Wydział Informatyki

Rada Wydziału Informatyki

Radzie Wydziału Informatyki przewodniczy Dziekan Wydziału, prof. Aldona Drabik.

Zadania Rady Wydziału

W ramach Rady Wydziału działają następujące komisje:

Komisja Programowa
Komisja ds. Przewodów i Postępowań
Komisja Badań Naukowych
Komisja Dyscyplinarna (dla studentów)

Członkowie RWI:

 1. Dziekan: Dr Aldona Drabik, Prof. PJATK
 2. Prodziekan ds. naukowych: Prof. dr hab. Kazimierz Subieta
 3. Prodziekan ds. dydaktycznych: Dr Paweł Lenkiewicz
 4. Prodziekan ds. programów studiów: Dr hab. Piotr Habela, profesor PJATK
 5. Prof. dr hab. Vladimir Alshits
 6. Dr hab. Lech Banachowski, profesor PJATK
 7. Prof. dr hab. Jan Białasiewicz
 8. Dr hab. Elżbieta Ferenstein
 9. Dr hab. Ryszard Gubrynowicz
 10. Dr hab. Romuald Kotowski, profesor PJATK
 11. Dr hab. Bogdan Książopolski
 12. Prof. dr hab. Zbigniew Michalewicz
 13. Dr hab. Zofia Mossakowska
 14. Dr hab. Huu Viem Nguyen
 15. Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, profesor PJATK
 16. Prof. dr hab. Maria Orłowska
 17. Dr hab. Andrzej Przybyszewski
 18. Prof. dr hab. Zbigniew Raś
 19. Dr hab. Michał Sobolewski
 20. Dr hab. Marcin Sydow
 21. Prof. dr hab. Marek Tudruj
 22. Dr hab. Ewa Turska
 23. Dr hab. Alicja Wieczorkowska, profesor PJATK
 24. Dr hab. Adam Wierzbicki, profesor PJATK
 25. Prof. dr hab. Konrad Wojciechowski
 26. Dr hab. Grzegorz Wójcik
 27. Mgr Agnieszka Chądzyńska-Krasowska
 28. Mgr inż. Piotr Gago
 29. Mgr inż. Piotr Gnyś
 30. Mgr inż. Elżbieta Mrówka-Matejewska
 31. Dr inż. Michał Tomaszewski
 32. Dr inż. Mariusz Trzaska
 33. Mgr Patrycja Szymańska

Przedstawiciele Studentów:

 1. Mgr Marta Chomicz
 2. Dobaj Eryk
 3. Partyka Jakub
 4. Rzepkowska Sasha
 5. Wierzchałek Karolina

Zadania Rady Wydziału  

Do kompetencji Rady Wydziału należy:

 1. ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;
 2. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów studiów i programów nauczania;
 3. uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
 4. opiniowanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału;
 5. opiniowanie wniosków w przedmiocie tworzenia kierunków studiów i specjalności;
 6. działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju nauczycieli akademickich wydziału;
 7. dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia;
 8. tworzenie warunków dla rozwoju studenckiego ruchu naukowego i samokształcenia studentów;
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie, statucie albo wymagających wypowiedzi społeczności wydziału.

Komisja Programowa

Przewodniczący:
Dr hab. Piotr Habela

Członkowie:

Prof. dr hab. Maria Orłowska
Dr hab. Alicja Wieczorkowska
Dr hab. Lech Banachowski
Dr hab. Adam Wierzbicki
Dr Krzysztof Barteczko
 
Zakres obowiązków:

Przygotowanie propozycji zmian programów studiów na Wydziale Informatyki zgodnych z aktualnymi standardami MEN i aktualnymi trendami rozwoju informatyki.

 • Monitorowanie aktualnych międzynarodowych standardów programów studiów. Porównywanie programu studiów z programami rekomendowanymi przez czołowe organizacje międzynarodowe (np. ACM). Propozycje zmian programowych w celu dopasowania do międzynarodowych standardów.
 • Coroczny przegląd dokumentacji programu studiów, sprawdzający kompletność i aktualność informacji o prowadzonych przedmiotach.
 • Opracowywanie zasad transferów przedmiotów.

