Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na Wydziale Informatyki PJATK są realizowane w profilu praktycznym - głównym ich celem jest wykształcenie praktycznych umiejętności i kompetencji użytecznych na rynku pracy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (standardowo w godz. 17:00-21:00 lub 15:00-21:00).

 

 1. Co oferujemy
 2. Struktura programu i organizacja studiów
 3. Wymagania wobec kandydata
 4. Wybór sylwetki absolwenta

 

1. Co oferujemy

Celem studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Informatyka jest przygotowanie absolwentów do pracy w szerokim spektrum zawodów związanych z praktycznymi zastosowaniami informatyki.

Znaczącą część programu stanowi korpus wspólny dla całego kierunku, przygotowany we współpracy specjalistów z zakresu technik programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania, multimediów, sieci komputerowych oraz zarządzania. Absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę na temat zaawansowanych zagadnień i aktualnych trendów informatyki dotyczących zwłaszcza wytwarzania oprogramowania. Z kolei elastyczny mechanizm przedmiotów obieralnych oraz zajęcia seminaryjne umożliwiają dostosowanie przebiegu kształcenia do jednej z pięciu sylwetek absolwenta. Są to:

 • Data Science (specjalizacja ta posiada własny program studiów, więcej informacji tutaj);
 • Inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych;
 • Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej;
 • Interakcja człowiek-komputer;
 • Zarządzanie projektami.

Dalszym krokiem specjalizującym jest wybór zakresu i tematu pracy magisterskiej, która często jest powiązana bądź to z obszarem działalności zawodowej magistranta, bądź z tematyką prac badawczych realizowanych przez Wydział Informatyki PJATK.

 

2. Struktura programu i organizacja studiów

Studia w trybie stacjonarnym trwają trzy (lub cztery) semestry. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (standardowo w godz. 17:00-21:00 lub 15:00-21:00).

Każdy przedmiot stacjonarny, o ile nie zadeklarowano inaczej, prowadzony jest w wymiarze 26 godzin wykładu oraz 26 godzin ćwiczeń bądź laboratorium. Przedmioty realizowane blokowo (łącznie student zaliczyć musi w całym przebiegu studiów trzy takie przedmioty) mają wymiar 30 godzin w formie wykładowej lub warsztatowej, skondensowanych w okresie kolejnych 6 dni. Studia w trybie stacjonarnym obejmują, jak opisano niżej, trzy semestry.

Semestr I:

Podczas rekrutacji student dokonuje wyboru obowiązujących go czterech spośród pięciu przedmiotów realizowanych stacjonarnie. Są to:

 • Zarządzanie projektami;
 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych;
 • Systemy mobilne i bezprzewodowe;
 • Nierelacyjne bazy danych i zaawansowane programowanie;
 • Zaawansowane Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych.

Ponadto, w trakcie pierwszego semestru jest prowadzone seminarium, które pozwala studentom bliżej zaznajomić się z każdą z czterech sylwetek absolwenta.

Poza tym w pierwszym semestrze prowadzone są dwa przedmioty blokowe (realizowane w modułach jednotygodniowych każdy, w tym trybie realizowany jest m.in. „Systemy rozproszone i integracja usług”), jeden przedmiot w trybie internetowym oraz lektorat. Student może wybrać realizację lektoratu w trybie internetowym.

Na koniec pierwszego semestru student deklaruje wybór sylwetki, w ramach której będzie realizował seminaria oraz, w jej ramach, wybiera promotora swojej pracy dyplomowej.

Semestr II:

W semestrze drugim student dokonuje wyboru czterech spośród pięciu przedmiotów realizowanych stacjonarnie. Są to:

 • Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania oraz Finanse projektu;
 • Integracja danych i Hurtownie danych;
 • Zarządzanie bazami danych;
 • Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej;
 • Inżynieria lingwistyczna.

Ponadto student realizuje przedmiot obowiązkowy pt. Grafy i ich zastosowania.

Seminarium w tym semestrze odbywa się już zgodnie z wyborem tematyki pracy magisterskiej i promotora dokonanym przez każdego studenta na końcu pierwszego semestru. Są więc prowadzone cztery tematycznie różne seminaria w wymiarze zwiększonym do 3 godzin tygodniowo. Również wspomniany wyżej wybór czterech przedmiotów powinien w tym semestrze odpowiadać już rekomendacji promotora. Jednokrotnie w przebiegu studiów student może, na mocy decyzji promotora, zastąpić realizację niekluczowego dla swojej sylwetki przedmiotu z przedstawionego programu i rozliczyć ją wskazanym certyfikatem związanym z realizowaną tematyką kształcenia.

