fbpx
Szczegółowe informacje o kierunku

Szczegółowe informacje o kierunku

Studia na kierunku architektura wnętrz to interdyscyplinarny program, przekazujący gruntowną wiedzę, świadomość i kompetencje w tworzeniu otoczenia człowieka. Studia te łączą wiedzę z obszaru sztuk plastycznych i architektonicznych z wiedzą nowoczesnych mediów cyfrowych, multimediów i sztuk wizualnych. Kierunek Architektura Wnętrz w PJATK można realizować wyłącznie w języku polskim.

Oferta kształcenia PJATK na kierunku Architektura Wnętrz obejmuje siedmiosemestralne studia stacjonarne i ośmiosemestralne studia niestacjonarne – zaoczne. Po ich ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom licencjata architektury wnętrz.

Studenci mają do wyboru dwie specjalizacje:

  • Projektowanie wnętrz
  • Projektowanie wystawiennictwa


Uzyskane kwalifikacje absolwenta – artystyczne, zawodowe i techniczne – są wynikiem sprawdzonego i wciąż doskonalonego programu studiów na wydziałach architektury wnętrz w Polsce. Obejmują one specjalizacje w zakresie projektowania wnętrz, projektowania wystawiennictwa i projektowania mebli.

Po ukończeniu czwartego semestru studenci wybierają specjalizację i pod kierunkiem promotora tworzą projekt licencjacki. Równolegle do zajęć kierunkowych prowadzone są ćwiczenia z języka angielskiego oraz fakultatywne zajęcia z języka francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego lub niemieckiego.
Nabyte umiejętności pozwolą absolwentom architektury wnętrz zarówno na samodzielną działalność, jak i na pracę w zespołach architektonicznych czy studiach designu w kraju i za granicą.

Wykładowcy Katedry Architektury Wnętrz w PJATK czerpią ze swoich bogatych doświadczeń i przygotowują studenta do wykonywania zawodu projektanta w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz, projektowania elementów wykończenia i wyposażenia architektury, aranżacji targów i wystaw (wraz z prezentacją produktu i przekazem idei) oraz projektowania elementów wnętrz i mebli na poziomie wyższym zawodowym.

W programie studiów zawarte są zagadnienia z obszaru szeroko rozumianej sztuki stosowanej. Studenci poznają zarówno zasady projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych i zaawansowanych technologii, jak i projektowania na potrzeby rzemiosła, przy wykorzystaniu prostych technologii. Zajęcia w pracowniach projektowania wnętrz, wystawiennictwa i mebla mają charakter praktycznego rozwiązywania zagadnień projektowych. Nacisk położony jest tu na realizacje techniczne.

Zajęciom projektowym z przedmiotów kierunkowych towarzyszą ćwiczenia i wykłady obejmujące następujące zagadnienia: architektoniczno – budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne, realizacje techniczne, techniki wystawiennicze, zagadnienia ergonomii i psychofizjologii widzenia, problematyka światła i barwy oraz techniki komputerowe, komputerowe wspomaganie projektowania.

Zasadniczy nurt kształcenia w dziedzinie przedmiotów kierunkowych uzupełniony jest przez kształcenie plastyczne (rzeźba, rysunek, malarstwo). Umożliwia to studentom nabycie umiejętności stosowania różnych środków wyrazu, tj. budowania języka plastycznego zgodnie z zainteresowaniami i logiką kształtu.

Wprowadzenie do programu dydaktycznego malarstwa i rzeźby to stworzenie warunków do możliwie wszechstronnego rozwoju studenta i zaopatrzenie jego warsztatu w środki plastycznego wyrazu. Dzięki temu dziedzina projektowania nabiera pełnego wyrazu kulturowego.

Siedziba Katedry Architektury Wnętrz znajduje się na ulicy Siewierskiej 13 w Warszawie, gdzie powstały sale i pracownie przystosowane do potrzeb kierunku. W tym miejscu odbywają się wszystkie zajęcia.