Przygotowanie pedagogiczne z edukacją spersonalizowaną

Przygotowanie pedagogiczne z edukacją spersonalizowaną

Instytut Dobrej Edukacji, w porozumieniu z Polsko Japońską Akademią Technik Komputerowych, uruchomił studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne z edukacją spersonalizowaną ” dla zainteresowanych nabyciem kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.
Zapraszamy przyszłych nauczycieli zainteresowanych organizowaniem edukacji w sposób nie-klasowo-lekcyjny, dający lepszą możliwość stworzenia uczniom optymalnych i przyjaznych warunków do rozwoju, zgodnych z ich indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych i wybitnie uzdolnionych.

Cel studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań edukacji spersonalizowanej:

 • Uzyskają uprawnienia do pracy w szkołach i placówkach na stanowisku nauczyciela, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 • Nabędą kompetencje do organizowania edukacji w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich uczniów i wychowanków.

 • Poznają elementy edukacji spersonalizowanej i nauczą się je stosować, takie jak opieka mentorska nad uczniami, organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym, ocenianie wspierające rozwój ucznia, organizowanie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, organizacja pracy własnej ucznia.
 • Nauczą się konfigurować i wykorzystywać spersonalizowane środowisko kształcenia w celu zwiększenia indywidualizacji kształcenia i włączenia idei sieci społecznościowych w proces edukacji. Uzyskają też dostęp do metodyki tworzenia profesjonalnych materiałów zdalnych i platformy m-learningowej, która umożliwi wdrożenie w praktyce koncepcji włączania uczniów w proces kształcenia.

 • Po skończeniu studiów będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności, a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania.

 • Zostaną także przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań – wprowadzania elementów edukacji spersonalizowanej.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do absolwentów studiów wyższych z dyplomem studiów zawodowych i magisterskich (tytuł licencjata lub magistra), którzy są zainteresowani zdobyciem kompetencji określonych programem studiów SPES oraz posiadają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu i chcą uzyskać uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela oraz do osób zatrudnionych w szkole, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego.

Zakres tematyczny

 • Podstawy edukacji spersonalizowanej – historia i założenia
 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego – dyrektor jako lider uczenia się i nauczania
 • Tworzenie innowacyjnego środowiska edukacyjnego
 • Przepisy prawa oświatowego a innowacyjne rozwiązania organizacyjne
 • Internetowa przestrzeń edukacyjna jako środowisko uczące – badanie wiarygodności w sieci. Wykorzystanie platformy e-learningowej NOMAD do wspierania kształcenia personalizowanego
 • Spersonalizowane formy pracy z uczniami – planowanie i realizacja
 • Organizowanie edukacji uczniów z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb
 • Wspieranie ucznia w rozwoju
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy z uczniami na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Przygotowanie w zakresie dydaktyki wybranej grupy przedmiotów i przygotowanie metodyczne do pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Przygotowanie praktyczne w trakcie praktyk pedagogicznych

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj

Rekrutacja od stycznia 2019. Planowane rozpoczęcie studiów od marca 2019.

Czas trwania

Studia trwają trzy semestry, są realizowane w wymiarze 270 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk.

 • 110 godzin zajęć stacjonarnych
  - 3 zjazdy w siedzibie Uczelni (Warszawa)
  - 1 trzydniowy zjazd w siedzibie Instytutu Dobrej Edukacji (Gdańsk)
  - 1 trzydniowy zjazd, a w nim 2 dni zajęć realizowanych w Akademiach Dobrej Edukacji
 • 160 godzin zajęć prowadzonych w trybie e-learning
 • 150 godzin praktyk w wybranej przez siebie szkole

RAZEM 420 godzin

 

Kadra

Zajęcia na studiach prowadzą wieloletni praktycy, mający doświadczenie w prowadzeniu placówek oświatowych oraz eksperci uczestniczący w innowacyjnych projektach edukacyjnych. Zaproszenia do prowadzenia wykładów przyjęli znani eksperci edukacyjni, autorzy publikacji z zakresu tematyki studiów oraz autorytety w swojej dziedzinie.

