Interakcja człowiek-komputer

Interakcja człowiek-komputer

Perspektywy zawodowe

Absolwent ścieżki „Interakcja człowiek-komputer”, jako specjalista od różnego rodzaju interfejsów, może znaleźć zatrudnienie w wielu zawodach związanych z informatyką. Może podjąć pracę jako projektant interakcji, specjalista user experience i oceny użyteczności, developer audio/wideo, specjalista text mining/data mining, specjalista uczenia maszynowego i rozpoznawania wzorców, specjalista wizji komputerowej i języka naturalnego, specjalista syntezy/rozpoznawania mowy, specjalista usability and design, programista aplikacji multimedialnych, oraz wiele innych.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych;
 • Inżynieria lingwistyczna;
 • Zaawansowane techniki multimedialne.

Profil kandydata

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu programowania, multimediów, oraz komunikacji człowiek-komputer.

Kompetencje absolwenta

 • Zna metody klasyfikacji oraz metody rozpoznawania obiektów;
 • Posiada wszechstronną wiedzę z zakresu interfejsów multimodalnych, głosowych, graficznych, do urządzeń mobilnych, interfejsów ruchowych (np. Kinect) i innych;
 • Zna zasady dostępności systemów i interfejsów oraz tworzenia interfejsów dedykowanych dla specjalnych grup użytkowników, np. niepełnosprawnych;
 • Posiada wiedzę z zakresu lingwistyki komputerowej;
 • Zna zasady analizy danych tekstowych i wydobywania informacji z tekstów oraz techniki NLP (natural language processing);
 • Zna i potrafi wykorzystywać techniki przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych, techniki przetwarzania grafiki, dźwięku oraz generowania grafiki;
 • Zna i stosuje zasady i techniki projektowania i testowania interfejsów użytkownika;
 • Potrafi posługiwać się technologiami przetwarzania języka naturalnego, automatycznego rozpoznawania i tłumaczenia mowy oraz syntezy mowy;
 • Wykorzystuje narzędzia do tworzenia systemów ASR (automatic speech recognition) i SMT (statistical machine translation);
 • Stosuje techniki rzeczywistości wzbogaconej (augmented reality), np. Metaio;
 • Potrafi komunikować własne pomysły i rozwiązania;
 • Wykazuje kreatywność oraz dążenie do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania wiedzy.

Zarządzanie projektami

Perspektywy zawodowe

Absolwent wykształcony w kierunku niniejszej sylwetki będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnorodnych organizacjach realizujących projekty tworzenia i wdrażania oprogramowania, szczególnie w rolach wymagających zarządzania czynnikiem ludzkim, planowania przedsięwzięć oraz zapewniania komunikacji pomiędzy personelem IT, ekspertami dziedzinowymi i klientami oraz pozostałymi interesariuszami. Są to np. firmy wytwarzające oprogramowanie, organizacje zlecające wytworzenie oprogramowania, struktury PMO w dużych organizacjach, firmy dostarczające usługi IT. Sylwetkę ukierunkowano między innymi na następujące zawody: kierownik projektu, pracownik PMO (Project Management Office), kierownik działu IT, analityk biznesowy.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

 • Zarządzanie projektami;
 • Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania;
 • Finanse projektu;
 • Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi.

Profil kandydata

Kandydat zainteresowany kształceniem ukierunkowanym na tę sylwetkę powinien posiadać predyspozycje komunikacyjne, zdolnością do pracy w zespole, wiedzę na temat najważniejszych technologii oraz metod tworzenia oprogramowania oraz biegłość w posługiwaniu się materiałami anglojęzycznymi z dziedziny studiów.

Kompetencje absolwenta

 • Posiada szczegółową wiedzę na temat zwinnych i klasycznych metodyk zarządzania projektami;
 • Posiada szeroką wiedzę i umiejętności dotyczące metod, technologii i narzędzi wytwarzania oprogramowania;
 • Rozumie różnice między działalnością procesową i projektową;
 • Zna najważniejsze normy i standardy dotyczące jakości i dojrzałości procesów w IT (CMMI, normy ISO i IEEE dotyczące jakości);
 • Odnajduje kompromisy pomiędzy konkurującymi ryzykami projektów informatycznych w obszarach technologii, struktury/procesu, jakości, czynnika ludzkiego, rynku oraz finansów;
 • Stosuje metody i narzędzia zarządzania konfiguracją i zarządzania zmianami;
 • Zna i stosuje komputerowe narzędzia wspierające zarządzanie projektem;
 • Modeluje procesy biznesowe przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi i języków oraz potrafi przeprowadzić symulację i optymalizację procesów biznesowych;
 • Zarządza zespołami wirtualnymi;
 • Wybiera i wdraża narzędzia służące do gromadzenia i analizy informacji z wielu źródeł;
 • Opracowuje i monitoruje kluczowe metryki i wskaźniki efektywności projektu;
 • Przygotowuje raporty;
 • Zarządza zakresem i steruje zmianą;
 • Zarządza rozbieżnościami pomiędzy oczekiwaniami a potrzebami;
 • Zna i stosuje techniki rozwiązywania problemów i racjonalnego podejmowania decyzji;
 • Wyznacza i egzekwuje standardy dokumentacji na wszystkich etapach realizacji projektu informatycznego;
 • Zarządza współpracą w zespołach projektowych przy wytwarzania i wdrażaniu oprogramowania w firmie, również w środowisku wielokulturowym;
 • Potrafi zorganizować biuro projektów (PMO);
 • Ocenia efektywność projektu i implementacji oprogramowania w oparciu o dane empiryczne;
 • Rozumie i przezwycięża bariery komunikacyjne pomiędzy twórcami oprogramowania a ekspertami dziedzinowymi oraz skutecznie komunikuje się twarzą w twarz, pisemnie, oraz za pośrednictwem środków elektronicznych;
 • Potrafi prowadzić skuteczne prezentacje dla zróżnicowanych grup odbiorców;
 • Potrafi ocenić nastawienia interesariuszy w zadanej sytuacji oraz prowadzić skuteczne negocjacje;
 • Ocenia kompromisy etyczne i społeczne związane z decyzjami technicznymi;
 • Potrafi zarządzać swoją nauką oraz rozwojem, kontrolując czas, priorytety i postępy;
 • Rozumie odpowiedzialność indywidualną i zbiorową oraz możliwe konsekwencje niepowodzenia;
 • Respektuje społeczne, prawne, etyczne i kulturowe zagadnienia występujące w informatyce oraz dostrzega, jakim różnicom podlegają w poszczególnych krajach;
 • Zarządza budowaniem i rozwojem swojej kariery. W tym celu angażuje się w aktywności rozwoju zawodowego obejmujące certyfikację, szkolenia zarządcze, czy zdobywanie wiedzy dziedzinowej.