fbpx
Informacje ogólne

Informacje ogólne

There is no translation available.

Wydział Zarządzania Informacją PJATK oferuje naukę na studiach drugiego stopnia - uzupełniających magisterskich, zarówno osobom, które ukończyły studia inżynierskie w PJATK (na Wydziałach Informatyki i Zarządzania Informacją), jak i absolwentom studiów I i II stopnia innych uczelni, w szczególności studiów kierunku Informatyka lub kierunków pokrewnych. Absolwenci innych kierunków będą zaproszeni do uzupełnienia niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się technologiami informatycznymi w zarządzaniu podczas zajęć semestru „0”.

Studia realizowane są w języku polskim. Są to studia o profilu praktycznym, z których większość zajęć będzie prowadzona przez osoby z doświadczeniem zawodowym. Dziedzina wiodąca na studiach Zarządzanie informacją to „informatyka techniczna i telekomunikacja”, a uzupełniająca „nauki o zarządzaniu i jakości”.

Program nauczania jest dostosowany do jednolitego Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych uzyskiwanych przez studentów na różnych uczelniach (ECTS - European Credit Transfer System). W każdym semestrze studenci mają do zrealizowania pulę przedmiotów obowiązkowych, wykłady do wyboru oraz przedmioty specjalizacyjne. Tematyka prac magisterskich dostosowana jest do zainteresowań studenta.

PJATK oferuje studia II stopnia na kierunku Zarządzanie informacją w następujących trybach:
- stacjonarnym (studia trwają 3 semestry i realizowane są w godzinach popołudniowych i wieczornych w celu umożliwienia nauki z pracą zawodową);
- niestacjonarnym – zaocznym (studia trwają 4 semestry i realizowane są w weekendy, w liczbie 8 zjazdów w semestrze).

Absolwenci po zdanym egzaminie dyplomowym otrzymują tytuł magistra lub magistra inżyniera.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi infrastruktury IT oraz efektywnej analizy dużych zbiorów danych w środowisku biznesu.

Studenci mają do wyboru następujące specjalizacje:
• Analiza biznesowa i zastosowania Big Data
• Architektura systemów informatycznych

Podczas nauki studenci uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu informatyki i zarządzania, w szczególności „na styku”: dział/zespół IT – klient biznesowy. Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnego zarządzania systemami informatycznymi, zwinnego zarządzania projektami, szybkiego i sprawnego analizowania dużych zbiorów danych oraz sprawnej komunikacji, zarówno wewnątrz zespołu projektowego jak i z interesariuszami biznesowymi.

Program studiów obejmuje, między innymi, zagadnienia z zakresu programowania (Python od podstaw, fakultatywnie R), projektowania oprogramowania, testowania, inżynierii wymagań, planowania i implementacji infrastruktury baz danych, wytwarzania, integracji, testowania i utrzymywania rozproszonych systemów IT oraz narzędzi Big Data i rozwiązań Cloud Computing stosowanych w środowisku biznesu. Oprócz kursów z przedmiotów typowo „twardych”, prowadzone będą też zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności „miękkie”, takie jak: zwinne zarządzanie projektami informatycznymi (w ramach metodycznych Scrum i Agile PM), negocjacje, zarządzanie zmianą i konfliktem czy wystąpienia publiczne. Studenci zostaną też zaznajomieni z podstawami tworzenia start-upów IT, w tym z rodzajami dostępnych źródeł finansowania czy tworzeniem biznesplanu.