Program studiów magisterskich

Program studiów magisterskich

Kierunek studiów magisterskich uzupełniających Informatyka Społeczna jest skierowany głównie do absolwentów studiów licencjackich z zarządzania, ekonomii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, biologii, politologii i pokrewnych kierunków. Studenci mają szanse nabycia praktycznych umiejętności, które pozwolą sprawnie tworzyć produkty i rozwiązania oraz nadzorować ich powstawanie uwzględniające złożone procesy społeczne i kontekst kulturowy. Efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w połączeniu z wiedzą z różnych dziedzin będzie dawało absolwentom przewagę na rynku pracy.

Metodyka nauczania, zakres tematyczny i materiały dla poszczególnych przedmiotów zostały przygotowane od podstaw, uwzględniając z jednej strony profil przyszłych studentów, a z drugiej strony oczekiwania partnerów biznesowych i potencjalnych pracodawców (także członków Rady Programowej). Nowoczesne technologie zostaną przedstawione od strony ich praktycznych zastosowań i umieszczone w kontekście nauk społecznych. PJATK ma długie tradycje z nauczaniu „informatyki narzędziowej".

Podczas układania programu studiów położono duży nacisk na zbalansowanie humanistycznych i technicznych aspektów informatyki społecznej. Dobór przedmiotów i ich umiejscowienie w toku studiów umożliwia realizowanie przez studentów na kolejnych semestrach studiów coraz ciekawszych projektów, także we współpracy z firmami.

Prowadzone przedmioty przedstawione są poniżej. Ze względu na konsekwentnie i nieustannie prowadzoną analizę rynku pracy i chęć jak najlepszego uwzględnienia oczekiwań przyszłych pracodawców, rozmieszczenie przedmiotów w toku studiów, ich nazwy i zawartość tematyczna mogą ulegać jeszcze zmianom.

 Studia niestacjonarne trwają 5 semestrów.
 

 

Nazwa Przedmiotu

Kod

Liczba godz./tyg.

Forma zalicz.

Pkt ECTS

wyk.

ćw./lab.

STUDIA NIESTACJONARNE

I Rok (I i II semestr)

Warsztaty programistyczne

WPR

 16

 32

 Z

 5

Technologie sieciowe-społeczeństwo-kultura TSZ 16 0

 3

Wstęp do Infromatyki

WIN 16 0 E 4

Metodologia badań społecznych

MBS 16 32 Z 5

Lektorat

LEK 0 16 Z 3

Seminarium magisterskie

SEM 16 0 Z 4

Bazy danych

BAZ 16 32 EZ 5

Systemy i sieci komputerowe

SKO 16 16 EZ 5
Statystyczna analiza danych w praktyce  SDP 16 16 EZ 5
Lektorat LEK 0 16 Z 3
Seminarium magisterskie SEM 0 16 Z 4

II Rok (III i IV semestr)

Data mining i Web mining

DWM 16 32 EZ 5
Komunikacja człowiek-komputer

KCK

16

16

EZ

5

Modelowanie systemów informacyjnych

MSI

16

32

EZ

5

Gry komputerowe a zjawiska społeczne

GKE

16

0

E

4

Seminarium magisterskie

SEM

0

16

Z

3

Zastosowania informatyki w pracy grupowej

ZIP

16

16

EZ

5

Symulacja Komputerowa Zjawisk Społecznych SKZ 16 32 EZ 5
Sieci społeczne SSP 16 32 EZ 5

Seminarium magisterskie

SEM

0

16

Z

4

III ROK (V semestr)

 Analityka biznesowa (Business Analytics)

 ANB

 16

 16

 EX

 5

Technologie internetowe 

TIN 

16 

16 

Z

Techniki gier eksperymentalnych  

TGE 

16 

E-commerce 

ECO 

16 

Prawo w społeczeństwie informacyjnym 

PON 

16 

 Seminarium magisterskie  SEM 16 

 

 

Wybrane przedmioty:

