fbpx
Wydział Zarządzania Informacją - kompetencje dla Branży Usług dla Biznesu

Wydział Zarządzania Informacją - kompetencje dla Branży Usług dla Biznesu

Cel projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych i informatycznych wymaganych przez Branżę Usług dla Biznesu 60 studentów/ek Wydziału Zarządzania Informacją [WZI] PJATK. Cel zrealizowany do XII 2019 r. gdy wszyscy uczestnicy uzyskają potwierdzenie zdobytych kompetencji.

Działaniami w projekcie zostaną objęci studenci dwóch ostatnich semestrów inżynierskich studiów stacjonarnych w tym 15 K i 45 M, którzy biorąc udział w warsztatach uzyskają możliwość uzupełnienia kompetencji komunikacyjnych, zawodowych, analitycznych i informatycznych w tym związanych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów komputerowych stosowanych w firmach branży Usług dla Biznesu. Spośród kompetencji komunikacyjnych szczególny nacisk położony zostanie na umiejętność pracy w zespołach wirtualnych, komunikację z klientem wewnętrznym i zewnętrznym oraz umiejętność samoorganizacji i prezentacji. W projekcie zaplanowano też warsztaty zwiększające umiejętności kognitywne - rozwiązywania problemów, kreatywności i analitycznego myślenia. Studenci będą mieli okazję sprawdzić nabyte kompetencje w warunkach praktycznych uczestnicząc w wizytach studyjnych oraz pracach projektowych realizowanych pod nadzorem firm. W projekt zostanie zaangażowana powołana na ten cel Rada Programowa skupiająca firmy branży Usług dla Biznesu. Bezpośrednimi korzyściami dla uczestników będzie uzyskanie informacji zwrotnych w formie rekomendacji firmy i profilu opracowanego w ramach Doradztwa Zawodowego oraz rozwinięcie kompetencji wymaganych przez rynek pracy, których kształcenie w formule nauczania formalnego nie jest możliwe. Wartością dodaną jest zwiększenie wiedzy dot potrzeb rynku pracy kadry PJATK poprzez udział w posiedzeniach Rady Programowej, co będzie miało pozytywny skutek dla studentów kolejnych roczników. Projekt zakłada osiągnięcie wysokich wskaźników - wsparcie 90% studentów WZI, z których każdy podniesie kompetencje wymagane przez rynek pracy.