fbpx
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej ICT&Design

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej ICT&Design

There is no translation available.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Szkoła Doktorska ICT&Design oferuje unikalne połączenie dyscyplin: Informatyki i Sztuki. Program Szkoły jest oparty o wyjątkowe doświadczenie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w kształceniu interdyscyplinarnym.
Szkoła Doktorska ICT&Design otwiera nabór na czteroletnie kształcenie doktorantów na rok akademicki 2022/2023.

 

TERMINY SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

Od 16.08.2022 r. do 09.09.2022 r. dyscyplina: Informatyka techniczna i telekomunikacja i Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Uwaga: terminy mogą ulec wydłużeniu w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemiologicznej lub zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów. Stosowna informacja owydłużeniu terminów będzie zamieszczona na stronie www Szkoły Doktorskiej najpóźniej na 5 dni przed upływem terminów podanych w obecnym ogłoszeniu.

 

WYMAGANIA FORMALNE DLA KANDYDATÓW:

 1. wygenerowany ze strony internetowej Szkoły Doktorskiej i podpisany przez kandydata wnioseko przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (załącznik)
 2. dyplom (wraz z suplementem) ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo pierwszego i drugiego stopnia lub równorzędny albo oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich,
 3. CV z opisem zainteresowań naukowych,
 4. jedna fotografia,
 5. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wydawane przez uczelnie (poziom B2, C1 i C2), certyfikaty instytucji zewnętrznych wymienione w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r. (poz. 216). W przypadku absolwentów filologii lub lingwistyki stosowanej suplement dyplomu z informacją o biegłości językowej,
 6. wybór tematu pracy badawczej,
 7. informacje o dotychczasowej aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach,
 8. wystawione przez macierzystą uczelnię zaświadczenie o średniej ocen wraz z zaświadczeniem o terminie obrony pracy magisterskiej (tylko w razie nieukończenia studiów magisterskich)

 

INFORMACJA O LIMICIE DOSTĘPNYCH MIEJSC:

 • Dyscyplina Informatyka techniczna i telekomunikacja – maksymalnie 4
 • Dyscyplina Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – maksymalnie 3

Łączny limit dla obu dyscyplin wynosi 4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia kandydatów w dyscyplinie, jeśli żaden kandydat nie spełni kryteriów oceny.

 

KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW I PROCEDURA REKRUTACJI:

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

 1. ocenę na dyplomie ukończeni studiów kandydata albo – w przypadku nieukończenia studiów przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej – średnią z jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia ustaloną na podstawie zaświadczenia o średniej ocen – do 5 punktów,
 2. ocenę wskazanych przez kandydata dotychczasowych osiągnięć badawczych pod względem jakościowym – do 5 punktów,
 3. ocenę zaproponowanego projektu badawczego – do 10 punktów,
 4. ocena prezentacji propozycji projektu badawczego podczas rozmowy kwalifikacyjnej – do 10 punktów,
 5. wynik testu łamigłówkowego – do 5 punktów.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe:

Etap I:

 • formalna analiza dokumentów, tj. sprawdzenie spełnienia warunków formalnych oraz przypisanie wartości punktowej średniej ze studiów, dotychczasowej aktywności naukowej oraz wstępnej propozycji projektu badawczego.

Etap II:

 • rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, w trakcie której kandydat przedstawia przygotowaną prezentację, w której przedstawia wstępną propozycję projektu badawczego oraz uzasadnia wybór tematu pracy badawczej,
 • test łamigłówkowy,
 • sporządzenie list rankingowych kandydatów.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Od 12.09.2022 r. do 19.09.2022 r. - Przyjmowanie kompletu dokumentów od kandydatów do Szkoły Doktorskiej, zgodnie z zasadami rekrutacji,
Od 21.09.2022 r. do 22.09.2022 r. – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przez komisję rekrutacyjną,
23.09.2022 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji,
26.09.2022 r.– ogłoszenie listy przyjętych.