Wśród kadry:

 • dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, zainteresowania badawcze: funkcjonowanie osoby z uszkodzonym słuchem w rodzinie i szerszym środowisku społecznym, członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością, dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, alternatywne sposoby porozumiewania się, znaczenie więzi oraz wczesnych doświadczeń dla rozwoju i funkcjonowania dziecka, zwolenniczka alternatywnych form edukacji, związana z grupą Edukacja Domowa Warmia i Mazury, konsultant Narodowej Sieci Leczenia Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży

 • Joanna Berdzik, wiceminister edukacji w latach 2011-2015, wcześniej dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, dyrektor szkoły, współzałożycielka i wieloletnia prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, koordynatorka wielu twórczych projektów edukacyjnych

 • dr Anna Florek, dyrektor Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, autorka materiałów edukacyjnych z przedmiotów chemia i przyroda, artykułów naukowych z zakresu badań w edukacji chemicznej i przyrodniczej

 • Katarzyna Hall, prezeska Stowarzyszenia „Dobra Edukacja”, minister edukacji w latach 2007-2011, inicjatorka tworzenia szeregu autorskich rozwiązań w edukacji, od wielu lat, na różnych szczeblach, zajmująca się zarządzaniem w edukacji

 • Katarzyna Kichler, dyrektor Instytutu Dobrej Edukacji, psycholog, doktorantka Instytutu Psychologii UG, autorka rozwiązań stosowanych w pomocy mentorskiej uczniom Akademii Dobrej Edukacji oraz publikacji psychologicznych

 • dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, socjolog, pracuje w Zakładzie Zarządzania w Edukacji w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, brał udział w roli badacza i eksperta, w projektach krajowych i międzynarodowych w zakresie m.in. kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, aktywnych metod nauczania, w latach 1999-2006 kierownik programu Szkoła Ucząca Się w CEO, w latach 2009-2015 koordynator projektu dotyczącego nadzoru pedagogicznego oraz przywództwa edukacyjnego realizowanego przez UJ oraz MEN

 • Anna Muniak – specjalizuje się w badaniach edukacyjnych, opracowała i wdrożyła liczne projekty edukacyjne, jest pomysłodawcą i kierownikiem projektu w ramach którego powstała i rozwijana jest platforma NOMAD

 • Jacek Staniszewski, dyrektor Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie, nauczyciel historii i informatyki, członek Pracowni Historii Instytutu Badań Edukacyjnych, entuzjasta wykorzystania nowych technologii w edukacji, uczestnik wielu projektów międzynarodowych dotyczących edukacji historycznej

 • Dorota Kulesza - polonistka, edukatorka, arteterapeutka, pedagog twórczości, superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności Prowadzi treningi twórczości dla uczniów i dorosłych. Upowszechnia ideę edukacji włączającej. Współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji (studia podyplomowe

Warunki ukończenia studiów:

 • uczestnictwo w zajęciach w wymiarze co najmniej 80% czasu ich trwania
 • zaliczenie przedmiotów z programu studiów
 • zaliczenie zadań praktycznych realizowanych w trakcie kursu internetowego
 • przygotowanie e-portfolio podsumowującego pracę słuchacza w trakcie studiów
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych

Opłaty:

Opłata za całe studia: 3800 PLN

Wpisowe – 300 PLN

I semestr – 1200 PLN
II semestr – 1500 PLN
III semestr – 800 PLN

Możliwość płatności w ratach.

Zniżki:
a. dwie osoby ze szkół prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, cena od osoby – 3100 PLN + wpisowe
I semestr – 1200 PLN
II semestr – 1500 PLN
III semestr - 400 PLN

b. trzy osoby i więcej ze szkół prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, cena od osoby – 2800 PLN + wpisowe
I semestr – 1200 PLN
II semestr – 1500 PLN
III semestr - 100 PLN