Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną

Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną

Instytut Dobrej Edukacji, w porozumieniu z Polsko Japońską Akademią Technik Komputerowych, uruchomił studia podyplomowe „Edukacja spersonalizowana” dla zainteresowanych organizowaniem edukacji w sposób nie-klasowo-lekcyjny, dający lepszą możliwość stworzenia uczniom optymalnych i przyjaznych warunków do rozwoju, zgodnych z ich indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych i wybitnie uzdolnionych.
UWAGA: Na bazie organizowanych studiów zainteresowani mogą, po odbyciu dodatkowych zajęć jednocześnie kwalifikacje do zarządzania oświatą.

Cel studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań edukacji spersonalizowanej:

 • Nabędą kompetencje do organizowania edukacji w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich uczniów i wychowanków. 
 • Poznają elementy edukacji spersonalizowanej i nauczą się je stosować, takie jak opieka mentorska nad uczniami, organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym, ocenianie wspierające rozwój ucznia, organizowanie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, organizacja pracy własnej ucznia.
 • Nauczą się konfigurować i wykorzystywać spersonalizowane środowisko kształcenia w celu zwiększenia indywidualizacji kształcenia i włączenia idei sieci społecznościowych w proces edukacji. Uzyskają też dostęp do metodyki tworzenia profesjonalnych materiałów zdalnych i platformy m-learningowej, która umożliwi wdrożenie w praktyce koncepcji włączania uczniów w proces kształcenia.
 • Po skończeniu studiów będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności, a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania.
 • Uczestnicy studiów uzyskają kwalifikacji do pełnienie funkcji dyrektora w szkołach i placówkach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych.
 • Zostaną także przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań – wprowadzania elementów edukacji spersonalizowanej.

Adresaci studiów

 
Studia są kierowane absolwentów wyższych studiów posiadających tytuł magistra lub licencjata oraz nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych, którzy są zainteresowani zdobyciem kompetencji określonych programem studiów SPES oraz chcą zdobyć kwalifikacje z zakresu zarzadzania oświatą.

Zakres tematyczny

 • Podstawy edukacji spersonalizowanej – historia i założenia
 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego – dyrektor jako lider uczenia się i nauczania
 • Tworzenie innowacyjnego środowiska edukacyjnego
 • Przepisy prawa oświatowego a innowacyjne rozwiązania organizacyjne
 • Internetowa przestrzeń edukacyjna jako środowisko uczące – badanie wiarygodności w sieci. Wykorzystanie platformy e-learningowej NOMAD do wspierania kształcenia personalizowanego
 • Spersonalizowane formy pracy z uczniami – planowanie i realizacja
 • Organizowanie edukacji uczniów z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb
 • Wspieranie ucznia w rozwoju
 • Przywództwo edukacyjne w szkole
 • Nadzór pedagogiczny
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj

Czas trwania

90 godzin zajęć stacjonarnych:

 • 2 dwudniowe zjazdy w siedzibie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (Warszawa)
 • 1 trzydniowy zjazd w siedzibie Instytutu Dobrej Edukacji (Gdańsk)
 • 2 dni zajęć realizowanych w Akademiach Dobrej Edukacji (Gdańsk lub Warszawa), w miejscu i terminie ustalonym podczas pierwszego zjazdu

110 godzin kursu internetowego

10 godzin zajęć stacjonarnych

 • 1 jednodniowy zjazd w siedzibie Uczelni (Warszawa)

20 godzin kursu internetowego

RAZEM 230 godzin

Kadra

Zajęcia na studiach prowadzą wieloletni praktycy, mający doświadczenie w prowadzeniu placówek oświatowych oraz eksperci uczestniczący w innowacyjnych projektach edukacyjnych. Zaproszenia do prowadzenia wykładów przyjęli znani eksperci edukacyjni, autorzy publikacji z zakresu tematyki studiów oraz autorytety w swojej dziedzinie.