Lista przyjętych kandydatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej:

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty z dopiskiem „Szkoła Doktorska” można składać pocztą na adres Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych lub osobiści w Biurze Prorektorów (464 bud. A, 4 piętro, w godzinach 9:00-17:00). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 58-44-518 oraz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Po wybraniu tematu badawczego (przed rozpoczęciem rekrutacji) Kandydat proszony jest o kontakt z Biurem Prorektora (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

TEMATY BADAWCZE:

DYSCYPLINA INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA:

 

I. Identyfikacja i reidentyfikacja osoby na podstawie chodu zarejestrowanego w niekontrolowanych warunkach

Opis problemu.

Problem polega na grupowaniu danych chodu tak, aby dane należące do tej samej osoby zawierały się w jednym, dobrze skupionym zbiorze opatrzonym indeksem tej osoby, jednocześnie dobrze oddzielonym od pozostałych zbiorów. Mając dane chodu identyfikowanej lub reidentyfikowanej osoby problem sprowadza się do określenia „odległości” danych chodu tej osoby do zbiorów odpowiadających innym osobom i wybranie indeksu zbioru, do którego jest najbliżej, lub stworzenie hierarchii podobieństw/odległości. Niekontrolowane warunki oznaczają nagrania pozyskiwane z systemów monitoringu różniących się kierunkiem ruchu osoby, jej ubiorem, odległością od kamery i położeniem kamery.

Zbiory, o których mowa, mogą być tworzone: i) klasycznie, w przestrzeni jawnych cech z użyciem procedur ekstrakcji i selekcji cech, obecnie ETL, lub ii) z użyciem zanurzenia realizowanego przez sieć neuronową i metodzie triplet loss function powodującej, że po zanurzeniu i po procesie uczenia niejawne wektory cech należące do tej samej osoby są względem siebie bliskie. W przypadku danych chodu trudnością podejścia z użyciem zanurzenia jest wymiarowość danych (kilkaset klatek/sylwetek odpowiadających cyklowi chodu) mapowanych na wektor cech w procesie zanurzenia.

Nowością rozprawy będzie: i) stworzenie autorskiej anotowanej bazy nagrań chodu, ii) opracowanie algorytmów podejścia klasycznego z ekstrakcją i selekcją jawnych cech chodu, iii) opracowanie algorytmów zanurzenia dla dużej wymiarowości danych wejściowych, iiii) porównanie (pod względem jakości identyfikacji i reidentyfikacji) podejścia klasycznego z podejściem opartym na zanurzeniu.

Współpraca w grupie badawczej

Doktoranci podejmujący opisany problem będą współpracowali z grupą badawczą prof. dr hab.Konrada Wojciechowskiego, w tym z dr inż. Damianem Pęszorem jako potencjalnym promotorem pomocniczym i głównym badaczem projektu: Innowacyjny system identyfikacji i reidentyfikacji osób na podstawie obrazu twarzy zarejestrowanego w krótkiej sekwencji wideo w celu podniesienia bezpieczeństwa imprez masowych. Metodologia opracowana w ramach tego projektu potencjalnie może być przeniesiona na problem identyfikacji i reidentyfikacji osoby na podstawie chodu. Niezbędne będzie jednak opracowanie metody redukcji wysokiej wymiarowości danych wejściowych związanych z ich czasowo-przestrzenną charakterystyką przez przetwarzanie wstępne lub fuzję danych czasowych z danymi przestrzennymi. W tym zakresie możliwe będzie wzorowanie się na koncepcjach prezentowanych w literaturze rozpoznawania zachowań.

Zadania

 1. Przegląd literatury pod kątem rozpoznawania czasowo-przestrzennych zdarzeń rejestrowanych w strumieniu wideo monitoringu miejskiego w podejściu klasycznym i podejściu z wykorzystaniem uczenia maszynowego.
 2. Pozyskanie dostępnych w literaturze baz anotowanych nagrań chodu.
 3. Utworzenie autorskiego zbioru nagrań chodu z wykorzystaniem laboratoriów HML i HDMI CBR PJATK. Opracowanie metody augmentacji nagrań chodu w celu zwiększenia liczebności zbioru uczącego.
 4. Opracowanie metody wyznaczania prostokąta ograniczającego sylwetki i jego śledzenie w sekwencji wraz z pomocniczymi metodami normalizacji sylwetki.
 5. Opracowanie potoku przetwarzania dla identyfikacji i reidentyfikacji osoby na podstawie chodu w podejściu klasycznym.
 6. Opracowanie potoku przetwarzania dla identyfikacji i reidentyfikacji osoby na podstawie chodu w podejściu z wykorzystaniem sieci neuronowej zarówno do wyznaczenia prostokąta ograniczającego jak i zanurzenia.
 7. Porównanie wyników podejścia klasycznego z opartym na uczeniu maszynowym.

