fbpx
Przyznawane kwalifikacje i tytuły zawodowe. Sylwetka absolwenta

Przyznawane kwalifikacje i tytuły zawodowe. Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia na Wydziale Kultury Japonii kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Podstawą uzyskania tego tytułu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Nasza oferta

Program kształcenia odpowiada na często formułowane zainteresowanie młodzieży różnymi aspektami kultury Japonii – od tradycji aż po nowoczesną kulturę masową. Wychodząc od takich zainteresowań, jesteśmy w stanie wyposażyć studenta nie tylko w wiedzę w zakresie kultury, sztuki i życia społecznego (nie ograniczając tego do Japonii), lecz także w umiejętności praktyczne. Kultura Japonii stanowi bowiem dobry punkt wyjścia do akademickich analiz i interpretacji zjawisk kultury w ogóle. Właśnie jej atrakcyjność sprawia, że wdrażanie do różnych japońskich praktyk kulturowych, realizowane w trakcie przedmiotów takich jak warsztaty teatralne, warsztaty rękodzieła japońskiego, praktykowanie japońskiej codzienności, staje się pierwszym krokiem młodych ludzi do czynnego i świadomego uczestniczenia w najróżniejszych przejawach współczesnej kultury, zarówno własnej, jak i obcej.

Kształcenie na naszym kierunku wychodzi poza tradycyjnie rozumianą humanistykę, zmierzając ku formie warsztatowej (z naciskiem na praktykowanie nabywanych umiejętności), a także ku pewnej – ograniczonej – wielodyscyplinarności. Wiedza humanistyczna musi być w poważnym stopniu uzupełniona o te obszary praktycznej kompetencji, które wiążą się z naukami informatycznymi oraz mediami. Wsparcia w takiej edukacji mają udzielać praktycy informatyki, zarządzania informacją, sztuki nowych mediów, pracujący na pozostałych wydziałach PJATK. Współpraca z nimi umożliwia studentom opanowanie podstaw operowania technologiami cyfrowymi, zachęci też do rozwijania tych umiejętności i śledzenia postępu w ich obszarze. Innym efektem będzie też rozwinięcie ważnego w działaniach popularyzacyjnych i edukacyjnych myślenia obrazowego (oraz umiejętności jego praktycznych przetworzeń), albowiem wizualność staje się – na równi z pismem – wiodącym składnikiem kultury współczesnej.

Niezależnie od swojego praktycznego charakteru, studia te przygotowują także do podjęcia studiów II stopnia, szczególnie w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki ponadpodstawowej znajomości języka japońskiego najlepsi absolwenci mają szanse na kontynuację studiów językowych na uniwersyteckiej japonistyce.

Harmonogram procesu kształcenia oparty jest o następującą chronologię:

I rok: przeważają przedmioty ogólne i wprowadzające w zagadnienia kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem kultury Japonii. Drugim blokiem są przedmioty językowe, które stanowią prawie równorzędne obciążenie dla studenta, zwłaszcza jeśli wliczyć tu pozalekcyjne godziny nauki. Trzeci blok to przedmioty o charakterze technicznym, które rozwijają takie praktyczne umiejętności w obszarze informatyki, jak posługiwanie programami edytorskimi, w tym edycja tekstów japońskich, zastosowanie Internetu.
II rok: wprowadzone zostają te przedmioty z obszaru kultury, które wymagają większej dojrzałości intelektualnej i akademickiego zaangażowania (filozofia, estetyka). Od trzeciego semestru studenci otrzymują do wyboru grupę przedmiotów fakultatywnych. Praktyczna nauka języka japońskiego zostaje zintensyfikowana (możliwość wyboru grupy zaawansowanej na studiach stacjonarnych). Kontynuowane są zajęcia warsztatowe.
III rok: kontynuowane są przedmioty ogólnohumanistyczne, językowe i warsztatowe, wprowadzone zostają seminaria zorientowane na napisanie pracy licencjackiej.


Co po studiach?

Jeśli chodzi o sylwetkę absolwenta, to można w niej wyodrębnić dwie główne składowe. Pierwsza to obszar tych kompetencji, które przekładają się na gotowość do podjęcia prac merytorycznych, organizacyjnych i technicznych, służących realizacji najróżniejszych projektów z obszaru kultury. Ponadto umiejętności uzyskane w trakcie studiów przełożą się na takie obszary jak: skuteczna popularyzacja badań naukowych w Internecie, tworzenie (wespół z profesjonalnymi grafikami) stron internetowych i grafiki użytkowej, stymulowanie działań społecznościowych na płaszczyźnie medialnej, tworzenie własnych produktów internetowych.

Drugi obszar kompetencji to znajomość języka obcego – japońskiego, a w mniejszym stopniu angielskiego i koreańskiego. Oceniając ważność tych umiejętności warto wziąć pod uwagę fakt, że w ostatnich latach zwiększył się ruch turystyczny między Polską a Japonią – i to w obu kierunkach. W praktyce oznacza to perspektywy zatrudnienia naszych absolwentów w procesie obsługi japońskich grup turystycznych jako przewodników, asystentów, pilotów, organizatorów pobytu. We wszystkich tych funkcjach niekwestionowaną wartość stanowi zarówno znajomość języka i kultury Japonii, jak i kulturoznawcza orientacja w obszarze polskiego dziedzictwa kulturowego oraz międzykulturowego przekazu wiedzy na ten temat. Jeśli zaś chodzi o polskie wyjazdy do Japonii, których liczba ostatnio poważnie wzrosła (zwłaszcza z udziałem młodzieży), absolwent może znaleźć zatrudnienie w analogicznej roli pilota, asystenta, organizatora. Studia przygotowują także do stypendialnych pobytów w Japonii (w tym w ramach wymiany organizowanej przez PJATK) oraz do samodzielnych wyjazdów. W ostatnich latach studentom oferowane są programy wymiany stypendialnej w ramach współpracy z uniwersytetem Josai w Tokio, a także Fundacją Ito (finansującą dwuletnie studia magisterskie na wybranej uczelni w Japonii).