Zasady rekrutacji - Informatyka magisterskie uzupełniające

Zasady rekrutacji - Informatyka magisterskie uzupełniające

Rekrutacja na studia magisterskie uzupełniające w semestrze zimowy w roku akademickim 2020/2021 - stacjonarne (polsko i anglojęzyczne), niestacjonarne,  niestacjonarne specjalizacja Data Science (polskojęzyczne), niestacjonarne przez Internet (polskojęzyczne) trwa od 4 maja do 5 paździenika 2020. 

Zapoznaj się z procedurami COVID-19

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji na Informatykę Społeczną podane są tutaj

Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające w PJATK muszą mieć ukończone min. studia I stopnia.

 

Z uwagi na aktualnie panująca sytuację epidemiologiczną, rozmowy kwalifikacyjne zostają zastąpione procedurą kwalifikacyjną bez konieczności udziału kandydata. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny aktualnego wykształcenia kandydata na podstawie złożonych dokumentów i kwalifikuje na odpowiednią formę studiów.

WYJĄTEK: Absolwenci Wydziału Informatyki PJATK, zwolnieni są z tej procedury. Absolwenci pozostałych wydziałów PJATK, zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast zwolnieni są z opłaty za ww. rozmowę.

W przypadku kandydatów spoza PJATK, u których pojawią się różnice programowe, może pojawić się konieczność uzupełnienia dodatkowych przedmiotów z zakresu studiów I stopnia. Decyzja podejmowana jest przez Dziekana Wydziału Informatyki.

 

Studia stacjonarne trwają 3 lub 4 semestry, natomiast studia niestacjonarne 4 semestry.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych i wieczornych, zaś na studiach niestacjonarnych w formie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela) - 8 zjazdów w semestrze.

Kandydaci na studia stacjonarne oraz niestacjonarne (zaoczne i internetowe) rekrutują się na program studiów ogólnych - dopiero po I semestrze wybierają specjalizację. Nie dotyczy to specjalizacji: Data Science i Informatyki Społecznej - te specjalizacje należy wybrać już na etapie procesu rekrutacji.

 

Rekrutacja "krok po kroku"

 1.  Rejestracja on-line
 2.  Dostarczenie dokumentów
 3.  Procedura kwalifikacyjna
 4.  Kwalifikacja na studia
 5.  Kontrakt

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Dokumenty oznaczone kolorem czerwonym, są niezbędnym minimum wymaganym przez uczelnię, aby móc przystąpić do procedury kwalifikacyjnej na studia magisterskie. Pozostałe dokumenty można donieść po procedurze kwalifikacyjnej.

Absolwenci PJATK składają:

 • zaświadczenie z dziekanatu PJATK (pobierz)
 • podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 • formularz postępowania kwalifikacyjnego (protokół) (można je pobrać ze strony lub otrzymać w Dziale Rekrutacji)
  • pobierz dla studiów stacjonarnych (absolwenci Wydziału Informatyki)
  • pobierz dla studiów stacjonarnych (absolwenci pozostałych Wydziałów PJATK)
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych (absolwenci Wydziału Informatyki PJATK)
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych (absolwenci pozostałych Wydziałów PJATK)
  • pobierz dla studiów niestacjonanych spec. Data Science (absolwenci Wydziału Informatyki)
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych spec. Data Science (absolwenci pozostałych Wydziałów PJATK)
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych przez internet (absolwenci Wydziału Informatyki)
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych przez internet (absolwenci pozostałych Wydziałów PJATK)
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line
 • ankieta wyboru przedmiotów dotyczy kandydatów na studia 3-semestralne oraz studia zaoczne:

Absolwenci pozostałych uczelni składają:

 • podanie o przyjęcie na studia - wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
 • formularz postępowania kwalifikacyjnego (protokół) - wymagany przed rozmową kwalifikacyjną
  • pobierz dla studiów stacjonarnych
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych spec. Data Science
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych przez internet
 • dowód wpłaty za procedurę kwalifikacyjną – koszt 75 zł 
 • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów; w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie dyplomu oraz apostille/legalizację)*
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. 
 • CV, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach - tylko w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia z kierunków nietechnicznych (ewentualne potwierdzenia doświadczenia zawodowego jeżeli praca jest związana z informatyką). 
 • ankieta wyboru przedmiotów dotyczy kandydatów na studia 3-semestralne oraz studia zaoczne:

UWAGA: Kandydaci spoza Polski dodatkowo powinni dostarczyć kserokopię paszportu. Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych/anglojęzycznych muszą dostarczyć certyfikat lub podeść do rozmowy sprawdzającej język.

*Apostille/Legalizacja nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej, EFTA, Australii, Białorusi, Kanady, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.


3. Procedura kwalifikacyjna

Dokumenty kandydatów przekazywane są Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, która dokonuje wstępnej kwalifikacji.

Terminy procedur kwalifikacyjnych:

 • 8 września
 • 16 września
 • 23 września
 • 30 września

 

4. Kwalifikacja na studia

Wstępna kwalifikacja Komisji zatwierdzana jest przez Dziekana Wydziału. W przeciągu 2 tygodni od akceptacji Dziekana wysyłana jest oficjalna decyzja. Decyzję otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym.

 

5. Kontrakt

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są w ciągu 2 tygodni podpisać kontrakt z Uczelnią oraz zapłacić pierwszą ratę czesnego. Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji, PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Opłaty za rozmowy kwalifikacyjne należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne we własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu się na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl)

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać: imię i nazwisko, czesne I rata/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, architektura wnętrz