 


II. Detekcja anomalii w strumieniu wideo wraz z ich przybliżoną czasowo-przestrzenną lokalizacją


Opis problemu.

W przypadku systemów monitoringu kamerowego, rozpoznawanie zachowań wymaga wcześniejszego określenia zachowań z interesującej klasy. Detekcja anomalii jest zadaniem znacznie trudniejszym, bowiem anomalia nie jest jawnie zdefiniowana. Chodzi o dowolne zdarzenie, które dotychczas nie wystąpiło w scenie. Pod pojęciem detekcji anomalii rozumie się określenie chwili wystąpienia anomalii, jak również jej przybliżoną lokalizację. Sformułowanie „dotychczas” odnosi się do danych historycznych i może obejmować kilka, kilkaset ostatnich klatek nagrania lub nagrania z kilku dni. Porównywanie danych historycznych z aktualnymi stanowi podstawę do detekcji anomalii. Jednym z prostszych podejść jest przekształcenie danych historycznych do zbioru wektorów cech i zanurzenia, a następnie porównanie z analogicznym zbiorem cech wyznaczonych dla danych aktualnych. W bardziej zaawansowanym podejściu wykorzystywana jest sieć koder-dekoder, w której dane historyczne przechowywane są w wektorze kodera, a stopień anomalii oceniany jest przez porównanie danych zdekodowanych z danymi aktualnymi.

Współpraca w grupie badawczej

Doktoranci podejmujący opisany problem będą współpracowali z grupą badawczą prof. dr hab. Konrada Wojciechowskiego, w tym z dr inż. Damianem Pęszorem jako potencjalnym promotorem pomocniczym. Rozprawa będzie kontynuacją prowadzonej już pracy w ramach doktoratów wdrożeniowych.

Zadania

 1. Przegląd literatury pod kątem wykrywania anomalii w strumieniu wideo w trybach bez uczenia i z uczeniem, w szczególności przy użyciu podejścia opartego na sieci koder-dekoder, w tym zapoznanie się z wynikami uzyskanymi w doktoracie wdrożeniowym.
 2. Pozyskanie dostępnych w literaturze baz nagrań z adnotowanymi anomaliami.
 3. Utworzenie autorskiej bazy nagrań z wykorzystaniem systemu monitoringu w CBR PJATK w Bytomiu.
 4. Analiza wpływu przetwarzania wstępnego w różnych podejściach do problemu wykrywania anomalii.
 5. Eksperymentalna weryfikacja opracowanych metod wykrywania anomalii.

 

III. Automatyczne wykrywanie dezinformacji przy pomocy metodologii uczenia ze słabym nadzorem

Opis problemu.

W sieci WWW rozprzestrzenia się dezinformacja, której wykrycie i przeciwdziałanie jej skutkom ma bardzo duże znaczenie społeczne. Dezinformacja jest wykrywana przez ekspertów od oceny wiarygodności lub ekspertów dziedzinowych, których liczba i dostępny czas nie wystarczają na ocenę wszystkich treści mogących zawierać dezinformację. Można zatem stworzyć bardzo duże zbiory treści, które mogą zawierać dezinformację, z których jednak jedynie mała część będzie oceniona przez ekspertów. Taka sytuacja wskazuje na możliwość zastosowania metodologii uczenia ze słabym nadzorem. Problem badawczy polega na opracowaniu metod uczenia ze słabym nadzorem, zoptymalizowanych dla przypadku wykrywania dezinformacji. Wymaga to w pierwszej kolejności dostosowania metodologii uczenia ze słabym nadzorem do analizy tekstu oraz metadanych treści WWW. Następnym problemem badawczym będzie wyrażenie przez ekspertów wiedzy niezbędnej do oceny wiarygodności w postaci funkcji etykietujących, które mogą wytworzyć słabe etykietowanie wszystkich danych. Zasadniczym kryterium oceniającym skuteczność opracowanej metody jest jej zdolność do wspomagania ekspertów zajmujących się weryfikacją informacji w sieci WWW.

