Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej

Technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej

There is no translation available.

Perspektywy zawodowe

Zawody, w których może znaleźć zatrudnienie absolwent realizujący tę sylwetkę obejmują administratora sieci i systemów komputerowych, projektanta i administratora centrów danych, programistę aplikacji mobilnych, projektanta i administratora systemów komunikacji bezprzewodowej, specjalistę ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, projektanta usług w chmurze, czy projektanta i administratora usług streamingowych. Potencjalni pracodawcy to m.in. operatorzy telekomunikacyjni, producenci systemów i aplikacji mobilnych oraz dostawcy usług opartych na chmurze.

Najbardziej specyficzne dla tej sylwetki przedmioty w programie studiów to:

 • Systemy mobilne i bezprzewodowe;
 • Technologie i platformy Chmury Obliczeniowej;
 • Analiza i eksploracja dużych zbiorów danych;
 • Zaawansowane metody ochrony informacji.

Profil kandydata

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu sieci komputerowych i protokołów komunikacji, rozumieć związki pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem i świadczonymi usługami (i ich charakterystyką), swobodnie programować usługi sieciowe i aplikacje na urządzenia mobilne, umieć administrować siecią komputerową. Kandydat powinien ponadto orientować się w istniejących zagrożeniach dla systemów informatycznych.

Kompetencje absolwenta

 • Zna budowę i zasady działania systemów łączności bezprzewodowej, w tym telefonii komórkowej 3G i 4G oraz systemów łączności satelitarnej;
 • Zna technologię usług w chmurze: App Engine (Google), Windows Azure (Microsoft) i Amazon Web Services. Posiada wiedzę o metodach efektywnego i uniwersalnego projektowania aplikacji i systemów rozproszonych (w tym przy wykorzystaniu architektury Peer-to-Peer i chmury);
 • Potrafi wykorzystywać usługi sieciowe udostępniane przez chmurę Google i Microsoftu;
 • Zna architekturę systemów na urządzenia mobilne (Windows Mobile i Android);
 • Jest świadom możliwych zagrożeń dla systemów informacyjnych i dobrze zna nowoczesne metody przeciwdziałania im;
 • Zna zasady projektowania sieci komputerowych, centrów danych i centrów obliczeniowych;
 • Potrafi projektować rozbudowane sieci komputerowe z uwzględnieniem zapotrzebowania na przesyłanie i przetwarzanie „big data”;
 • Potrafi utworzyć i zarządzać Centrum Autoryzacji;
 • Zna narzędzia umożliwiające modelowanie z wykorzystaniem paradygmatu wieloagentowego systemów komunikacji bezprzewodowej;
 • Zna technologię dostarczania filmów, muzyki i gier w postaci mediów strumieniowanych jak i „on-demand” oraz potrafi uruchomić usługę streamingu TV;
 • Zna normy i standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka w systemie informatycznym zgodnie z odpowiednimi normami i zaproponować środki zaradcze;
 • Potrafi projektować zaawanasowane aplikacje działające w architekturze rozproszonej, z wykorzystaniem chmury i urządzeń mobilnych;
 • Posiada umiejętność bierną i czynną posługiwania się dokumentacją techniczną i projektową w języku angielskim;
 • Potrafi zdefiniować wymagania dla zaawansowanych protokołów komunikacji, a także projektować je;
 • Potrafi wykorzystywać narzędzia symulacyjne do analizy problemu i poszukiwania rozwiązań;
 • Potrafi łączyć posiadaną wiedzę z zewnętrzną wiedzą ekspercką i stosować ją w nowych obszarach – tzw. „computational-x” i „x-informatics”;
 • Potrafi tworzyć harmonogramy pracy uwzględniające zewnętrzne czynniki ryzyka;
 • Posiada umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji, ich analizy i syntezy w celu rozwiązania zadanego problemu;
 • Umie efektywnie zarządzać i posługiwać się narzędziami pracy grupowej;
 • Efektywnie komunikuje się z członkami zespołu i sponsorami projektu przy użyciu wszystkich kanałów komunikacji.