Wśród kadry:

 • dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, zainteresowania badawcze: funkcjonowanie osoby z uszkodzonym słuchem w rodzinie i szerszym środowisku społecznym, członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością, dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, alternatywne sposoby porozumiewania się, znaczenie więzi oraz wczesnych doświadczeń dla rozwoju i funkcjonowania dziecka, zwolenniczka alternatywnych form edukacji, związana z grupą Edukacja Domowa Warmia i Mazury, konsultant Narodowej Sieci Leczenia Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży
 • Joanna Berdzik, wiceminister edukacji w latach 2011-2015, wcześniej dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, dyrektor szkoły, współzałożycielka i wieloletnia prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, koordynatorka wielu twórczych projektów edukacyjnych
 • dr Anna Florek, dyrektor Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, autorka materiałów edukacyjnych z przedmiotów chemia i przyroda, artykułów naukowych z zakresu badań w edukacji chemicznej i przyrodniczej
 • Katarzyna Hall, prezeska Stowarzyszenia „Dobra Edukacja”, minister edukacji w latach 2007-2011, inicjatorka tworzenia szeregu autorskich rozwiązań w edukacji, od wielu lat, na różnych szczeblach, zajmująca się zarządzaniem w edukacji
 • Katarzyna Kichler, dyrektor Instytutu Dobrej Edukacji, psycholog, doktorantka Instytutu Psychologii UG, autorka rozwiązań stosowanych w pomocy mentorskiej uczniom Akademii Dobrej Edukacji oraz publikacji psychologicznych
 • dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, socjolog, pracuje w Zakładzie Zarządzania w Edukacji w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, brał udział w roli badacza i eksperta, w projektach krajowych i międzynarodowych w zakresie m.in. kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, aktywnych metod nauczania, w latach 1999-2006 kierownik programu Szkoła Ucząca Się w CEO, w latach 2009-2015 koordynator projektu dotyczącego nadzoru pedagogicznego oraz przywództwa edukacyjnego realizowanego przez UJ oraz MEN
 • Anna Muniak – specjalizuje się w badaniach edukacyjnych, opracowała i wdrożyła liczne projekty edukacyjne, jest pomysłodawcą i kierownikiem projektu w ramach którego powstała i rozwijana jest platforma NOMAD
 • Jacek Staniszewski, dyrektor Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie, nauczyciel historii i informatyki, członek Pracowni Historii Instytutu Badań Edukacyjnych, entuzjasta wykorzystania nowych technologii w edukacji, uczestnik wielu projektów międzynarodowych dotyczących edukacji historycznej
 • dr hab. Adam Wierzbicki – pełni funkcję prorektora PJATK, jego prace naukowe obejmują tematykę zarządzania zaufaniem oraz sieci społecznych – dziedzin wchodzących w skład informatyki społecznej, a także technologie Peer-to-Peer (P2P)

Warunki ukończenia studiów

 • uczestnictwo w zajęciach w wymiarze co najmniej 80% czasu ich trwania
 • zaliczenie przedmiotów z programu studiów
 • zaliczenie zadań praktycznych realizowanych w trakcie kursu internetowego
 • przygotowanie e-portfolio podsumowującego pracę słuchacza w trakcie studiów
 • w przypadku studiów Przygotowanie Pedagogiczne z Edukacją Spersonalizowaną dodatkowo zaliczenie praktyk pedagogicznych

Terminy zjazdów w I semestrze

 • 5-6 listopada – Warszawa
 • 10-11 grudnia – Warszawa

Opłaty

Opłata za całe studia: 3500 PLN

I semestr – 1500 PLN
II semestr – 2000 PLN

Możliwość płatności w ratach.

Zniżki:
a. dwie osoby ze szkół prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, cena od osoby – 3200 PLN
I semestr – 1500 PLN
II semestr – 1700 PLN

b. trzy osoby i więcej ze szkół prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, cena od osoby – 2900 PLN

I semestr – 1500 PLN
II semestr – 1400 PLN