Współpraca w grupie badawczej.

Doktoranci podejmujący opisany problem będą współpracowali z grupą badawczą prof. dr hab. Adama Wierzbickiego, która realizuje projekt „InfoTester: Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”.

Zadania.

 1. Przegląd literatury na temat metodologii uczenia ze słabym nadzorem i jej zastosowań w dziedzinie NLP oraz wykrywaniu dezinformacji
 2. Zaproponowanie zoptymalizowanej metody uczenia ze słabym nadzorem do wykrywania dezinformacji
 3. Stworzenie bazy funkcji etykietujących we współpracy z ekspertami
 4. Eksperymentalna weryfikacja zaproponowanych metod wykrywania dezinformacji
 5. Ocena zdolności zaproponowanych metod do optymalizacji wykorzystania czasu przez ekspertów wykrywających dezinformację

 

IV. Systemy rekomendacyjne odporne na błędy kognitywne użytkowników

Opis problemu.

Użytkownicy systemów rekomendacyjnych mogą podejmować błędne decyzje (wybory), spowodowane błędami lub ograniczeniami kognitywnymi. Przykładem takiej sytuacji są osoby starsze wykonujące zakupy e-commerce. Decyzje zakupowe osób starszych bywają obciążone błędami kognitywnymi, które zostały opisane w wielu badaniach empirycznych w psychologii. Systemy rekomendacyjne uczone na takich błędnych decyzjach mogą w efekcie podawać błędne rekomendacje produktów. Znane metody usuwania błędów (de-biasing) w algorytmach rekomendacyjnych nie są w tym wypadku skuteczne, albowiem polegają zwykle na zwiększeniu wagi decyzji osób, dla których algorytmy rekomendacyjne popełniają największe błędy. Problem badawczy polega na opracowaniu algorytmów, które będą odporne na błędy kognitywne użytkowników. Rozwiązanie problemu będzie wymagało modelowania błędów kognitywnych i identyfikacji cech użytkowników lub produktów powodujących takie błędy.

Współpraca w grupie badawczej.

Doktoranci podejmujący opisany problem będą współpracowali z grupą badawczą prof. dr hab. Adama Wierzbickiego, która realizuje projekt badawczy „Wspieranie ludzi w starszym wieku w dokonywaniu bardziej optymalnych wyborów w złożonych zadaniach decyzyjnych dotyczących zakupów internetowych”.

Zadania.

 1. Przegląd literatury dotyczącej modelowania błędów kognitywnych oraz poprawiania błędów algorytmów rekomendacyjnych
 2. Propozycja eksperymentalnych metod identyfikacji błędów kognitywnych mających wpływ na decyzje uczące algorytmy rekomendacyjne
 3. Opracowanie modelu wybranych błędów kognitywnych
 4. Propozycja algorytmów odpornych na błędy kognitywne
 5. Eksperymentalna weryfikacja zaproponowanych algorytmów

 

V. Narzędzia i algorytmy wspierające pracę osób zajmujących się oceną wiarygodności treści w Internecie

Opis problemu

Automatyczne i półautomatyczne narzędzia tworzenia treści w połączeniu z rosnącą popularnością serwisów społecznościowych (w szczególności w porównaniu do tradycyjnych mediów) powoduje, że istotnie obniża się zarówno koszt tworzenia fałszywych treści jak i dotarcia z nimi do potencjalnych odbiorców. W związku z tym na znaczeniu zyskują narzędzia i rozwiązania pozwalające oceniać wiarygodność dostępnych treści. Intensywnie prowadzone prace nad narzędziami automatycznie oceniającymi wiarygodność treści wskazują, że w przewidywalnej przyszłości zawsze konieczne będzie także zaangażowanie w taki proces ludzi (zarówno ekspertów dziedzinowych jak i ekspertów od debunkingu informacji). W związku z tym pilną potrzebą jest opracowanie algorytmów i narzędzi, które mogą wspierać osoby profesjonalnie zajmujące się oceną wiarygodności treści. Głównym celem takich narzędzi powinno być ograniczenie czasu pracy niezbędnego na zweryfikowanie pojedynczej informacji i częściowa automatyzacja oceny informacji powielających tą samą nieprawdziwą informację. Użyteczna może okazać się także adaptacja niektórych z technik i narzędzi OSINT na potrzeby wykrywania intencji i powiązań twórców treści.

