fbpx
Wydział Informatyki

Rada Wydziału Informatyki

Radzie Wydziału Informatyki przewodniczy Dziekan Wydziału, prof. Aldona Drabik.

Zadania Rady Wydziału

W ramach Rady Wydziału działają następujące komisje:

Komisja Programowa

Komisja ds. jakości Kształcenia

Członkowie RWI:

 1. Dziekan: Dr Aldona Drabik, Prof. PJATK
 2. Prodziekan ds. naukowych: Prof. dr hab. Kazimierz Subieta
 3. Prodziekan ds. dydaktycznych: Dr Paweł Lenkiewicz
 4. Prodziekan ds. programów studiów: Dr hab. Piotr Habela, profesor PJATK
 5. Prof. dr hab. Vladimir Alshits
 6. Dr hab. Lech Banachowski, profesor PJATK
 7. Prof. dr hab. Jan Białasiewicz
 8. Dr hab. Elżbieta Ferenstein
 9. Dr hab. Ryszard Gubrynowicz
 10. Dr hab. Romuald Kotowski, profesor PJATK
 11. Dr hab. Bogdan Książopolski
 12. Prof. dr hab. Zbigniew Michalewicz
 13. Dr hab. Huu Viem Nguyen
 14. Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, profesor PJATK
 15. Prof. dr hab. Maria Orłowska
 16. Dr hab. Andrzej Przybyszewski
 17. Prof. dr hab. Zbigniew Raś
 18. Dr hab. Michał Sobolewski
 19. Dr hab. Marcin Sydow
 20. Dr hab. Krzysztof Szklanny
 21. Prof. dr hab. Marek Tudruj
 22. Dr hab. Ewa Turska
 23. Dr hab. Alicja Wieczorkowska, profesor PJATK
 24. Dr hab. Adam Wierzbicki, profesor PJATK
 25. Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski
 26. Dr hab. Grzegorz Wójcik
 27. Mgr Agnieszka Chądzyńska-Krasowska
 28. Mgr inż. Piotr Gago
 29. Mgr inż. Piotr Gnyś
 30. Mgr inż. Elżbieta Mrówka-Matejewska
 31. Dr inż. Michał Tomaszewski
 32. Dr inż. Mariusz Trzaska
 33. Mgr Patrycja Szymańska

Przedstawiciele Studentów:

 1. Mgr Kinga Skorupska
 2. Dobaj Eryk
 3. Partyka Jakub
 4. Rzepkowska Sasha
 5. Wierzchałek Karolina

Zadania Rady Wydziału  

Do kompetencji Rady Wydziału należy:

 1. ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;
 2. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów studiów i programów nauczania;
 3. uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
 4. opiniowanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału;
 5. opiniowanie wniosków w przedmiocie tworzenia kierunków studiów i specjalności;
 6. działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju nauczycieli akademickich wydziału;
 7. dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia;
 8. tworzenie warunków dla rozwoju studenckiego ruchu naukowego i samokształcenia studentów;
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie, statucie albo wymagających wypowiedzi społeczności wydziału.

Komisja Programowa

Przewodniczący:
Dr hab. Piotr Habela

Członkowie:

Prof. dr hab. Maria Orłowska
Dr hab. Alicja Wieczorkowska
Dr hab. Lech Banachowski
Dr hab. Adam Wierzbicki
Dr Krzysztof Barteczko
Dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik
Dr inż. Michał Tomaszewski
Jakub Partyka (przedstawiciel Samorządu Studenckiego PJATK)

 
Zakres obowiązków:

Przygotowanie propozycji zmian programów studiów na Wydziale Informatyki zgodnych z aktualnymi standardami MEN i aktualnymi trendami rozwoju informatyki.

 • Monitorowanie aktualnych międzynarodowych standardów programów studiów. Porównywanie programu studiów z programami rekomendowanymi przez czołowe organizacje międzynarodowe (np. ACM). Propozycje zmian programowych w celu dopasowania do międzynarodowych standardów.
 • Coroczny przegląd dokumentacji programu studiów, sprawdzający kompletność i aktualność informacji o prowadzonych przedmiotach.
 • Opracowywanie zasad transferów przedmiotów.

Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Przewodniczący: Dr hab. Lech Banachowski

Członkowie:

 • Dr Agnieszka Chadzyńska Krasowska
 • Dr Pawel Lenkiewicz

Zakres obowiązków Nadzór nad procedurami kontroli jakości procesów dydaktycznych na Wydziale informatyki PWSTK,

w tym:

 • Przeprowadzanie semestralnej ankiety pozwalającej studentom ocenić jakość prowadzonych zajęć
 • Przeprowadzanie corocznej oceny katedr oraz pracowników dydaktycznych
 • Przeprowadzanie hospitacji
 • Inne działania mające na celu poprawe jakości kształcenia na Wydziale Informatyki