Informacje ogólne

Informacje ogólne

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 84 poz.455) od roku akademickiego 2011/12 nastąpią znaczące zmiany warunków ubiegania się o poszczególne stypendia (spodziewana nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych może spowodować kolejne zmiany związane ze stypendium socjalnym).

Oto kilka najważniejszych zmian:

1. Zamiast stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium sportowego wprowadzone zostało stypendium rektora dla najlepszych studentów.

2. Ze stypendiów o charakterze socjalnym będzie tylko stypendium socjalne. Nie będzie stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowego. Stypendium socjalne będzie mogło być przyznane w zwiększonej wysokości studentom studiów stacjonarnych będącym w trudnej sytuacji materialnej, z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie, jeżeli dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub utrudniał studiowanie.

3. Od następnego roku akademickiego, tj. 2012/13 zamiast stypendium ministra za osiągnięcia naukowe oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe będzie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomoga - pozostają bez zmian.

5. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

6. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

7. Student będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

1. Podstawą ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest:
- wysoka średnia ocen za rok studiów lub
- posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub
- wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Student musi złożyć wniosek, jeśli chce ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

3. Liczba przyznanych stypendiów rektora na każdym kierunku nie będzie mogła przekroczyć liczby 10% liczby studentów tego kierunku.

4. Na stypendia rektora uczelnia może przeznaczyć najwyżej 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne i zapomogi.
5. Student ubiegający się o stypendium rektora musi mieć zaliczony rok studiów oraz rozliczony indeks.
Uwaga! Wnioski o stypendium rektora mogą składać osoby, które uzyskały średnią równą lub wyższą 4,45. Posiadanie tej średniej nie jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do stypendium. Stypendium otrzyma nie więcej niż 10% osób z każdego kierunku studiów. Ponadto, osoby, które starają się o stypendium z tytułu posiadania osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a nie z tytułu wysokiej średniej ocen, mogą złożyć wniosek bez względu na wysokość średniej, natomiast zobowiązane są do udokumentowania opisanych we wniosku osiągnięć.

STYPENDIUM SOCJALNE

1. Możliwa wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne uległa w ustawie podwyższeniu, jednak nadal o wysokości progu na danej uczelni decyduje rektor w porozumieniu z samorządami.
W roku akademickim 2011/12 w PJATK wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się i otrzymania stypendium socjalnego wynosi 620,00 zł (netto).

2. Zmienia się kryterium samodzielności finansowej. Nadal student samodzielny finansowo może wyłączyć z wniosku dochody rodziców i rodzeństwa, a żeby zostać uznanym za samodzielnego finansowo musi spełnić łącznie 4 warunki, ale o ile warunek pierwszy, drugi i czwarty pozostają bez zmian, to warunek trzeci ulega istotnej zmianie.
Student jest samodzielny finansowo jeśli:
1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2 nie jest mniejszy niż 782,60 zł. - o ile nie ulegną zmianie kwoty z ustaw o świadczeniach rodzinnych (dotąd była to kwota nie mniejsza niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w roku 2011 wynosiła np. 1.317,00 zł.)
4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

3. Komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna będą miały prawo w uzasadnionych przypadkach zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją przy rozpatrywaniu wniosku studenta.