fbpx
Regulamin Studiów Doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020

Regulamin Studiów Doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020

 

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

POLSKO – JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH

 

§ 1

Zasady ogólne

 

 1. Regulamin studiów doktoranckich (zwany dalej regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów trzeciego stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (zwanych dalej studiami doktoranckimi) oraz prawa i obowiązki doktorantów.
   
 2. Studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne PJATK, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie dyscyplin naukowych określonych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
   
 3. W okresie otrzymywania dotacji projakościowej przez Wydział Informatyki PJATK   studia doktoranckie na tym wydziale są bezpłatne. W przypadku utraty dotacji przez Wydział, zasady uiszczania opłat i ich wysokość ustala rektor. Są one opisane w    kontrakcie zawieranym między doktorantem a uczelnią.
   
 4. Formę prowadzenia studiów doktoranckich określa ustawa.
   
 5. Studentem studiów doktoranckich, zwanym dalej doktorantem, może zostać osoba posiadająca dyplom magistra, magistra inżyniera, magistra sztuki lub w przypadku ukończenia uczelni zagranicznej, dyplom spełniający warunki wynikające z Rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów   ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.
   
 6. Kwalifikacji na studia dokonuje komisja rekrutacyjna studiów doktoranckich, działająca na podstawie regulaminu rekrutacji na studia doktoranckie. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się dwa razy w roku akademickim.

 

§ 2

Tworzenie studiów doktoranckich

 

 1. Studia doktoranckie tworzy i znosi rektor na wniosek rady jednostki organizacyjnej.
   
 2. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich zawiera:
   
  1. określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej oraz nazwę studiów doktoranckich;
  2. określenie formy studiów doktoranckich;
  3. określenie czasu trwania studiów doktoranckich;
  4. określenie zakładanych efektów kształcenia;
  5. program studiów doktoranckich, odrębny dla każdej z form studiów;
  6. warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie;
  7. wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli jest przewidywane utworzenie studiów odpłatnych.
    
 3. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.
   
 4. Do zadań jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie należy w szczególności:
   
 5. Bieżącą działalnością studiów kieruje kierownik studiów doktoranckich, zwany dalej kierownikiem. Kierownik jest powoływany przez rektora na wniosek jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
 6. Studia doktoranckie są realizowane w ramach prowadzonych przez PJATK specjalizacji.
   
 7. Zakres obowiązków kierownika studiów doktoranckich. określa właściwe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydane na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
   
 8. Sprawami przewodów doktorskich zajmuje się komisja ds. przewodów i postępowań powołana przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie.
   

     Zasady działania komisji ds. przewodów i postępowań są regulowane odrębnym regulaminem.

 

§ 3

Zasady odbywania studiów doktoranckich

 

 1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata.
   
 2. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.
   
 3. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:
   
  1. czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
  2. konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
  3. konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
  4. posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,


     - łącznie nie dłużej niż o rok.
   

 4. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2014, poz. 1402, ze zm.), zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.

 

§ 4

Prawa i obowiązki doktorantów

 

 1. Doktorant jest obowiązany do:
   
  1. uczęszczania na przewidziane dla niego zajęcia, wykonywania zaleceń opiekuna/promotora;
  2. składania co semestr sprawozdań z przebiegu studiów oraz odbycia praktyk dydaktycznych.

   
 2. Na podstawie ramowego programu studiów możliwe jest ustalenie indywidualnego programu studiów. Indywidualny program studiów ustalany jest na wniosek doktoranta za zgodą opiekuna/promotora i za zgodą kierownika studiów doktoranckich. Indywidualny program studiów może obejmować przedmioty prowadzone w PJATK oraz na innych uczelniach lub instytutach naukowych.
   
 3. Indywidualny program studiów może zmniejszyć przewidziany czas trwania studiów.
   
 4. Doktorantowi przysługuje prawo, za wspólną zgodą kierownika studiów doktoranckich i kierownika specjalizacji, po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego, do odbywania  stażów krajowych  i zagranicznych oraz prowadzenia badań w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. Okres pobytu na stażu naukowym wlicza się do okresu odbywania studiów doktoranckich.
   
 5. Doktorant jest zobowiązany do postępowania zgodnie ze ślubowaniem i regulaminem studiów doktoranckich, realizacji zatwierdzonego go programu studiów oraz prowadzenia badań naukowych.
   
 6. W ramach czesnego jest uprawniony do korzystania z zasobów bibliotecznych i laboratoriów oraz infrastruktury Uczelni.
   
 7. Doktorant, który badania naukowe związane z tematem pracy doktorskiej realizuje na innej uczelni lub w jednostce badawczej czy technologicznej (zwłaszcza za granicą), powinien mieć stworzone możliwości zrealizowania w indywidualnie określony sposób niektórych obowiązków wynikających z zasad określonych w niniejszym dokumencie. Decyzje w tych sprawach podejmuje kierownik na wniosek kierownika specjalizacji.
   
 8. Doktoranci mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych określa rada jednostki prowadzącej studia doktoranckie.
   
 9. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów, w przypadku wystąpienia co najmniej jednego z poniższych powodów:
   
  1. braku postępów w pisaniu pracy doktorskiej;
  2. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
  3. braku deklaracji co do dalszego studiowania w przypadku nie otrzymania promocji na następny semestr studiów lub w przypadku ukończenia regulaminowego czasu trwania studiów.
  4. braku płatności za studia.
  5. ukończenia pracy doktorskiej i zamknięcia przewodu doktorskiego poprzez nadanie stopnia doktora.

   
 10. Decyzje w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich podejmuje kierownik.
   
 11. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od jej otrzymania.
   
 12. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i złożenie rozprawy doktorskiej pozytywnie zaopiniowanej przez promotora. Absolwent studiów doktoranckich otrzymuje świadectwo ukończenia studiów doktoranckich zgodnie z wzorem określonym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
   
 13. Przebieg studiów jest określony przez program ramowy zatwierdzony przez radę jednostki organizacyjnej prowadzącej studia. Doktorant realizuje program studiów doktoranckich pod opieką opiekuna naukowego zatwierdzonego przez kierownika. Opiekunem naukowym w uzasadnionych przypadkach może być pracownik naukowy w stopniu doktora.
   
 14. Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta.
   
 15. Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów doktoranckich, z dniem nadania tytułu doktora lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

 

§ 5

Pomoc materialna i stypendium

 

 1. Doktorantowi studiów doktoranckich przysługuje pomoc materialna zgodnie z ustawą i  regulaminem stypendialnym PJATK.
   
 2. Doktorant studiów doktoranckich, realizowanych w ramach projektów posiadających niezależne finansowanie, może otrzymać pomoc materialną zgodnie z zapisami dotyczącymi realizacji konkretnego projektu i umową o jego dofinansowanie.
   
 3. Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie może podjąć pracę zarobkową.
   
 4. Decyzje o przyjęciu lub cofnięciu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje Rektor PJATK na wniosek Kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.

 

§ 6

Przepisy końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy: Ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. 2016, poz. 1842 ze zm.), Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2016, poz. 882 ze zm.), właściwego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanego na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiednie regulacje zawarte w Regulaminie studiów PJATK.
   
 2. W przypadku zmiany przepisów prawa, o których mowa wyżej oraz w przypadku ewentualnej kolizji uregulowań zawartych w niniejszym regulaminie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zastosowanie znajdują aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
   
 3. Doktorant jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
   
 4. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.