fbpx
Antropologia kina

Antropologia kina

dr Jakub Karpoluk

Zajęcia stanowią kontynuację zagadnień i tematów podejmowanych w ramach zajęć Wprowadzenie do Kultury Popularnej. Są w całości poświęcone sztuce filmowej i instytucjom kultury związanym z kinematografią. Zajęcia mają ukazać studentom oraz poddać analizie i interpretacji związki kina oraz filmu z szeregiem zjawisk kulturowych i społecznych. Spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy film stanowi miarodajny środek diagnozy społecznej? Omówione zostanie zainteresowanie kinematografii definiowaniem specyficznych cech określonych kręgów kulturowych, w tym kultury japońskiej, filmowe wizerunki mniejszości etnicznych (w krajach europejskich oraz w Japonii) oraz filmowy obraz kultu religijnego i związanych z nim praktyk. W obrębie kinematografii japońskiej, już od ponad stu lat, ważne miejsce zajmuje gatunek filmu kostiumowego (historycznego) jidaigeki. W czasie zajęć analizie zostanie poddana jego historia, i cechy konstytutywne. Analiza filmów jidaigeki stanowić będzie punkt wyjścia dla rozważań dotyczących stosunku kinematografii i historii, możliwości miarodajnego przedstawiania historii w filmach fabularnych a także konwencji realizmu filmowego. Osobne miejsce przyznane zostanie zagadnieniu obecności obrazów przemocy i konfliktów zbrojnych w filmie fabularnym. Ponieważ dużą część omawianego materiału stanowią filmy japońskie poddany refleksji zostanie także globalny sukces kultury japońskiej. Punktem wyjścia do dyskusji jest za każdym razem konkretny film (fabularny, animowany, dokumentalny) dotykający jednego z wymienionych problemów. Projekcje filmowe odbywają się podczas zajęć.