fbpx
Powstanie polska wersja MOOC’a – kilka uczelni zawiązało konsorcjum

Powstanie polska wersja MOOC’a – kilka uczelni zawiązało konsorcjum

W dniu 16 listopada 2015 r. w siedzibie głównej Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) w Warszawie zawiązane zostało Konsorcjum Edukacyjne. Polskie uczelnie, wzorem największych amerykańskich uniwersytetów, będą wspólnie przygotowywać i oferować otwarte kursy on-line.

W skład konsorcjum weszły: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (lider), Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie. – Konsorcjum ma charakter otwarty. Będziemy zapraszali do niego kolejnych uczestników – mówi Anna Muniak z PJATK, koordynator Rady Programowej konsorcjum.

Celem działania konsorcjum jest wspólne tworzenie materiałów, metod i narzędzi kształcenia w edukacji formalnej i pozaformalnej, integracja posiadanych zasobów edukacyjnych oraz prowadzenie międzyobszarowych badań i analiz w obszarze kształcenia przez całe życie. – Nasze badania wykazały, że żadna, nawet największa uczelnia w Polsce, nie utworzyła do tej pory polskiego MOOC'a*. Szansą na wcielenie w życie otwartych masowych kursów on-line, rozwiązań funkcjonujących już w Stanach Zjednoczonych i na świecie, jest integracja sił, a kluczem do powodzenia i popularności takich kursów wśród odbiorców jest ich wysoka jakość – tłumaczy Anna Muniak.

Pierwszym krokiem nowo powstałego konsorcjum będzie wymiana materiałów edukacyjnych miedzy uczelniami oraz utworzenie wspólnej biblioteki on-line.

Sygnatariuszami umowy ze strony poszczególnych konsorcjantów są: Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. dr hab. Witold Bielecki, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, prof. dr hab. Aneta Zelek.


* Termin MOOC (Massive Open Online Course – masowe otwarte kursy on-line) został wymyślony przez Davida Cormiera w 2008 roku dla określenia dwunastotygodniowego kursu on-line, Connectivism and Connected Knowledge, przygotowanego przez George'a Siemensa and Stephena Downesa, oferowanego na Uniwersytecie Manitoba w Kanadzie. Od tego czasu termin MOOC jest używany do określania różnych rodzajów kursów zdalnych oraz blended learningu (czyli połączenia nauki zdalnej z tradycyjnymi metodami). Używanie akronimu MOOC wiąże się jednak z wypełnieniem uwarunkowań wynikających z jego rozwinięcia. 

Massive (masowe) – oznacza liczbę aktualnych uczestników kursów, zdolność narzędzi do obsługi dużych ilości zapisujących się osób, zdolność do uzyskania szerokiej liczby aktywności użytkowników i danych z ich działań i postępów.

Open (otwartość) – w odniesieniu do MOOC jest to możliwość uczestniczenia w kursie dla każdego, kto posiada dostęp do Internetu; nieraz jest to też interpretowane jako bezpłatne, jednak zarówno praktyka jak realne uwarunkowania pokazują, że stosowane są opcjonalne wersje usług darmowych łączonych z pewnymi opcjami płatnymi; zapisanie się pozostaje jednak bezpłatne i to właśnie pozwala na masowość zapisów do uczestnictwa.

Online (zdalne) – zasadniczo termin ten oznacza zasoby dostępne przez sieć internet, możliwe do uzyskania poza tradycyjnym miejscem kształcenia jakim jest uczelnia, jednak w praktyka pokazała, że zasoby MOOC'ów używane są także jako łączenie bądź uzupełnianie zajęć prowadzonych na uczelniach (czyli w blended-learningu).

Course (kursy) – aby uzyskać miano kursu, dany zasób musi być związany czasowo, czyli posiadać moment rozpoczęcia i zakończenia, powinien dostarczać logicznie powiązaną i spójną dawkę zasobów oraz podążać wyznaczoną ścieżką aktywności, przygotowaną przez instruktora w celu uzyskania określonych efektów i celów kształcenia.