Niezbędnik pracy dyplomowej

Niezbędnik pracy dyplomowej

Przygotowanie pracy w 5 krokach:

Krok 1 – Rozpoczęcie procesu

Poniższe punkty należy wykonać po akceptacji pracy przez promotora.

 1. W celu rozpoczęcia procesu należy:
  1. Wydrukować i oprawić pracę – jeden egzemplarz dla całej grupy.
  2. Przygotować płyty CD z pracą (część pisemna + ewentualnie (jeśli są) kody źródłowe i skompilowana wersja aplikacji). Na płytach napisać markerem temat pracy, nazwiska i numery studenckie wszystkich autorów. Należy nagrać:
   • po jednej płycie CD od każdego współautora pracy - dla Dziekanatu,
   • jedną, dodatkową płytę CD - dla Biblioteki.
  3. Pobrać, wydrukować i podpisać oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy (link) – po jednym egzemplarzu od każdego autora.
  4. (tylko studenci, którzy nie mają szans na absolutorium a pisali pracę grupową) Złożyć podanie ogólne do Dziekana Wydziału przez podania.pja.edu.pl z prośbą o możliwość podejścia do obrony pracy dyplomowej bez egzaminu dyplomowego. Uzasadnieniem jest fakt, że praca dyplomowa była pisana w grupie.
 2. Promotor powinien na tym etapie utworzyć informacje dotyczące ukończonej pracy w GAKKO (link). Część informacji student uzupełnia samodzielnie, pozostałe należy przekazać do wprowadzenia Promotorowi (np. indywidualny wkład studentów w poszczególne elementy pracy).
 3. Do wypełnienia przez studenta : deklaracja o rodzaju odpisów bezpłatnie wydawanych absolwentowi
  Uczelnia wystawia dla studenta bezpłatnie 3 komplety dokumentów (dyplom i suplement):
  - oryginał w języku polskim + 2 odpisy w języku polskim
  lub
  - oryginał w języku polskim + odpis w języku polskim + odpis w języku angielskim

Krok 2 – Złożenie pracy

W czasie obowiązywania nauki w trybie zdalnym, komplet dokumentów należy wysłać pocztą lub umówić się na dostarczenie z Dziekanatem lub Biblioteką (wystarczy z jednym działem, dokumenty zostaną odpowiednio przekazane).

 1. Oprawioną pracę i jedną płytę CD dostarczamy do biblioteki w celu sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu.

  Jednolity System Antyplagiatowy gwarantuje sprawdzenie pracy dyplomowej w nieprzekraczającym terminie do 7 dni od daty wprowadzenia pracy do systemu. Wynik raportu prawdopodobieństwa (współczynnik 2) będzie wpisany do „Podania o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej”, tzw. obiegówki.

 2. Oddajemy pozostałe płyty CD oraz oświadczenia z kroku 1 w Dziekanacie.

Ukończenie Kroku 2 jest równoznaczne ze złożeniem pracy w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału w Zarządzeniu dot. egzaminów dyplomowych.

Krok 3 – Uzupełnienie obiegówki

 1. Prośbę o utworzenie obiegówki należy zgłosić do Dziekanatu – mailowo (preferowana opcja) lub telefonicznie wyłącznie po spełnieniu poniższych wymagań:
  • uzyskania absolutorium lub uzyskania pozytywnej decyzji dla podania z Kroku 1,
  • uzyskania akceptacji wyniku plagiatu przez promotora w systemie
 2. Obiegówka zostanie udostępniona w systemie GAKKO (link). W interesie studenta jest upewnienie się, że obiegówka została uzupełniona przez:
  1. Bibliotekę,
  2. Księgowość,
  3. Promotora i Recenzenta (wprowadzenie opinii promotora i recenzji jest równoznaczne z „podpisaniem” obiegówki),
  4. Dziekanat (dopiero po uzyskaniu wszystkich pozostałych wpisów).

Ten punkt kończy proces przygotowania do obrony ze strony studenta.

Krok 4 – Obrona

Nie dotyczy obron zdalnych

W dniu obrony, najpóźniej pół godziny przed obroną - w godzinach pracy Dziekanatu:

 1. Odbieramy z Dziekanatu komplet dokumentów dla komisji egzaminacyjnej (zdarza się, że dokumenty zostały odebrane przez samą komisję, ale lepiej na wszelki wypadek to sprawdzić).
 2. Udajemy się pod wyznaczoną salę i czekamy na zaproszenie.

Krok 5 – Uzupełnienie formalności po obronie

 1. W celu uzyskania dodatkowego odpisu (nie więcej niż 3 sztuki) w języku angielskim należy w przeciągu 30 dni od dnia obrony przesłać / złożyć w systemie podań:
  • Podanie (do pobrania w Dziekanacie lub tutaj)
  • Dowód wpłaty 40 zł za jeden komplet
 2. Informacja o przygotowanym dyplomie (lub/i odpisie w języku angielskim) pojawi się na profilu studenta, po zalogowaniu do gakko, w zakładce Dziekanat/Przebieg studiów/dokumenty (dostępne dla absolwentów roku akademickiego 2016/2017 i późniejszych).
 3. W związku z wprowadzeniem nowych druków dyplomów od obron semestru letniego 2020/2021 nie są wymagane zdjęcia do dyplomu.

Przy odbiorze dyplomu prosimy przygotować do zwrotu legitymację.

Zobacz również zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy, dla Wydziału Informatyki, studia 1-go stopnia.