Współpraca w grupie badawczej

Doktoranci podejmujący opisany problem będą współpracowali z grupą badawczą prof. dr hab. Adama Wierzbickiego, która realizuje projekt „InfoTester: Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”.

Zadania

 1. Przegląd literatury dotyczącej metodologii weryfikacji wiarygodności treści, narzędzi i algorytmów oceny wiarygodności informacji i narzędzi i technik OSINT.
 2. Przeprowadzenie badań nt. sposobu pracy ekspertów od debunkingu informacji.
 3. Identyfikacja najbardziej obiecujących obszarów wymagających wsparcia.
 4. Zaprojektowanie implementacja algorytmów i narzędzi wspierających pracę osób zajmujących się debunkingiem informacji w sieci.
 5. Eksperymentalna weryfikacja zaproponowanych narzędzi i algorytmów.

 

VI. „Security by design” w projektowaniu rozwiązań ICT dla osób starszych

Opis problemu

Rosnąca liczba osób starszych korzystających z usług i rozwiązań ICT w połączeniu z nieuniknionym wzrostem ograniczeń kognitywnych powiązanym z wiekiem powoduje, że możemy spodziewać się szybko rosnącej liczby oszustw internetowych, których celem będą osoby starsze. Internetowe wersje wyłudzeń „na wnuczka” będą nieodłączną częścią internetowej codzienności. Automatyzacja, profilowanie i sztuczna inteligencja pozwolą przestępcom tanio skalować takie ataki i zwiększać szanse na ich powodzenie. Wykrywanie ataków i ograniczenie ich skutków będzie kluczowe dla komfortu korzystania z sieci przez osoby starsze w przyszłości. Istniejące rozwiązania i usługi ICT mają mechanizmy wykrywania i przeciwdziałania oszustwom, ale większość z nich nie jest projektowa z uwzględnieniem podejścia „security by design”. Bezpieczeństwo jest często opcją, która na dodatek wchodzi w konflikt z wygodą używania danego rozwiązania.

Współpraca w grupie badawczej

Doktoranci podejmujący opisany problem będą współpracowali z grupą badawczą prof. dr hab. Adama Wierzbickiego, która realizuje projekt badawczy „Wspieranie ludzi w starszym wieku w dokonywaniu bardziej optymalnych wyborów w złożonych zadaniach decyzyjnych dotyczących zakupów internetowych”.

Zadania

 1. Przegląd literatury dotyczącej typów i skali ataków w sieci, a także metod przeciwdziałania im.
 2. Przegląd literatury dotyczący kluczowych obszarów ograniczeń kognitywnych związanych z procesem starzenia.
 3. Przegląd literatury dotyczącej „security by design” i „privacy by design”.
 4. Identyfikacja praktycznych i hipotetycznych przykładów ataków korzystających z ograniczeń kognitywnych specyficznych dla osób starszych.
 5. Analiza wybranych usług i rozwiązań ICT pod kątem bezpieczeństwa („security by design”).
 6. Zaproponowanie własnych wersji istniejących i wykorzystywanych rozwiązań i usług ICT w zgodzie z założeniami „security by design”.
 7. Eksperymentalna weryfikacja odporności zaproponowanych rozwiązań na ataki i jakości doświadczeń dla użytkowników końcowych.
 8. Opracowanie narzędzi wspierających proces projektowania i obiektywną ocenę otrzymanych produktów.

 

DYSCYPPLINA SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI:

 

I. Research on text-based communication design


Zagadnienia badawcze związane z komunikacją tekstem
Badania prowadzone w tym zakresie opierają się na rozpoznaniu i określeniu obszarów rozwoju międzykulturowej i międzysystemowej komunikacji tekstem. Istotne jest również rozpoznanie kierunku rozwoju narzędzi i metod projektowania oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań projektowych w tym zakresie, np. narzędzie służące komunikacji tekstowej w VR (kaligrafia – pisma narzędziowe, jak i typografia – pismo prefabrykowane).

