fbpx
Filozofia

Filozofia

dr Radosław Siedliński

Wykład prowadzony jest w porządku tematycznym, nie chronologicznym. Oznacza to odejście od tradycyjnego schematu historyczno-filozoficznego na rzecz perspektywy przekrojowej – pokazującej filozofię jako dynamiczną całość, zespół wzajemnie zazębiających się zagadnień, problemów, pytań i perspektyw. Taki sposób prowadzenia zajęć i prezentowania poszczególnych aspektów filozofii wydaje się być bardziej płodny poznawczo i stymulujący do własnej refleksji, niż standardowy wykład historii filozofii. Osią całości jest zestaw grup tematycznych, które sprofilowane zostały w taki sposób, aby przedstawić najważniejsze zagadnienia filozoficzne i jednocześnie uwypuklić te ich aspekty, które mogą być szczególnie interesujące da kulturoznawców.

W ramach pierwszego semestru zajęć omawiana jest problematyka epistemologiczna: natura ludzkiego poznania i jego typy, problem prawdy i jej filozoficzne teorie, rola języka w poznaniu, zagadnienie konstrukcji wiedzy i jej szczególnej odmiany – nauki, rola logiki jako narzędzia rozumowania i konstruowania wiedzy, typologia dyscyplin naukowych.

W ramach drugiego semestru zajęć omawiana jest problematyka z zakresu ontologii oraz aksjologii. W ramach części ontologicznej poruszane są również zagadnienia łączone z filozofią przyrody oraz filozofią umysłu. W ramach części aksjologicznej omawiana jest przede wszystkim problematyka etyczna i estetyczna.