Zawiadomienie o obronie doktorskiej Pana mgr Krzysztof Dmitruk

Zawiadomienie o obronie doktorskiej Pana mgr Krzysztof Dmitruk

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji

Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zawiadamia

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Dmitruka


Tytuł rozprawy: ”Klasyfikacja materiałów przy niepełnej informacji w obrazach rentgenowskich”

Promotor: Prof. dr hab. Paweł Mikołajczak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Promotor pomocniczy: Dr Marcin Denkowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Recenzenci:

1. Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

2. Prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu

16 lipca 2021 r. godz. 14:00 w sali Senatu (nr 337, budynek B)
w siedzibie Uczelni

Z treścią rozprawy można zapoznać się w czytelni Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Recenzje dostępne są na stronie internetowej: https://www.pja.edu.pl/recenzje-rozpraw-doktorskich

Podstawa prawna: w związku z art. 179.1. Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U . z 2014 r. poz. 1852 ze zmianą: Dz. U ' z 2015 r, poz. 249' poz. 1767) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 roku z sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w Postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U . z 2015 r. poz. 1842).

Pobierz załącznik: