Zasady rekrutacji - Informatyka magisterskie uzupełniające

Zasady rekrutacji - Informatyka magisterskie uzupełniające

Rekrutacja na studia magisterskie uzupełniające w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 rozpocznie się 7 stycznia 2020 roku i prowadzona będzie na studia stacjonarne (polsko i anglojęzyczne), stacjonarne specjalizacja Data Science (polskojęzyczne), niestacjonarne przez Internet (polskojęzyczne). 

Rekrutacja na studia magisterskie uzupełniające w semestrze zimowy w roku akademickim 2020/2021 - stacjonarne (polsko i anglojęzyczne), niestacjonarne,  niestacjonarne specjalizacja Data Science (polskojęzyczne), niestacjonarne przez Internet (polskojęzyczne) rozpocznie się w maju 2020. 

 

Rekrutacja dla wszystkich kandydatów prowadzona jest do ostatniego terminu rozmowy kwalifikacyjnej - w uzasadnionych przypadkach rekrutacja może zostać przedłużona.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na Informatykę Społeczną podane są tutaj

 

Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające w PJATK muszą mieć ukończone min. studia I stopnia.

 

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, do której kandydat obowiązkowo musi przystąpić (poza kandydatami na studia internetowe, gdzie rozmowa kwalifikacyjna nie obowiązuje).

WYJĄTEK: Absolwenci Wydziału Informatyki PJATK, zwolnieni są z rozmowy kwalifikacyjnej. Absolwenci pozostałych wydziałów PJATK, zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast zwolnieni są z opłaty za ww. rozmowę.

W przypadku kandydatów spoza PJATK, u których pojawią się różnice programowe, może pojawić się konieczność uzupełnienia dodatkowych przedmiotów z zakresu studiów I stopnia. Decyzja podejmowana jest przez Dziekana Wydziału Informatyki.

 

Studia stacjonarne trwają 3 lub 4 semestry, natomiast studia niestacjonarne 4 semestry.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych i wieczornych, zaś na studiach niestacjonarnych w formie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela) - 8 zjazdów w semestrze.

Rekrutacją na studia stacjonarne 4-semestralne objęte są osoby, które ukończyły 6-semestralne studia I stopnia, posiadające tytuł licencjata. 

Rekrutacją na studia stacjonarne 3-semestralne objęci są absolwenci PJATK oraz innych uczelni po 7- semestralnych studiach I stopnia, posiadający tytuł inżyniera. 

Kandydaci na studia stacjonarne oraz niestacjonarne (zaoczne i internetowe) rekrutują się na program studiów ogólnych - dopiero po I semestrze wybierają specjalizację. Nie dotyczy to specjalizacji: Data Science i Informatyki Społecznej - te specjalizacje należy wybrać już na etapie procesu rekrutacji.

 


Rekrutacja "krok po kroku"

1. Rejestracja on-line
2. Dostarczenie dokumentów
3. Rozmowa kwalifikacyjna
4. Kwalifikacja na studia
5. Kontrakt i wpisowe

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz, oraz – jeśli na tym kierunku obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna – wybierz jej termin.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Dokumenty oznaczone kolorem czerwonym, są niezbędnym minimum wymaganym przez uczelnię, aby móc przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej na studia magisterskie. Pozostałe dokumenty można donieść po rozmowie kwalifikacyjnej.

Absolwenci PJATK składają:

 • zaświadczenie z dziekanatu PJATK (pobierz)
 • podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 • protokół postępowania kwalifikacyjnego (można je pobrać ze strony lub otrzymać w Dziale Rekrutacji)
  • pobierz dla studiów stacjonarnych (absolwenci Wydziału Informatyki)
  • pobierz dla studiów stacjonarnych (absolwenci pozostałych Wydziałów PJATK)
  • pobierz dla studiów stacjonanych spec. Data Science (absolwenci Wydziału Informatyki)
  • pobierz dla studiów stacjonarnych spec. Data Science (absolwenci pozostałych Wydziałów PJATK)
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych (absolwenci Wydziału Informatyki PJATK)
  • pobierz dla studiów niestacjonanych spec. Data Science (absolwenci Wydziału Informatyki)
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych spec. Data Science (absolwenci pozostałych Wydziałów PJATK)
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych przez internet (absolwenci Wydziału Informatyki)
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych przez internet (absolwenci pozostałych Wydziałów PJATK)
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line

Absolwenci pozostałych uczelni składają:

 • podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 • protokół postępowania kwalifikacyjnego - wymagany przed rozmową kwalifikacyjną
  • pobierz dla studiów stacjonarnych
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych
  • pobierz dla studiów stacjonarnych spec. Data Science
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych spec. Data Science
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych przez internet
 • dowód wpłaty za rozmowę – koszt 75 zł (nie dotyczy studiów niestacjonarnych internetowych)
 • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów; w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie dyplomu oraz apostille/legalizację)
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej.

UWAGA: Kandydaci spoza Polski dodatkowo okazują paszport z ważną wizą, dowód ubezpieczenia zdrowotnego, np. polisę ubezpieczeniową ważną min. przez kolejne 3 miesiące. Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język polski w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dot. zdjęć w formacie cyfrowym:

• zdjęcie będzie wykorzystane w legitymacji oraz w celu identyfikacji
• proszę umieszczać TYLKO zdjęcia w formacie dowodowym
• zdjęcie musi być w formacje JPEG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg)
• minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.)
• zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700x900 (szer. x wys.)
• maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB
• zdjęcie należy wgrać w panelu rekrutacji rekrutacja.pjwstk.edu.pl

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną należy się zgłosić do Działu Rekrutacji.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dostępne są w panelu rekrutacji rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Warunkiem przyjęcia na studia:

stacjonarne i niestacjonarne jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję Komisji Kwalifikacyjnej zatwierdza Dziekan Wydziału Informatyki. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą kierownicy specjalizacji i/lub osoby przez nich wytypowane.
niestacjonarne internetowe jest pozytywne przejście przez proces rekrutacyjny. Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Kierownika Studiów Internetowych, która zbiera się raz na dwa tygodnie, podejmuje decyzję o przyjęciu na studia internetowe. Decyzję tę zatwierdza Dziekan Wydziału Informatyki.

4. Kwalifikacja na studia

W ciągu dwóch tygodni od złożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej (gdy obowiązuje), otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym, decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia.

5. Kontrakt i wpisowe

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są zapłacić wpisowe oraz dostarczyć do Biura Rekrutacji kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne.

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt - wzór kontraktu do pobrania. Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Opłaty wpisowego oraz za rozmowy kwalifikacyjne należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne we własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu się na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl)

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać: imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, architektura wnętrz

Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pjwstk.edu.pl