fbpx
Zadania Rady Wydziału

Zadania Rady Wydziału

Do kompetencji Rady Wydziału należy:

  1. ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;
  2. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów studiów i programów nauczania;
  3. uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
  4. opiniowanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału;
  5. opiniowanie wniosków w przedmiocie tworzenia kierunków studiów i specjalności;
  6. działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju nauczycieli akademickich wydziału;
  7. dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia;
  8. tworzenie warunków dla rozwoju studenckiego ruchu naukowego i samokształcenia studentów;
  9. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie, statucie albo wymagających wypowiedzi społeczności wydziału.