Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną

Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną

There is no translation available.

Szczegóły dot. rekrutacji

Instytut Dobrej Edukacji, w porozumieniu z Polsko Japońską Akademią Technik Komputerowych, uruchomił studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną ” dla zainteresowanych nabyciem kwalifikacji do zarządzania szkołami i placówkami.

Zapraszamy wszystkich przyszłych dyrektorów szkół zainteresowanych organizowaniem edukacji w sposób nie-klasowo-lekcyjny, dający lepszą możliwość stworzenia uczniom optymalnych i przyjaznych warunków do rozwoju, zgodnych z ich indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych i wybitnie uzdolnionych.

Cel studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań edukacji spersonalizowanej:

• Uzyskają kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora w szkołach i placówkach zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
• Nabędą kompetencje do organizowania edukacji w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich uczniów i wychowanków.
• Poznają elementy edukacji spersonalizowanej i nauczą się je stosować, takie jak opieka mentorska nad uczniami, organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym, ocenianie wspierające rozwój ucznia, organizowanie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, organizacja pracy własnej ucznia.
• Nauczą się konfigurować i wykorzystywać spersonalizowane środowisko kształcenia w celu zwiększenia indywidualizacji kształcenia i włączenia idei sieci społecznościowych w proces edukacji.
• Po ukończeniu studiów będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności, a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania.
• Zostaną także przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań – wprowadzania elementów edukacji spersonalizowanej.

 Adresaci studiów

Studia są kierowane absolwentów wyższych studiów posiadających tytuł magistra lub licencjata oraz nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych, którzy są zainteresowani zdobyciem kompetencji w zakresie indywidualizacji procesu nauczania oraz chcą zdobyć kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą.

Zakres tematyczny

 • Podstawy edukacji spersonalizowanej – historia i założenia
 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego – dyrektor jako lider uczenia się i nauczania
 • Tworzenie innowacyjnego środowiska edukacyjnego
 • Przepisy prawa oświatowego a innowacyjne rozwiązania organizacyjne
 • Internetowa przestrzeń edukacyjna jako środowisko uczące
 • Spersonalizowane formy pracy z uczniami – planowanie i realizacja
 • Organizowanie edukacji uczniów z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb
 • Wspieranie ucznia w rozwoju
 • Prawo wewnątrzszkolne
 • Nadzór pedagogiczny
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Rekrutacja od rozpocznie się w styczniu 2022 roku. 

Czas trwania

Studia będą realizowane w wymiarze 230 godzin
 • 100 godzin zajęć stacjonarnych lub online w czasie rzeczywistym
  - 4 zjazdy w siedzibie Uczelni (Warszawa)
  - 1 zjazd realizowany z praktykami – koordynatorami działań z Akademii Dobrej Edukacji
 • 130 godzin zajęć prowadzonych w trybie e-learning

RAZEM 230 godzin

Harmonogram zjazdów dla studentów rozpoczynających studia w marcu 2021 roku:

 • 20, 21 marca
 • 24, 25 kwietnia
 • 23, 24 października
 • 4,5 grudnia
 • zjazd związany z wizytą studyjną w ADE - styczeń/luty 2022, dokładna data będzie podana w późniejszym terminie

Kadra

Zajęcia na studiach prowadzą wieloletni praktycy, mający doświadczenie w prowadzeniu placówek oświatowych oraz eksperci uczestniczący w innowacyjnych projektach edukacyjnych. Zaproszenia do prowadzenia wykładów przyjęli znani eksperci edukacyjni, autorzy publikacji z zakresu tematyki studiów oraz autorytety w swojej dziedzinie.

Wśród kadry m.in.:

 • Joanna Berdzik, Kierownik studiów podyplomowych - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., wiceminister edukacji w latach 2011-2015, wcześniej dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, dyrektor szkoły, współzałożycielka i wieloletnia prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, koordynatorka wielu twórczych projektów edukacyjnych
 • dr Anna Florek, dyrektor Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, autorka materiałów edukacyjnych z przedmiotów chemia i przyroda, artykułów naukowych z zakresu badań w edukacji chemicznej i przyrodniczej
 • Katarzyna Hall, prezeska Stowarzyszenia „Dobra Edukacja”, minister edukacji w latach 2007-2011, inicjatorka tworzenia szeregu autorskich rozwiązań w edukacji, od wielu lat, na różnych szczeblach, zajmująca się zarządzaniem w edukacji
 • dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, socjolog, pracuje w Zakładzie Zarządzania w Edukacji w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, brał udział w roli badacza i eksperta, w projektach krajowych i międzynarodowych w zakresie m.in. kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, aktywnych metod nauczania, w latach 1999-2006 kierownik programu Szkoła Ucząca Się w CEO, w latach 2009-2015 koordynator projektu dotyczącego nadzoru pedagogicznego oraz przywództwa edukacyjnego realizowanego przez UJ oraz MEN
 • Dorota Kulesza - polonistka, edukatorka, arteterapeutka, pedagog twórczości, superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności Prowadzi treningi twórczości dla uczniów i dorosłych. Upowszechnia ideę edukacji włączającej. Współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji (studia podyplomowe)
 • Andrzej Jasiński – naczelnik wydziału oświaty w gminie Jabłonna, wcześniej dyrektor szkoły, koordynator projektów oświatowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji, autor publikacji z zakresu organizowania edukacji na różnych poziomach, ekspert edukacyjny
 • Anna Nogaj – wicedyrektorka w Akademii Dobrej Edukacji w Jabłonnie, pedagog specjalny, specjalistka w zakresie organizowania pracy szkoły dla dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

Warunki ukończenia studiów

 • uczestnictwo w zajęciach w wymiarze co najmniej 80% czasu ich trwania
 • zaliczenie przedmiotów z programu studiów
 • zaliczenie zadań praktycznych realizowanych w trakcie kursu internetowego
 • przygotowanie e-portfolio podsumowującego pracę słuchacza w trakcie studiów

Opłaty

Opłata za całe studia: 3500 PLN

Wpisowe – 300 PLN (płatne po utworzeniu grupy i otrzymaniu decyzji kwalifikacyjnej)

I semestr – 1200 PLN (pierwsza rata płatna do 5 marca)
II semestr – 2000 PLN ( druga rata płatna do 5 października)

Możliwość płatności w ratach.

Zniżki:
a. dwie osoby ze szkół prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, cena od osoby – 2500 PLN + wpisowe
I semestr – 1250 PLN
II semestr – 1250 PLN

b. trzy osoby i więcej ze szkół prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, cena od osoby – 2300 PLN + wpisowe
I semestr – 1150 PLN
II semestr – 1150 PLN