fbpx
Komunikowanie międzykulturowe

Komunikowanie międzykulturowe

mgr Ewa Krassowska-Mackiewicz

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom problemów w kontaktach przedstawicieli różnych kręgów kulturowych, za szczególnym uwzględenienim różnic w komunikowaniu się Polakow i Japończyków. Omówione zostaną zagadnienia związane z pojęciem kultury, tożsamości, genezy i funkcjonowania stereotypów, różnic wynikających z odmiennego postrzegania świata w różnych kręgach kulturowych, funkcji języka itp. Zaprezentowane będą studentom główne teorie E. Halla, E. Sapira, B. L. Whorfa, G. Hofstedego, B. Gydykunsta odnoszące się do pojęć kultury, postrzegania rzeczywistości, relatywizmu kulturowego, funkcji języka w procesie komunikowania itp. Omówione będą między innymi pojęcia: kultury nisko- i wysokokontekstowej, dystansu władzy, aktu komunikacji. Osobne miejsce zajmie także tematyka komunikowania się Japończyków z obcokrajowcami, różnic w komunikowaniu się kobiet i mężczyzn w Japonii, mowa ciała Japończyków. Zajęcia mają uświadomić studentom przynależność do ich własnej kultury i uwrażliwić ich na wszelkie odmienne zachowania przedstawicieli kultury obcej. Jednocześnie założeniem zajęć jest, pobudzenie świadomości istnienia w społeczeństwie uprzedzeń w stosunku do obcych narodowości i wartości, a jednocześnie próba ich wyeliminowania w zachowaniach studentów na kierunku kulturoznawstwo. Zajęcia mają na celu propagowanie zasady akceptowania odmienności kulturowych i rozumienia bądź poszukiwania tych różnic. Założenie to ma się przyczynić do lepszego zrozumienia kultury, której języka studenci się uczą i sprawniejszej potem komunikacji, prawidłowych zachowań w kontaktach z jej przedstawicielami.