Współpraca w grupie badawczej

Doktoranci podejmujący opisany problem będą mogli wybrać pomiędzy grupą badawczą Future-Text dr hab. Ewy Sataleckiej, Text and Image dr hab. Agnieszki Ziemiszewskiej lub Multimedia Communication design dr hab. Anny Klimczak. Każdy z zespołów podejmuje prace kreacyjne w oparciu o istniejące rezultaty badań proponuje oraz testuje własne prototypy projektowe.

Zadania

 1. Przegląd case studies, literatury i aktualnie prowadzonych badań w tym zakresie na świecie
 2. Analiza pozyskanych materiałów i określenie zakresu własnych działań
 3. Utworzenie konspektu prac i aktywności inicjujących proces kreacyjny
 4. Stworzenie prototypu do testów
 5. Badania i ocena
 6. Analiza wyników
 7. Kreacja dzieła artystycznego lub projektowego
 8. Publikacja


II. Research on social design

Zagadnienia badawcze związane z rozwiązywaniem bieżących problemów społecznych z zastosowaniem metodyki projektowej
Zadanie polega na rozpoznaniu i zdefiniowaniu problemów społecznych i komunikacyjnych oraz włączeniu metodyki projektowej jako narzędzia służącego ich ocenie. Na tej podstawie możliwe będzie znalezienie odpowiednich rozwiązań. Działania nakierowane są na interwencję poprzez sztukę i design.

Współpraca w grupie badawczej

Doktoranci podejmujący opisany problem będą pracowali w zespołach interdyscyplinarnych elastycznie dostosowując swoje działania do potrzeb zespołów. Doktoranci podejmujący opisany problem będą mogli współpracować z dr. hab. Ewą Satalecką oraz dr hab. Jasminą Wójcik-Wróblewską. Każdy z zespołów pracuje nad specyficznymi problemami społecznymi i poprzez użycie metodyki projektowej podejmuje działania służące zrozumieniu, a następnie analizie zastałej sytuacji. Włączenie do researchu działań artystycznych pozwala uruchomić myślenie kreatywne i wspiera niestandardowe rozwiązania – „out of box”.

Zadania

 1. Przegląd case studies, literatury i aktualnie prowadzonych badań w tym zakresie na świecie
 2. Krytyczna analiza działań
 3. Utworzenie konspektu prac i aktywności inicjujących proces kreacyjny
 4. Stworzenie prototypu do testów
 5. Badania i ocena
 6. Analiza wyników
 7. Kreacja dzieła artystycznego lub projektowego
 8. Publikacja

 

III. Innowacyjne narzędzia informatyczne dla artystów i projektantów

Zagadnienia badawcze związane z poszukiwaniem rozwiązań narzędziowych dla interdyscyplinarnych zespołów kreatywnych
Zadanie polega na rozpoznaniu i zdefiniowaniu potrzeb narzędziowych zespołów kreatywnych, a następnie stworzeniu propozycji i testowaniu narzędzi kreacyjnych ułatwiających/przyspieszających proces twórczy.

Współpraca w grupie badawczej

Doktoranci podejmujący opisany problem będą pracowali w zespołach interdyscyplinarnych elastycznie dostosowując swoje działania do potrzeb zespołów. Doktoranci podejmujący opisany problem będą mogli współpracować z dr. Hab. Ewą Satalecką oraz dr hab. Anną Klimczak, a w zakresie grafiki artystycznej z dr hab. Andrzejem Kaliną oraz wykładowcami z uczelni partnerskich zaangażowanymi w badania nad AI.
 
Zadania

 1. Przegląd istniejących rozwiązań
 2. Analiza potrzeb i braków
 3. Propozycja rozwiązań we współpracy z twórcami
 4. Stworzenie prototypu do testów
 5. Badania i ocena
 6. Analiza wyników
 7. Kreacja dzieła artystycznego lub projektowego
 8. Publikacja
More in this category: « Q&A PJAIT