowadzenie w świat systemów informacyjnych i przedstawienie najważniejszych koncepcji i wyzwań, które będą czekały kursanta w trakcie realizacji kolejnych przedmiotów związanych z tworzeniem systemów informacyjnych. Dodatkowym celem, jest nauka podstawowych narzędzi stosowanych przy pracy z komputerem, z zaznaczeniem najlepszych praktyk w tej dziedzinie. Przedmiot podzielony jest na 3 zasadnicze części, dotyczące: baz danych, inżynierii oprogramowania oraz użytkowania komputerów.

 

Kontakt:
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa 
Infolinia rekrutacja tel.: (+48 22) 58 44 590
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Konto, na które należy przekazywać opłaty:
Bank DnB NORD Polska S.A.
numer rachunku: 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
SWIFT: MHBFPLPW