Systemy i sieci komputerowe – Prowadzący: mgr Paulina Adamska
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami działania sieci komputerowych. Wśród zagadnień poruszanych na zajęciach znajdują się:

  • Krótkie wprowadzenie do skryptów powłoki (z naciskiem na skrypty bash)
  • Model warstwowy
  • Zasady działania protokołów w poszczególnych warstwach
  • Wstęp do programowania aplikacji sieciowych w Javie

Na ćwiczeniach studenci uczą się wykorzystywać wiedzę teoretyczną do realizacji prostych zadań, oraz poznają narzędzia, które ułatwią im m.in. tworzenie aplikacji wykorzystujących API popularnych portali społecznościowych i gromadzenie danych do badań.

Modelowanie systemów informatycznych – Prowadzący: dr Mariusz Trzaska

Przedmiot poświęcony jest wyposażeniu studentów w umiejętność opracowania modelu pojęciowego dziedziny problemowej oraz osadzenia go w konkretnym środowisku implementacyjnym (zarówno obiektowym jak i relacyjnym). Studenci poznają sposoby realizacji konstrukcji, niezbędnych do osadzenia modelu, a nie istniejących w wybranym języku. Dyskutowane są również elementy związane z użytecznością (w tym jej testowaniem) graficznych interfejsów użytkownika. Wiedza teoretyczna poparta jest praktyczną umiejętnością konstruowania diagramów przypadków użycia oraz klas jak również implementacją struktury danych i logiki biznesowej. W trakcie prac, wykorzystywana jest jedna z fundamentalnych zasad współczesnej inżynierii oprogramowania, polegająca na korzystaniu z istniejących komponentów (ang. Reuse). Każdy ze studentów jest zobowiązany do przeprowadzenia fazy analizy oraz wykonania prac projektowych i implementacyjnych, w oparciu o indywidualne wymagania użytkownika (projekt wielkości 8-12 klas).

Technologie internetowe – Prowadzący: dr Tomasz Pieciukiewicz
W ramach przedmiotu Technologie Internetu studenci zapoznają się z wykorzystywanymi do tworzenia stron internetowych technologiami takimi jak HTML, CSS i JavaScript. Poznają również technologie strony serwerowej, pozwalające na tworzenie dynamicznych stron WWW na przykładzie Ruby on Rails.

Technologie sieciowe-społeczeństwo-kultura – Prowadzący: prof. Kazimierz Krzysztofek
Celem zajęć z Teorii Zmian Społecznych jest aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych procesów cywilizacyjnych: ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych o zasięgu uniwersalnym, generowanych przez technologie informacyjne. Proponuję formułę swojego rodzaju przewodnika intelektualnego po nowych problemach cywilizacyjno-kulturowych. Ten przewodnik ma dać orientację, jakie szanse dla rozwoju intelektualnego adepta informatyki społecznej wchodzącego na rynek oraz w nabywaniu potrzebnych umiejętności daje wiedza o funkcjonowaniu w społeczeństwie technologicznym.
Wiedza o społeczeństwie ma być słuchaczowi potrzebna po to, aby był zorientowany, jakie usługi z zakresu informatyki są potrzebne ludziom oraz jak kreować takie zapotrzebowanie. Zajęcia mają uprzytomnić słuchaczom, że rosnąć będzie waga innowacji w zakresie nauk o człowieku i społeczeństwie i związanych z tym technologii kulturowych. Kluczowa staje się umiejętność badania coraz bardziej zaawansowanych innowacji technologicznych pod kątem potrzeb konkretnych jednostek, społeczności, grup społecznych, kultur, i różnych innych zbiorowości.

Techniki Gier Eksperymentalnych – Prowadzący: dr Katarzyna Abramczuk
Zajęcia poświęcone są zastosowaniom technik eksperymentalnych i modeli teoriogrowych w informatyce społecznej. Studenci poznają podstawowe pojęcia teorii gier, główne wymagania metodologiczne względem eksperymentów społecznych oraz narzędzia, które pozwalają wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.