Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji zostały opracowane na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich , oraz regulaminu studiów PJATK.

1. Na studia III stopnia (zwane dalej studiami doktoranckimi) może być przyjęta osoba, która
posiada tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów. Patrz
p 10 poniżej.


2. Kandydat musi zarejestrować się na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl.

3. Kandydat na studia doktoranckie składa w Dziale Rekrutacji następujące dokumenty:
 podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (do pobrania);

 •  kwestionariusz osobowy/cv;
 • 1 zdjęcie oraz zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w
  systemie rekrutacji on-line;
 •  dyplom ukończenia studiów II stopnia wraz z suplementem;
 • inne dokumenty, potwierdzające:
  a) udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach,
  konkursach, certyfikaty językowe, itp.,
  b) pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, itp.

4. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna studiów
doktoranckich, zwana dalej komisją, działająca w jednostce organizacyjnej prowadzącej
studia doktoranckie.

5. Komisję powołuje rada jednostki prowadzącej studia doktoranckie.

6. Do zadań komisji należy w szczególności:
a) sporządzanie harmonogramu rekrutacji;
b) przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;
c) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego;
d) sporządzanie dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;
e) wydawanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia i przesłanie ich kandydatom.

7. W postępowaniu rekrutacyjnym może uczestniczyć dodatkowo osoba mająca wybitne
osiągnięcia z danej specjalizacji prowadzonej w PJATK, nie będąca jej pracownikiem.

8. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty
doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym
przez statut. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu
rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji
rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

9. Wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego są jawne.

10. Kandydaci, którzy ukończyli uczelnie zagraniczne mogą być przyjęci na studia
doktoranckie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie
potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, z dnia 19
sierpnia 2015 r.

11. Liczbę miejsc na studiach doktoranckich ustala rektor na wniosek kierownika jednostki
prowadzącej studia doktoranckie.

12. W uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki prowadzącej studia doktoranckie
może wystąpić do rektora z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc.

13. Kandydaci na studia doktoranckie w dyscyplinie Informatyka przyjmowani są na
podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz dokumentów ocenianych przez komisję
kwalifikacyjną. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę zainteresowania
naukowe kandydata i jego predyspozycje do pracy naukowej.

14. Po zakwalifikowaniu na studia student podpisuje kontrakt z Uczelnią.