fbpx
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia drugiego stopnia niestacjonarne na kierunku Informatyka o profilu ogólnoakademickim.

 1. Wymagania stawiane kandydatowi
 2. Wybór sylwetki absolwenta
 3. Struktura programu i organizacja studiów

 

1. Wymagania stawiane kandydatowi

Wskazana wyżej oferta programowa jest dedykowana dla kandydatów, którzy opanowali kompetencje właściwe dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka. Najistotniejsze oczekiwane kompetencje z tego zakresu to:

 • Biegłość w posługiwaniu się co najmniej jednym językiem programowania ogólnego przeznaczenia;
 • Umiejętność posługiwania się zintegrowanym środowiskiem programistycznym oraz bibliotekami i ramami programistycznymi;
 • Wiedza z zakresu analizy matematycznej, algebry, geometrii i matematyki dyskretnej oraz statystycznej analizy danych w zakresie wymaganym dla realizacji zadań inżynierskich w dziedzinie informatyki;
 • Znajomość zagadnień konstrukcji i sposobu funkcjonowania sieci komputerowych;
 • Znajomość zagadnień projektowania i implementowania relacyjnych baz danych;
 • Znajomość wybranej metodyki realizacji projektu budowy oprogramowania;
 • Umiejętność tworzenia i posługiwania się dokumentacją techniczną prostego systemu informatycznego;
 • Umiejętność specyfikowania modeli stosowanych przy analizie i projektowaniu systemów informatycznych;
 • Umiejętność współdziałania i skutecznej komunikacji w przedsięwzięciu realizowanym zespołowo;
 • Umiejętność publicznego prezentowania rezultatów pracy samodzielnej czy grupowej;
 • Umiejętność organizowania własnego czasu oraz poszukiwania źródeł i samodzielnego poszerzania wiedzy.

2. Wybór sylwetki absolwenta

W trakcie realizacji studiów student dokonuje wyboru sylwetki, która determinuje wybór realizowanych w toku studiów przedmiotów. Obowiązujący program obejmuje cztery takie sylwetki, które scharakteryzowano w opisie specjalizacji. W ramach danej sylwetki student wybiera promotora i temat pracy, co stanowi kolejny krok specjalizacji.

3. Struktura programu i organizacji studiów

Studia w trybie niestacjonarnym trwają cztery semestry. Zajęcia w każdym z semestrów odbywają się w ramach ośmiu zjazdów obejmujących sobotę i niedzielę (rozmieszczonych zwykle w odstępach dwutygodniowych), a ponadto – zjazdu stanowiącego sesję egzaminacyjną.

Każdy przedmiot prowadzony jest w wymiarze 16 godzin wykładu oraz 16 godzin ćwiczeń bądź laboratorium. Studia w trybie niestacjonarnym obejmują, jak opisano niżej, cztery semestry.

Semestr I

Podczas rekrutacji student dokonuje wyboru obowiązujących go dwóch spośród czterech przedmiotów. Są to:

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych
 • Systemy mobilne i bezprzewodowe
 • Zarządzanie bazami danych
 • Zarządzanie projektami

Ponadto, w trakcie pierwszego semestru jest prowadzone seminarium, które pozwala studentom bliżej zaznajomić się z każdą z czterech sylwetek absolwenta.

Poza tym, w pierwszym semestrze prowadzone są lektorat oraz jeden przedmiot w trybie internetowym. Student może wybrać realizację lektoratu w trybie internetowym.

Na koniec pierwszego semestru student deklaruje wybór sylwetki, w ramach której będzie realizował seminaria oraz, w jej ramach, wybiera promotora swojej pracy dyplomowej.

Semestr II

W semestrze drugim student dokonuje wyboru trzech spośród czterech przedmiotów. Są to:

 • Systemy rozproszone i integracja usług
 • Nierelacyjne bazy danych
 • Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej
 • Inżynieria lingwistyczna

Ponadto student realizuje przedmiot obowiązkowy pt. Grafy i ich zastosowania.

Seminarium w tym semestrze odbywa się już zgodnie z wyborem tematyki pracy magisterskiej i promotora dokonanym przez każdego studenta na końcu pierwszego semestru. Są więc prowadzone cztery tematycznie różne seminaria. Również wspomniany wyżej wybór czterech przedmiotów powinien w tym semestrze odpowiadać już rekomendacji promotora. Jednokrotnie w przebiegu studiów student może, na mocy decyzji promotora, zastąpić realizację niekluczowego dla swojej sylwetki przedmiotu z przedstawionego programu i rozliczyć ją wskazanym certyfikatem związanym z realizowaną tematyką kształcenia.

Poza tym, w drugim semestrze prowadzony jest lektorat. Student może wybrać realizację lektoratu w trybie internetowym.

Semestr III

W semestrze trzecim student dokonuje wyboru trzech spośród pięciu przedmiotów. Są to:

 • Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania oraz Finanse projektu
 • Integracja danych i Hurtownie danych
 • Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej
 • Zaawansowane Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych
 • Praktyka języków programowania

Za wyjątkiem braku w tym semestrze przedmiotu obowiązkowego, cała struktura zajęć jest analogiczna jak w semestrze drugim.

Semestr IV

W semestrze czwartym student dokonuje wyboru dwóch spośród trzech przedmiotów. Są to:

 • Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych
 • Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi
 • Zaawansowane metody ochrony informacji

Seminarium i lektorat są realizowane na tych samych zasadach jak w semestrze poprzednim.

Pod koniec tego semestru następuje obrona pracy magisterskiej.