 

Komisja ds. Przewodów i Postępowań

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Maria Orłowska

Członkowie:

Prof. dr hab. Kazimierz Subieta
Prof. dr hab. Marek Tudruj
Dr hab. Lech Banachowski
Dr hab. Piotr Habela
Dr hab. Romuald Kotowski
Dr hab. Krzysztof Marasek
Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
Dr hab. Alicja Wieczorkowska
Dr hab. Adam Wierzbicki
 

Zakres kompetencji Komisji ds. Przewodów i Postępowań:

1) Wykonywanie czynności wynikających z regulaminów:

Regulaminu w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim; (rozwiń)

Czynności w przewodzie doktorskim

a) Komisja rozpatruje wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego i przygotowuje rekomendacje dla Rady Wydziału, w tym ustala termin wygłoszenia seminarium.

b) W przypadku pozytywnej opinii wniosku oraz przyjęcia seminarium i dyskusji, Komisja rekomenduje Radzie Wydziału wszczęcie lub odmowę wszczęcia przewodu doktorskiego.

c) W przypadku rekomendacji wszczęcia, dodatkowo Komisja rekomenduje: - tytuł pracy doktorskiej - osobę promotora, ewentualnie drugiego promotora lub promotora pomocniczego

d) Po otrzymaniu rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami Komisja rekomenduje składy: - komisji doktorskiej - komisji egzaminacyjnych ds. egzaminów doktorskich (dyscyplina podstawowa, dyscyplina dodatkowa, język obcy nowożytny).

Regulaminu w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym; (rozwiń)

Czynności w postępowaniu habilitacyjnym

a) Komisja weryfikuje dokumentacje kandydata i przygotowuje rekomendacje dla Rady Wydziału.

b) Po wpłynięciu recenzji , Komisja weryfikuje kompletną dokumentacje postepowania wraz z opinią komisji habilitacyjnej i przygotowuje rekomendacje dla Rady Wydziału.

Regulaminu w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora; (rozwiń)

Czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

a) Komisja weryfikuje dokumentacje kandydata i przygotowuje rekomendacje dla Rady Wydziału.

b) W przypadku pozytywnej opinii, Komisja przygotowuje listę co najmniej 10 kandydatów na recenzentów.

c) W przypadku negatywnej opinii Komisji, Komisja przedstawia ją Radzie Wydziału wraz z uzasadnieniem.

d) Po wpłynięciu recenzji, Komisja przygotowuje opinię dla Rady Wydziału w sprawie poparcia bądź nie wniosku o nadanie tytułu profesora.

 

Komisja ds. Badań Naukowych PJATK

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska

Członkowie:

Prof. dr hab. Krzysztof Marasek
Dr hab. Jerzy P. Nowacki, profesor PJATK
Prof. dr hab. Kazimierz Subieta
Dr hab. Adam Wierzbicki, profesor PJATK

Zakres zadań Komisji:

 • Przydzielanie i rozliczanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;

 • Nadzór i przygotowanie okresowej oceny działalności naukowej katedr;

 • Przygotowanie opinii na temat pracy naukowej katedr na podstawie ich okresowej oceny oraz oceny okresowej pracowników;

 • Rekomendacje dotyczące rozwoju badań naukowych Wydziału Informatyki PJATK;

 • Opracowanie i wdrożenie strategii współpracy uczelni z przemysłem ICT w celu transferu technologii, wspólnych wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i innych przedsięwzięć;

 • Nadzór i przygotowanie sprawozdań dotyczących działalności naukowej Wydziału Informatyki;

 • Nadzór i przygotowanie wniosków oraz sprawozdań o badania własne i statutowe.

 

Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna (dla studentów)

Rzecznik komisji dyscyplinarnej: mgr inż. Adam Smyk

Komisja I instancji
Przewodniczący: dr hab. Romuald Kotowski, prof. PJATK

Członkowie:
dr hab. Anna Klimczak, prof. PJATK
prof. Mitsuhiko Toho
Przedstawiciele Studentów:
Anna Molicka
Dominik Kozieł

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
Przewodniczący: dr hab. Andrzej Kalina, prof. PJATK
Członkowie:
dr Małgorzata Cieciora
mgr Ewa Krassowska-Mackiewicz
Przedstawiciele Studentów:
Konrad Klusek
Aleksandra Leszczyńska