fbpx
Niezbędnik pracy dyplomowej

Niezbędnik pracy dyplomowej

Przypominamy, że w roku akademickim 2019/2020 wprowadzono nowe zasady przygotowania do obron (więcej informacji)

Prosimy o zapoznanie się z:

 • Uchwalą w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania antyplagiatowego (pobierz)
 • Regulaminem postępowania antyplagiatowego w Polsko-Japoskiej Akademii Technik Komputerowych (pobierz)

Wymagania organizacyjne

 • kierunek Architektura Wnętrz (pobierz)

Zasady przygotowania dokumentacji pracy magisterskiej w Pracowni Multimediów MGR SNM (pobierz)

Praca dyplomowa powinna posiadać stronę tytułową według ustalonego wzorca (pobierz) oraz streszczenie pracy (max. 1000 znaków) i słowa kluczowe (min. 3).

Praca napisana w języku innym niż polski powinna zawierać dodatkowo drugą stronę tytułową w języku polskim oraz streszczenie pracy i słowa kluczowe.

UWAGA
Maksymalny rozmiar przesłanego pliku pracy pisemnej przesyłanej do badania to 15MB, przy czym jednemu badaniu można dodać wiele plików, których suma nie przekroczy 60MB.
Zdjęcia/schematy/wykresy przed wstawieniem do pracy dyplomowej należy zmniejszyć w programie graficznym, aby ograniczyć rozmiar pliku z pracą dyplomową (zaleca się, aby pojedynczy rys. nie przekraczał 100KB).

UWAGA
Zmniejszanie w edytorze tekstu zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym nie powoduje zmniejszenia wielkości pliku ze zdjęciem!


Prosimy o przygotowanie pliku do badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wg. ww. wymagań.

Oprócz ww. nie ustalono innych wymagań formalnych np. dotyczących formatowania tekstu.

Przed obroną w Bibliotece należy złożyć niezbędne dokumenty:

 • 1 egzemplarz pracy w formie drukowanej, w sztywnej oprawie – ostateczna wersja pracy
 • 1 egzemplarz pracy w formie elektronicznej (nośniki CD lub DVD, podpisany przez promotora) w formacie PDF, DOC, DOCX, ODT (zaleca się umieszczenie co najmniej dwóch różnych formatów). Na płycie należy umieścić treść całej pracy łącznie z dodatkowymi aplikacjami.

  Praca praktyczna (dotyczy wyłącznie studentów SNM i AW) musi być w wersji ostatecznej. 

  Płyta powinna być przytwierdzona do wew. strony oprawy pracy dyplomowej w papierowej lub cienkiej plastikowej kopercie oraz podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy wraz z numerem studenta
 • podpisane oświadczenie promotora oraz autora pracy, do wglądu

Informacje dla osób piszących prace dyplomowe w języku LATEX

System Plagiat.pl gwarantuje sprawdzenie pracy dyplomowej w nieprzekraczającym terminie do 7 dni od daty wprowadzenia pracy do systemu. Wynik raportu prawdopodobieństwa (współczynnik 2) będzie wpisany do „Podania o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej”, tzw. obiegówki.

Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń prac dyplomowych na czas obrony.

 

W dziekanacie należy złożyć (obowiązują terminy wyznaczone w Zarządzeniu Dziekana):

 • 1 egz. pracy w wersji elektronicznej
 • ocenę pracy dyplomowej 
 • oświadczenie promotora (pobierz)
 • oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy (pobierz)
 • oświadczenie promotora pracy dyplomowej dot. dopuszczenia do obrony (jeśli współczynnik podobieństwa jest => niż 30%) (pobierz)


Najpóźniej w dniu obrony:

- prosimy o złożenie deklaracji o rodzaju odpisów bezpłatnie wydawanych absolwentowi
DEKLARACJA JEST WIĄŻĄCA OD CHWILI JEJ ZŁOŻENIA
(druk do pobrania w Dziekanacie lub tutaj)

Uczelnia wystawia dla studenta bezpłatnie 3 komplety dokumentów (dyplom i suplement):
oryginał w języku polskim + 2 odpisy w języku polskim
lub
oryginał w języku polskim + odpis w języku polskim + odpis w języku angielskim


Po obronie:

- prosimy o dostarczenie 4 sztuk zdjęć w formacie 4,5 na 6,5.

Informacja o przygotowanym dyplomie (lub/i odpisie w języku angielskim) pojawi się na Państwa profilu, po zalogowaniu do webdziekanatu, w zakładce Przebieg studiów (dostępne dla absolwentów roku akademickiego 2016/2017 i późniejszych).

Przy odbiorze dyplomu prosimy przygotować do zwrotu legitymację.

W celu uzyskania dodatkowego odpisu (nie więcej niż 3 sztuki) w języku angielskim należy w przeciągu 30 dni od dnia obrony złożyć w dziekanacie:

 • Podanie (do pobrania w Dziekanacie lub tutaj)
 • Poświadczone przez promotora tłumaczenie tematu pracy
 • Dodatkowe zdjęcia (identyczne z wersją polską, ilość dodatkowych zdjęć odpowiada ilości wnioskowanych odpisów)
 • Dowód wpłaty 40 zł za jeden komplet

Zobacz również zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy, dla Wydziału Sztuki Nowych Mediów - Architektura Wnętrz, studia 1go stopnia.