fbpx
Zespoły badawcze. Realizacja własnego projektu naukowego.

Zespoły badawcze. Realizacja własnego projektu naukowego.

Każdy student w ramach realizacji komponentu 5 kształcenia (Embedding into Labs) będzie mógł nawiązać współpracę z wybranym zespołem badawczym.

 

Zespoły badawcze Uniwersystetu SWPS

 

CARE-BEH Center for Applied Research on Health Behavior and Health (Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem) - prof. Aleksandra Łuszczyńska-Cieślak

Zespół CARE-BEH składa się z 11 osób (plus współpracownicy z Polski, Europy, USA, Australii). Od roku 2013 zespół opublikował 55 publikacji w prestiżowych międzynarodowych czasopismach (w tym czasopisma psychologiczne z IF > 7). W CARE_BEH prowadzone są projekty badawcze finansowane przez NCN oraz Komisję Europejską (Joint Programming Initiative):

 • Jakość życia w diadach pacjent z chorobą przewlekłą—partner
 • Strategie poznawcze (planowanie) a aktywność fizyczna i depresja u osób po 50 r.ż.
 • Determinanty diety i aktywności fizycznej diad rodzic-dziecko
 • Ewaluacja europejskich polityk i programów promujących zdrową dietę i aktywność fizyczną
 • Jak wdrażane są europejskie polityki i programy promujące zdrową dietę i aktywność fizyczną (projekt współrealizowany z 6 centami badawczymi w Europie)
 • Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje zachowań siedzących projekt współrealizowany z 6 centami badawczymi w Europie)
 • Poznawcze determinanty nadwagi i otyłości
 • Środowiskowe (w tym głównie: rodzina i zbudowane środowisko fizyczne) determinanty zachowań zdrowotnych

www: CARE-BEH

 

Laboratorium Zachowań Konsumenckich i Organizacyjnych (CONSUMER AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR LABORATORY – COBALAB) - Dr Agnieszka Popławska-Boruc

Badania w centrum Cob Lab prowadzone są w 3 obszarach. Pierwszy z nich to psychologia organizacji i pracy. W tym obszarze interesują nas najbardziej zachowania etyczne w miejscu pracy. W ramach badań dotyczących etyki w biznesie zajmujemy się wpływem interesu własnego na oceny moralnego zachowania innych osób, zjawiskiem moralnego licencjonowania oraz wpływie kultury organizacyjnej na nieetyczne praktyki pracowników.

Drugi obszar to to psychologia reklamy i przetwarzania informacji marketingowej. Badania w tym nurcie obejmują procesy poznawcze związane z przetwarzaniem informacji w reklamach internetowych, utajone skojarzenia z markami z wykorzystaniem nowych, alternatywnych sposobów w pomiaru (czas reakcji, narzędzia do badania postaw utajonych, itp.) oraz badania w zakresie wielozadaniowości medialnej, która wpływa na zachowanie Internautów i efektywność́ wykonywanych przez nich zadań́.

Trzeci obszar to rzeczywistość́ wirtualna i procesy przetwarzania informacji, które zachodzą̨ podczas procesu zanurzenia w VR. Praca taka może zostać́ przygotowana we współpracy z Politechniką Gdańską, z wykorzystaniem jaskini rzeczywistości wirtualnej. Do tej pory powstały projekty związane ze wsparciem leczenia fobii.

www: coblab.org

 

Akademickie Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych (AKCES) - dr Łukasz Tanaś

Prowadzone projekty:

Stosowanie nowych technologii w nauczaniu. W wyniku planowanych badań uzyskamy informacje na temat predyktorów stosowania technologii w nauczaniu oraz tego w jaki sposób zmienia się styl dydaktyczny nauczycieli w sytuacji w której planują lekcje z użyciem ICT, w porównaniu z lekcjami tradycyjnymi (Grant BST 2017/2018)

Ciekawość poznawcza u dzieci i młodzieży. Celem jest: a) adaptacja narzędzia pomiarowego; b) poznanie związku między ciekawością poznawczą, a osiągnięciami; c) poznanie metod sprzyjających i hamujących ciekawość poznawczą w edukacji (Grant we współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie).

