fbpx
Stypendium rektora

Stypendium rektora

There is no translation available.

Stypendium to jest przyznawane raz w semestrze, na początku semestru zimowego i letniego, za osiągnięcia z semestru poprzedniego. Przyznawane jest na podstawie liczby uzyskanych punktów (sposób przeliczania niżej).

O stypendium rektorskie mogą ubiegać się studenci, którzy nie mają żadnych zaległych przedmiotów (ćwiczeń ani egzaminów). Liczba punktów jest wyliczana na podstawie średniej – jest to liczba po przecinku, co oznacza, że średnia 4,65 to 65 punktów, a średnia 5,00 – 100 pkt. 

O stypendium rektorskie mogą wnioskować studenci, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe (pod warunkiem, że nie mają żadnych zaległych przedmiotów). Każde osiągnięcie jest odpowiednio punktowane. Osiągnięcia są brane pod uwagę tylko wtedy, kiedy dotyczą poprzedniego semestru i jeśli są prawidłowo udokumentowane (zaświadczenie od organizatora, dyplom). 

W przypadku, kiedy student ubiega się o stypendium za osiągnięcia i za średnią, może otrzymać stypendium rektora tylko z jednego tytułu, tego, za który osiąga więcej punktów.

Na podstawie uzyskanych punktów tworzone są listy rankingowe dla każdego kierunku osobno. Stypendium Rektora może uzyskać 10% najlepszych studentów danego kierunku (licząc od najwyższej liczby punktów), dlatego może zaistnieć sytuacja, że mimo spełniania warunków stypendium nie zostanie przyznane. Przyznanie i wysokość stypendium są również zależne od funduszy przeznaczonych na dany rok kalendarzowy, a także od liczby przyznanych stypendiów socjalnych i zapomóg. 

 

Download attachments: