Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Perspektywy zawodowe

Absolwent wykształcony w kierunku niniejszej sylwetki będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnorodnych organizacjach realizujących projekty tworzenia i wdrażania oprogramowania, szczególnie w rolach wymagających zarządzania czynnikiem ludzkim, planowania przedsięwzięć oraz zapewniania komunikacji pomiędzy personelem IT, ekspertami dziedzinowymi i klientami oraz pozostałymi interesariuszami. Są to np. firmy wytwarzające oprogramowanie, organizacje zlecające wytworzenie oprogramowania, struktury PMO w dużych organizacjach, firmy dostarczające usługi IT. Sylwetkę ukierunkowano między innymi na następujące zawody: kierownik projektu, pracownik PMO (Project Management Office), kierownik działu IT, analityk biznesowy.

Profil kandydata

Kandydat zainteresowany kształceniem ukierunkowanym na tę sylwetkę powinien posiadać predyspozycje komunikacyjne, zdolnością do pracy w zespole, wiedzę na temat najważniejszych technologii oraz metod tworzenia oprogramowania oraz biegłość w posługiwaniu się materiałami anglojęzycznymi z dziedziny studiów.

Kompetencje absolwenta

• Posiada szczegółową wiedzę na temat zwinnych i klasycznych metodyk zarządzania projektami
• Posiada szeroką wiedzę i umiejętności dotyczące metod, technologii i narzędzi wytwarzania oprogramowania
• Rozumie różnice między działalnością procesową i projektową
• Zna najważniejsze normy i standardy dotyczące jakości i dojrzałości procesów w IT (CMMI, normy ISO i IEEE dotyczące jakości)
• Odnajduje kompromisy pomiędzy konkurującymi ryzykami projektów in-formatycznych w obszarach technologii, struktury/procesu, jakości, czynnika ludzkiego, rynku oraz finansów
• Stosuje metody i narzędzia zarządzania konfiguracją i zarządzania zmianami
• Zna i stosuje komputerowe narzędzia wspierające zarządzanie projektem
• Modeluje procesy biznesowe przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi i języków oraz potrafi przeprowadzić symulację i optymalizację procesów biznesowych
• Zarządza zespołami wirtualnymi
• Wybiera i wdraża narzędzia służące do gromadzenia i analizy informacji z wielu źródeł
• Opracowuje i monitoruje kluczowe metryki i wskaźniki efektywności projektu
• Przygotowuje raporty
• Zarządza zakresem i steruje zmianą
• Zarządza rozbieżnościami pomiędzy oczekiwaniami a potrzebami
• Zna i stosuje techniki rozwiązywania problemów i racjonalnego podejmowania decyzji
• Wyznacza i egzekwuje standardy dokumentacji na wszystkich etapach realizacji projektu informatycznego
• Zarządza współpracą w zespołach projektowych przy wytwarzania i wdrażaniu oprogramowania w firmie, również w środowisku wielokulturowym
• Potrafi zorganizować biuro projektów (PMO)
• Ocenia efektywność projektu i implementacji oprogramowania w oparciu o dane empiryczne
• Rozumie i przezwycięża bariery komunikacyjne pomiędzy twórcami oprogramowania a ekspertami dziedzinowymi oraz skutecznie komunikuje się twarzą w twarz, pisemnie, oraz za pośrednictwem środków elektronicznych
• Potrafi prowadzić skuteczne prezentacje dla zróżnicowanych grup odbiorców
• Potrafi ocenić nastawienia interesariuszy w zadanej sytuacji oraz prowadzić skuteczne negocjacje
• Ocenia kompromisy etyczne i społeczne związane z decyzjami technicznymi
• Potrafi zarządzać swoją nauką oraz rozwojem, kontrolując czas, priorytety i postępy
• Rozumie odpowiedzialność indywidualną i zbiorową oraz możliwe konsekwencje niepowodzenia
• Respektuje społeczne, prawne, etyczne i kulturowe zagadnienia występujące w informatyce oraz dostrzega, jakim różnicom podlegają w poszczególnych krajach.
• Zarządza budowaniem i rozwojem swojej kariery. W tym celu angażuje się w aktywności rozwoju zawodowego obejmujące certyfikację, szkolenia zarządcze, czy zdobywanie wiedzy dziedzinowej