Zmniejszanie obciążeń dydaktycznych uczniów, a wzrost aktywności społecznej. Badania we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy. Weryfikacja warunków w których szkoły publiczne mogłyby doprowadzić do zwiększenia poziomu edukacji nieformalnej uczniów (np. zaangażowane we własne projekty badawcze) poprzez rezygnację z niektórych wymogów formalnych (np. prace domowe).

Efekty wychowawcze szkoły. Analiza danych zebranych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Związek empatii, rozumowania moralnego, postaw nauczycielskich z klimatem szkoły, współpracą w klasie.

 

StresLab - prof. Roman Cieślak

Psychologia zdrowia w pracy (m.in. stres w pracy, równowaga praca-życie osobiste, pozytywne emocje w pracy), stres traumatyczny, nowe technologie w psychologii (m.in. psychologiczne interwencje internetowe)

www: streslab.eu

 

Laboratorium studiów nad codziennym doświadczeniem (w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych, ICACS) - dr hab. Izabela Krejtz, prof. Uniwersytet SWPS

Laboratorium oferuje praktyki w zakresie metodologii:

 1. badań dzienniczkowych (experience sampling method, ecological momentary assessment - EMA),
 2. interwencji oraz treningów poznawczych prowadzonych na platformach online oraz na urządzeniach mobilnych
 3. badań okulograficznych (dorosłych i dzieci) - współpraca z Ośrodkiem Badań Okulograficznych
 4. automatycznej analizy treści

Możliwość udziału w następujących projektach realizowanych w centrum:

Powtarzające się myśli negatywne i hamowanie w depresji - metoda codziennych pomiarów. Projekt finansowany przez  NCN i Marie Curie Actions Cofund, Polonez 2 nr 2016/21/P/HS6/04009, prowadzony przez dr Monikę Kornacką. W ramach projektu rozwijamy platformę do badań typu ecological momentary assessement (EMA) przy pomocy aplikacji na urządzenia mobilne, co pozwoli doktorantowi odbywającemu praktyki na zaprojektowanie i przeprowadzenie pilotażowego badania przy użyciu metody EMA.

Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat. Projekt finansowany przez  NCN, Preludium 11 nr 2016/21/N/HS6/02845. Celem projektu jest u jest określenie związku systematycznego treningu muzycznego w nabywaniu umiejętności czytania oraz rozwijaniu funkcji poznawczych (pamięci roboczej i kontroli uwagi).

Regulacja emocjonalna: jej rola w występowaniu i przebiegu pierwotnego nadciśnienia. Wpływ treningu powolnego oddechu na wartości ciśnienia i regulację emocjonalną. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania psychologicznego, zwłaszcza w zakresie regulacji emocjonalnej i jej związku z wartościami ciśnienia tętniczego u osób chorujących na pierwotne nadciśnienie tętnicze w porównaniu do osób zdrowych. Prowadzimy m.in. pomiary ecological momentary assessment (smartwatch), codziennie dzienniczki internetowe, dobowy pomiar ciśnienia holterem ciśnieniowym.

Wpływ emocjonalnego opisywania swoich doświadczeń na osoby depresyjne - badanie z wykorzystaniem metody codziennych pomiarów oraz automatycznej analizy treści. Projekt realizowany w ramach dotacji BST - nr: WP/2017/B/49. Celem projektu jest odpowiedź na pytanie czy refleksyjne opisywanie swoich doświadczeń może pozytywnie wpływać na zmianę w samopoczuciu i funkcjonowaniu osób depresyjnych.

