Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania materiałów multimedialnych do kursów e-learningowych na kierunku „Informatyka”

Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania materiałów multimedialnych do kursów e-learningowych na kierunku „Informatyka”

W związku z realizacją projektu "Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 4.3 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście strategii Europa 2020" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informujemy iż oferta Pani Pauliny Stanek spełniła kryteria oceny formalnej oraz uzyskała największą liczbę punktów.