fbpx
Регламент для читателей

Регламент для читателей

Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory pracownikom, studentom, słuchaczom studiów podyplomowych, doktorantom PJATK, w godzinach otwarcia.
 2. Pracownicy PJATK są zapisywani do Biblioteki na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Studenci, słuchacze studiów podyplomowych są zapisywani automatycznie. 
  Uwaga: Z chwilą podpisania kontraktu z Uczelnią, student zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Biblioteki PJATK.
 3. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne. W przypadku zgubienia, zniszczenia książki lub innych materiałów bibliotecznych, Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznego egzemplarza lub wpłacenia wartości zniszczonego mienia.
 4. Książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza pomieszczenie Czytelni bez zgody bibliotekarza.
 5. Czytelnicy mogą kopiować materiały biblioteczne w uzasadnionej ilości wyłącznie na własny użytek.
 6. Czytelnicy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do zachowania ciszy i przestrzegania porządku.
 7. Prawo ostatecznej decyzji we wszystkich sytuacjach ma Prorektor ds. Studenckich.

Czytelnia:

 1. Z Czytelni mogą korzystać Czytelnicy Biblioteki PJATK oraz osoby niezapisane do Biblioteki PJATK.
 2. Do Czytelni nie wolno przychodzić w okryciach wierzchnich. Zabronione jest spożywanie jedzenia.
 3. Z pozycji księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, czasopisma itp.) wolno korzystać wyłącznie w Czytelni.
 4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie zbiorów z Czytelni, określając termin takiego udostępnienia.
 5. Czytelnicy Biblioteki mają możliwość wglądu do prac dyplomowych wyłącznie na miejscu, w Czytelni. Zamówienie na udostępnianie prac dyplomowych należy zgłosić drogą mailową. Prac dyplomowych (forma drukowana/ płyta CD) nie można kopiować.
 6. W Czytelni nie ma możliwości kserowania i drukowania dokumentów.

Wypożyczalnia:

 1. Prawo do bezpośredniego korzystania z wypożyczalni Biblioteki mają pracownicy i studenci PJATK.
 2. Wypożyczenia są dokonywane na podstawie okazanej ważnej legitymacji studenckiej.
 3. Książki są wypożyczane:
  • studentom na okres trzech tygodni, maksymalnie 3 książki,
  • pracownikom na miesiąc, maksymalnie 5 książek.
 4. Osoby, które uzyskały zgodę bibliotekarza, mają prawo wypożyczać książki na dłuższy okres.
 5. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo domagać się zwrotu wypożyczonych książek przed ustalonym terminem.
 6. Wypożyczający powinien sprawdzić stan otrzymywanego egzemplarza oraz stan załączników do książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi w celu ich odnotowania. W przeciwnym wypadku Czytelnik jest za nie odpowiedzialny.
 7. Czytelnik, w momencie wypożyczenia, bierze odpowiedzialność za stan i termin zwrotu książki.
 8. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia książek - telefonicznie, e-mailowo lub osobiście, w okresie nieprzekraczającym daty zwrotu.
 9. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, Czytelnik jest zobowiązany uiścić opłatę za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania w wysokości 0,5 zł. (pięćdziesiąt groszy).
 10. Opłatę należy uregulować w Bibliotece, nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca od daty jej naliczenia. Wpłacający otrzymuje dowód wpłaty. W przypadku zadłużenia na koncie bibliotecznym nie będą wypożyczane kolejne pozycje.
 11. W zamian za opłatę za nieterminowy zwrot można podarować na rzecz Biblioteki książki o wartości równej wysokości opłaty. Tytuły musi zaakceptować bibliotekarz.
 12. Czytelnik może zgłaszać swoje propozycje zakupu książek lub prenumeraty czasopism za pomocą formularza dostępnego na stronie Biblioteki PJATK lub osobiście.
 13. Wypożyczenia międzybiblioteczne:
  1. Studenci i Pracownicy PJATK mogą indywidualnie dokonywać wypożyczeń ze zbiorów innych bibliotek, z którymi Biblioteka PJATK ma podpisane umowy.
  2. Wypożyczenia międzybiblioteczne dokonywane są na podstawie rewersów międzybibliotecznych uzyskanych w Bibliotece PJATK.
  3. Można uzyskać nie więcej niż 5 rewersów jednocześnie. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z otrzymanych rewersów w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania.
  4. Studenci i Pracownicy PJATK zobowiązują się do przestrzegania regulaminu Biblioteki, z której korzystają (m.in. odpowiedzialność za wypożyczone zbiory, uregulowanie ewentualnych opłat za nieterminowy zwrot).
 14. Studenci kończący edukację w Uczelni oraz pracownicy rozwiązujący umowę o pracę z Uczelnią, zobowiązani są do przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
 15. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub podawanie nieprawdziwych danych powoduje utratę prawa do korzystania z Biblioteki PJATK.