Wpływ wdzięczności na afekt i dobrostan kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją - badanie z wykorzystaniem metody codziennych pomiarów oraz metody próbkowania doświadczeń. Projekt finansowany przez NCN, Preludium 11, nr 2016/21/N/HS6/02840. Celem prowadzonych badań jest nabycie nowej wiedzy na temat wpływu wdzięczności na dobrostan psychiczny kobiet z rakiem piersi oraz kobiet z depresją, a także  głębsze zrozumienie procesów emocjonalnych i poznawczych związanych z odczuwaniem wdzięczności.

 

GAMESLAB - dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytet SWPS

Możliwość dołączenia do projektów:

„Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej.” [NCN OPUS, 2017-2023 (realizowane we współpracy USWPS/IBIB PAN)]

„Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry video: Rola psychofizjologicznych, poznawczych i motywacyjnych czynników w poprawie funkcji wykonawczych.” [NCN Sonata Bis, 2014-2018, NCN Preludium (Uniwersystet SWPS)]

www: gameslab.edu.pl

 

ICACS (Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies) - prof. dr hab. Grzegorz Sędek

Zespół prowadzi międzynarodowe badania dotyczące funkcjonowania człowieka w szeroko zdefiniowanym obszarze podstawowych i złożonych procesów poznawczych, takich jak: uwaga, pamięć robocza, procesy rozumowania i podejmowania decyzji. Główne obszary stosowanych badań poznawczych to problematyka zmian funkcjonowania poznawczego w starszym wieku, psychopatologia poznawcza, poznanie społeczne oraz poznawcza i kliniczna neuronauka. Pracownicy naukowi i doktoranci ICACS realizują aktualnie wiele grantów badawczych finansowanych przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Artykuły badaczy ICACS można znaleźć w prestiżowych i wysoko punktowanych międzynarodowych pismach naukowych (tzw. lista czasopism JCR, wyróżnionych przez MNiSW).

Obok tradycyjnych metod badawczych ICACS wykorzystuje dwa rodzaje okulografów – aparatury do pomiarów ruchów gałek ocznych oraz aparaturę do pomiaru aktywności mózgu – EEG, 64 kanałowy elektroencefalograf.

 

Zespoły badawcze PJATK

 

Od kiedy technologie informacyjne, internet I sieć stały się wszechobecne, kwestią czasu było zrozumienie przez praktycznie myślących specjalistów ICT, że technologie te mają możliwość wspomagania i ulepszania jakości naszych codziennych aktywności społecznych. Dzisiaj truizmem byłoby stwierdzenie, że technologie informacyjne mają wymiar i wpływ społeczny. Wystarczy spojrzeć na takie narzędzia jak Google, Facebook czy Wikipedia. Społeczne zastosowania technologii ICT zmieniają oblicze biznesu, pracy, uczenia się, zabawy, zawierania znajomości czy wszczynania konfliktów.

Od 2008 roku informatycy interesują się społecznym i psychologicznym wymiarem ICT. Powstała nowa dziedzina informatyki – Informatyka Społeczna. Jest domeną podejmującą próby stworzenia metod ulepszenia systemów informacyjnych z użyciem koncepcji dotyczących społeczeństwa z wykorzystaniem wiedzy z dziedziny nauk społecznych i psychologii lub poprzez wykorzystanie informacji o zjawiskach socjologicznych i psychologicznych.

Jednocześnie, współcześni socjologowie mają świadomość, że technologie ICT mogą być wartościowym narzędziem badawczym – zarówno dla zbierania jak i analizy dużej ilości danych. Pojęcia Data Science i Computational Social Science pojawiły się synchronicznie.

Grupa Informatyki Społecznej w PJATK istnieje od 2008 roku. Badacze z tej grupy analizowali różnorodne koncepcje i zjawiska społeczne. Wynikająca z tej analizy wiedza została zastosowana do ulepszenia konstrukcji systemów informacyjnych. 

