fbpx
Proces recenzji

Proces recenzji

There is no translation available.

Recenzowanie materiałów naukowych publikowanych w Wydawnictwie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych opiera się na zaleceniach wynikających z publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Dobre praktyki w procedurach recenzowania w nauce, Warszawa 2011.

 1. Wszystkie prace zgłoszone do publikacji w Wydawnictwie PJATK podlegają ocenie w procesie recenzowania
 2. Recenzji prac naukowych dokonują osoby kompetentne w danej dziedzinie lub dyscyplinie (w tym recenzenci zagraniczni) nie pozostające w interesach, z bliskimi kontaktami osobistymi i konfliktem interesów z autorami.
 3. Wszystkie recenzje są poufne i anonimowe.
 4. Format recenzji ma charakter opisowy.
 5. Zatwierdzenie do publikacji uzależnione jest od pozytywnych rekomendacji recenzentów.
 6. Złożenie w Wydawnictwie PJATK przez Autora badań naukowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proces ich recenzowania.
 7. Jeżeli recenzenci zgłaszają poprawki, autor powinien je rozważyć.
 8. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy o pracy przed jej opublikowaniem.
 9. Proces przeglądu składa się z następujących kroków:
  1. ocena formalna dokonywana przez redakcję Wydawnictwa PJATK. Jeżeli tekst nie spełnia podstawowych wymagań poprawności językowej i nie został zredagowany zgodnie z wymogami redakcyjnymi - informuje się o tym autora;
  2. wstępnej oceny dokonują redaktorzy i redaktorzy specjalni tomu. Sugerują dalszy tok postępowania: zwrot pracy do uzupełnienia lub skierowanie do zewnętrznej recenzji naukowej. Sugerują także nazwiska recenzentów.
  3. Autor publikacji zostanie poinformowany o wyniku recenzji z jasnym wnioskiem, czy publikacja została przyjęta, czy odrzucona. Recenzent może również zgłosić uwagi lub sugestie lub poprawki, do których wprowadzenia zobowiązany jest autor.