Samorząd Studencki

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki PJATK współtworzy życie studenckie, organizuje imprezy i wyjazdy integracyjne, turnieje, sekcje sportowe, konferencje. Jest pośrednikiem pomiędzy władzami Uczelni a studentami. Pomaga im realizować ich pomysły i inicjatywy. Samorząd nawiązuje i utrzymuje również kontakty z innymi uczelniami, ich samorządami studenckimi oraz organizacjami zrzeszającymi studentów różnych uczelni.

strona: samorzad.pjwstk.edu.pl