Poza tym w drugim semestrze prowadzone są dwa przedmioty blokowe (realizowane w modułach jednotygodniowych każdy; w tym trybie realizowany jest m.in. „Zaawansowane techniki multimedialne”) oraz lektorat. Student może wybrać realizację lektoratu w trybie internetowym.

Semestr III:

W semestrze trzecim student dokonuje wyboru dwóch spośród trzech przedmiotów realizowanych stacjonarnie. Są to:

 • Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych;
 • Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi;
 • Zaawansowane metody ochrony informacji.

Seminarium w tym semestrze odbywa się zgodnie z wyborem tematyki pracy magisterskiej i promotora dokonanym przez każdego studenta na końcu pierwszego semestru. Są więc prowadzone cztery tematycznie różne seminaria w wymiarze zwiększonym do 3 godzin tygodniowo. Również wspomniany wyżej wybór dwóch przedmiotów powinien w tym semestrze odpowiadać rekomendacji promotora.

Poza tym w trzecim semestrze prowadzone są dwa przedmioty blokowe (realizowane w modułach jednotygodniowych każdy) oraz lektorat. Student może wybrać realizację lektoratu w trybie internetowym.

Pod koniec tego semestru następuje obrona pracy magisterskiej.

 

3. Wymagania wobec kandydata

Koncepcja studiów drugiego stopnia zakłada, że są one realizowane na fundamencie wiedzy opisanej przez efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia w ramach danego kierunku. W przypadku niniejszych studiów oznacza to konieczność posiadania kompetencji o profilu praktycznym w dziedzinie informatyki. Nie zamyka to możliwości podjęcia studiów przez kandydata, który dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia zdobył na innym kierunku, jednakże niezbędne dla pomyślnej realizacji każdej z oferowanych ścieżek kształcenia są przede wszystkim następujące kompetencje kandydata:

 • Biegłość w posługiwaniu się co najmniej jednym językiem programowania ogólnego przeznaczenia,
 • Umiejętność posługiwania się zintegrowanym środowiskiem programistycznym oraz bibliotekami i ramami programistycznymi,
 • Wiedza z zakresu analizy matematycznej, algebry, geometrii i matematyki dyskretnej oraz statystycznej analizy danych w zakresie wymaganym dla realizacji zadań inżynierskich w dziedzinie informatyki,
 • Znajomość zagadnień konstrukcji i sposobu funkcjonowania sieci komputerowych,
 • Znajomość zagadnień projektowania i implementowania relacyjnych baz danych,
 • Znajomość wybranej metodyki realizacji projektu budowy oprogramowania,
 • Umiejętność tworzenia i posługiwania się dokumentacją techniczną prostego systemu informatycznego,
 • Umiejętność specyfikowania modeli stosowanych przy analizie i projektowaniu systemów informatycznych,
 • Umiejętność współdziałania i skutecznej komunikacji w przedsięwzięciu realizowanym zespołowo,
 • Umiejętność publicznego prezentowania rezultatów pracy samodzielnej czy grupowej,
 • Umiejętność organizowania własnego czasu oraz poszukiwania źródeł i samodzielnego poszerzania wiedzy.

Dalsze kompetencje i predyspozycje kandydata specyficzne dla każdej z sylwetek absolwenta przedstawiono w następnej sekcji.

Kandydat, którego profil wykształcenia różni się istotnie od wyżej wymienionego, może uzupełnić swoje kompetencje obierając 4-ro semestralny tryb studiów magisterskich, w którym semestr pierwszy przeznaczony jest na zrealizowanie przedmiotów uzupełniających pochodzących z oferty studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na Wydziale Informatyki PJATK. Rekomendowane jest, aby dobór owych przedmiotów uzupełniających był dokonany po konsultacji z opiekunem tej sylwetki absolwenta, w ramach której kandydat przewiduje się kształcić. Jest to związane z faktem, że obok powyższej listy istnieją wymagania specyficzne dla kandydata do danej sylwetki.

 

4. Wybór sylwetki absolwenta

Po ukończeniu pierwszego semestru studiów, student dokonuje wyboru tematyki dalszych studiów i promotora, z czym związane jest obranie ścieżki kształcenia podporządkowanej jednej z czterech sylwetek absolwenta. Zostały one dokładniej przedstawione w opisie specjalizacji.