Analizowane koncepcje to między innymi:

 • ICT dla osób starszych. Dwa projekty badawcze, project DREAM (ufundowany przez Rise Horizon2020) i projekt Equilibrium mają na celu projektowanie technologii ICT dla polepszenia jakości życia i stanu zdrowia osób starszych. Badacze z grupy Informatyki Społecznej stworzyli dla osób starszych Living Lab (projekt był realizowany we współpracy z miastem Warszawa). Osoby starsze z Living Labu uczestniczyły w tworzeniu i ocenie kilku aplikacji ICT
 • Wiarygodność treści sieciowych. Nasz grupa współpracowała z badaczami z EPFL Lausanne (Szwajcaria) w projekcie Reconcile. Projekt miał na celu zaprojektowanie i stworzenie usług wspierających ocenę wiarygodności treści sieciowych. Wyniki badania dotyczyły między innymi lepszego rozumienia koncepcji wiarygodności, kryteriów ewaluacji wiarygodności i stworzenie algorytmów wspierających ewaluację wiarygodności. Młoda badaczka uczestnicząca w projekcie, psycholożka Maria Rafalak obroniła doktorat z Informatyki w 2017 roku.
 • Udana współpraca. W ramach projektów mTeam I Wikiteams badacze z naszej grupy pracowali współpracowali online z Wikipedią i GitHubem. Z wykorzystaniem różnorodnych technik, takich jak Social Network Analysis i Data Science, grupa dokonała charakterystyki zespołów prosumenckich prowadzących skuteczną współpracę. Projekty badawcze otrzymywał wsparcie Polsko- Singapurskiego Funduszu  badawczego (projekt mTeam, we współpracy z NTU Singapore) i Narodowe Centrum Nauki (WikiTeams).
 • Zaufanie i reputacja. W ramach projektu uTrust, ufundowanego przez Narodowe Centrum Nauki, badaliśmy Zarządzanie Zaufaniem w sieci. Skupiliśmy się na systemach reputacyjnych w aukcjach internetowych i na propagacji zaufania. Współpracowaliśmy z Allegro, jedną z największych platform aukcyjnych w Europie Wschodniej. Lider grupy, prof. Adam Wierzbicki, napisał książkę zatytułowaną „Trust and Fairness in Open, Distributed Systems” (Springer), która podsumowuje wyniki badań na tym obszarze.
 • Uczciwość. Profesor Wierzbicki pracował nad formułami matematycznymi wyrażającymi koncepcję uczciwości. Mogą one być wykorzystane w celu stworzenia algorytmów sprawiedliwej dystrybucji  zasobów lub kosztów. Wyniki badania zostały opublikowane w kilku rozprawach badawczych i książce. 

 

Badacze z grupy Informatyki Społecznej mają doświadczenie w pracy nad interdyscyplinarnymi projektami badawczymi. Zespół współpracuje z psychologami, socjologami i antropologami celem lepszego zrozumienia wpływu technologii na zjawiska społeczne i psychologiczne. Badacze z dziedziny informatyki społecznej mają dostęp do wirtualnych laboratoriów, popularnych platform crowdsourcingowych takich jak Amazon Mechanical Turk czy Crowdflower. Mają wiedzę i doświadczenie w dziedzinie Data Science, NLP, Social Simulation i Social Network Analysis oraz Computer Supported Cooperative Work.

W PJATK utworzony został program studiów magisterskich oraz doktoranckich z Informatyki Społecznej. Obecnie współpracujemy z Uniwersytetem SWPS w celu stworzenia nowego programu doktoranckiego: Informatyka i Psychologia. Jesteśmy otwarci na studentów psychologii i Socjologii pragnących poszerzyć wiedzę  z zakresu Computational Social Science.

 

Kierunki badań:

 • Badanie starzenia i technologii ICT
 • Badania nad sztuczną inteligencją społeczną

 

Projekty naukowe:

 • DREAM: ICT for Well-being of Elders

 

logotyp studia 3 stopnia