fbpx
Wydział Informatyki

Rada Wydziału Informatyki

Radzie Wydziału Informatyki przewodniczy Dziekan Wydziału, prof. Aldona Drabik.

Zadania Rady Wydziału

W ramach Rady Wydziału działają następujące komisje:

Komisja Programowa

Komisja ds. jakości Kształcenia

Członkowie RWI:

  1. Dziekan: Dr Aldona Drabik, Prof. PJATK
  2. Prodziekan ds. naukowych: Prof. dr hab. Kazimierz Subieta
  3. Prodziekan ds. dydaktycznych: Dr Paweł Lenkiewicz
  4. Prodziekan ds. programów studiów: Dr hab. Piotr Habela, profesor PJATK
  5. Prof. dr hab. Vladimir Alshits
  6. Dr hab. Lech Banachowski, profesor PJATK
  7. Prof. dr hab. Jan Białasiewicz
  8. Dr hab. Elżbieta Ferenstein
  9. Dr hab. Ryszard Gubrynowicz
  10. Dr hab. Romuald Kotowski, profesor PJATK
  11. Dr hab. Bogdan Książopolski
  12. Prof. dr hab. Zbigniew Michalewicz
  13. Dr hab. Huu Viem Nguyen
  14. Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, profesor PJATK
  15. Prof. dr hab. Maria Orłowska
  16. Dr hab. Andrzej Przybyszewski
  17. Prof. dr hab. Zbigniew Raś
  18. Dr hab. Michał Sobolewski
  19. Dr hab. Marcin Sydow
  20. Dr hab. Krzysztof Szklanny
  21. Prof. dr hab. Marek Tudruj
  22. Dr hab. Ewa Turska
  23. Dr hab. Alicja Wieczorkowska, profesor PJATK
  24. Dr hab. Adam Wierzbicki, profesor PJATK
  25. Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski
  26. Dr hab. Grzegorz Wójcik
  27. Mgr Agnieszka Chądzyńska-Krasowska
  28. Mgr inż. Piotr Gago
  29. Mgr inż. Piotr Gnyś
  30. Mgr inż. Elżbieta Mrówka-Matejewska
  31. Dr inż. Michał Tomaszewski
  32. Dr inż. Mariusz Trzaska
  33. Mgr Patrycja Szymańska

Przedstawiciele Studentów:

  1. Mgr Kinga Skorupska
  2. Dobaj Eryk
  3. Partyka Jakub
  4. Rzepkowska Sasha
  5. Wierzchałek Karolina

Zadania Rady Wydziału  

Do kompetencji Rady Wydziału należy:

  1. ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;
  2. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów studiów i programów nauczania;
  3. uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
  4. opiniowanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału;
  5. opiniowanie wniosków w przedmiocie tworzenia kierunków studiów i specjalności;
  6. działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju nauczycieli akademickich wydziału;
  7. dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia;
  8. tworzenie warunków dla rozwoju studenckiego ruchu naukowego i samokształcenia studentów;
  9. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie, statucie albo wymagających wypowiedzi społeczności wydziału.

Komisja Programowa

Przewodniczący:
Dr hab. Piotr Habela

Członkowie:

Prof. dr hab. Maria Orłowska
Dr hab. Alicja Wieczorkowska
Dr hab. Lech Banachowski
Dr hab. Adam Wierzbicki
Dr Krzysztof Barteczko
Dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik
Dr inż. Michał Tomaszewski
Jakub Partyka (przedstawiciel Samorządu Studenckiego PJATK)

 
Zakres obowiązków:

Przygotowanie propozycji zmian programów studiów na Wydziale Informatyki zgodnych z aktualnymi standardami MEN i aktualnymi trendami rozwoju informatyki.

  • Monitorowanie aktualnych międzynarodowych standardów programów studiów. Porównywanie programu studiów z programami rekomendowanymi przez czołowe organizacje międzynarodowe (np. ACM). Propozycje zmian programowych w celu dopasowania do międzynarodowych standardów.
  • Coroczny przegląd dokumentacji programu studiów, sprawdzający kompletność i aktualność informacji o prowadzonych przedmiotach.
  • Opracowywanie zasad transferów przedmiotów.

Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Przewodniczący: Dr hab. Lech Banachowski

Członkowie:

  • Dr Agnieszka Chadzyńska Krasowska
  • Dr Pawel Lenkiewicz

Zakres obowiązków Nadzór nad procedurami kontroli jakości procesów dydaktycznych na Wydziale informatyki PWSTK,

w tym:

  • Przeprowadzanie semestralnej ankiety pozwalającej studentom ocenić jakość prowadzonych zajęć
  • Przeprowadzanie corocznej oceny katedr oraz pracowników dydaktycznych
  • Przeprowadzanie hospitacji
  • Inne działania mające na celu poprawe jakości kształcenia na Wydziale Informatyki