Pedagogika specjalna z edukacją spersonalizowaną

Pedagogika specjalna z edukacją spersonalizowaną

Szczegóły dot. rekrutacji

Instytut Dobrej Edukacji, w porozumieniu z Polsko Japońską Akademią Technik Komputerowych, uruchomił studia podyplomowe Pedagogika specjalna z edukacją spersonalizowaną, specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu.
Są to studia dla nauczycieli chcących nabyć kwalifikacje do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
Zapraszamy osoby zainteresowane organizowaniem edukacji w sposób nie-klasowo-lekcyjny, dający lepszą możliwość stworzenia uczniom optymalnych i przyjaznych warunków do rozwoju, zgodnych z ich indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych i wybitnie uzdolnionych.

 

Cel studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań edukacji spersonalizowanej:

 • Uzyskają uprawnienia do pracy w szkołach i placówkach na stanowiskach pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Zostaną także przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań – wprowadzania elementów edukacji spersonalizowanej
 • Nabędą kompetencje do organizowania edukacji w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich uczniów i wychowanków.
 • Poznają elementy edukacji spersonalizowanej i nauczą się je stosować, takie jak opieka mentorska nad uczniami, organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym, ocenianie wspierające rozwój ucznia, organizowanie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, organizacja pracy własnej ucznia.
 • Nauczą się konfigurować i wykorzystywać spersonalizowane środowisko kształcenia w celu zwiększenia indywidualizacji kształcenia i włączenia idei sieci społecznościowych w proces edukacji. Uzyskają też dostęp do metodyki tworzenia profesjonalnych materiałów zdalnych i platformy m-learningowej, która umożliwi wdrożenie w praktyce koncepcji włączania uczniów w proces kształcenia.
 • Po skończeniu studiów będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności, a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania.
 • Zostaną także przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań – wprowadzania elementów edukacji spersonalizowanej.

 

Adresaci studiów

Studia są kierowane do absolwentów studiów wyższych z dyplomem studiów zawodowych i magisterskich (tytuł licencjata lub magistra), nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjologów, posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zakres tematyczny

 • Podstawy edukacji spersonalizowanej – historia i założenia
 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego – dyrektor jako lider uczenia się i nauczania
 • Tworzenie innowacyjnego środowiska edukacyjnego
 • Przepisy prawa oświatowego a innowacyjne rozwiązania organizacyjne
 • Internetowa przestrzeń edukacyjna jako środowisko uczące – badanie wiarygodności w sieci. Wykorzystanie platformy e-learningowej NOMAD do wspierania kształcenia personalizowanego
 • Spersonalizowane formy pracy z uczniami – planowanie i realizacja
 • Organizowanie edukacji uczniów z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb
 • Wspieranie ucznia w rozwoju
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
 • Dydaktyka specjalna
 • Praktyka pedagogiczna

 

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj

Rekrutacja od stycznia 2019. Rozpoczęcie studiów od 23 marca 2019.

 

Czas trwania

Studia trwają II semestry i są realizowane w wymiarze 230 godzin dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk.
W tym czasie planowane są:

 • 100 godzin zajęć stacjonarnych
 • 3 zjazdy w siedzibie Uczelni (Warszawa)
 • 1 trzydniowy zjazd w siedzibie Instytutu Dobrej Edukacji (Gdańsk)
 • 1 trzydniowy zjazd , a w nim 2 dni zajęć realizowanych w Akademiach Dobrej Edukacji
 • 130 godzin zajęć prowadzonych w trybie e-learning
 • 120 godzin praktyk w wybranej przez siebie szkole
  Razem 350 godzin

 

Kadra

Zajęcia na studiach prowadzą wieloletni praktycy, mający doświadczenie w prowadzeniu placówek oświatowych oraz eksperci uczestniczący w innowacyjnych projektach edukacyjnych. Zaproszenia do prowadzenia wykładów przyjęli znani eksperci edukacyjni, autorzy publikacji z zakresu tematyki studiów oraz autorytety w swojej dziedzinie.

Wśród kadry:

 • dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, zainteresowania badawcze: funkcjonowanie osoby z uszkodzonym słuchem w rodzinie i szerszym środowisku społecznym, członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością, dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, alternatywne sposoby porozumiewania się, znaczenie więzi oraz wczesnych doświadczeń dla rozwoju i funkcjonowania dziecka, zwolenniczka alternatywnych form edukacji, związana z grupą Edukacja Domowa Warmia i Mazury, konsultant Narodowej Sieci Leczenia Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży
 • Joanna Berdzik - Kierownik studiów podyplomowych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wiceminister edukacji w latach 2011-2015, wcześniej dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, dyrektor szkoły, współzałożycielka i wieloletnia prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, koordynatorka wielu twórczych projektów edukacyjnych
 • dr Anna Florek, dyrektor Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, autorka materiałów edukacyjnych z przedmiotów chemia i przyroda, artykułów naukowych z zakresu badań w edukacji chemicznej i przyrodniczej
 • Katarzyna Hall, prezeska Stowarzyszenia „Dobra Edukacja”, minister edukacji w latach 2007-2011, inicjatorka tworzenia szeregu autorskich rozwiązań w edukacji, od wielu lat, na różnych szczeblach, zajmująca się zarządzaniem w edukacji
 • Katarzyna Kichler, dyrektor Instytutu Dobrej Edukacji, psycholog, doktorantka Instytutu Psychologii UG, autorka rozwiązań stosowanych w pomocy mentorskiej uczniom Akademii Dobrej Edukacji oraz publikacji psychologicznych
 • dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, socjolog, pracuje w Zakładzie Zarządzania w Edukacji w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, brał udział w roli badacza i eksperta, w projektach krajowych i międzynarodowych w zakresie m.in. kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, aktywnych metod nauczania, w latach 1999-2006 kierownik programu Szkoła Ucząca Się w CEO, w latach 2009-2015 koordynator projektu dotyczącego nadzoru pedagogicznego oraz przywództwa edukacyjnego realizowanego przez UJ oraz MEN
 • Jacek Staniszewski, dyrektor Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie, nauczyciel historii i informatyki, członek Pracowni Historii Instytutu Badań Edukacyjnych, entuzjasta wykorzystania nowych technologii w edukacji, uczestnik wielu projektów międzynarodowych dotyczących edukacji historycznej
 • mgr Karolina Dyrda, doktorantka w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie, psycholog, ekspert z zakresu pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, współautorka pozycji „Mam zespół Aspergera - Podręcznik dla uczniów i nauczycieli”, „Modelu programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z Zespołem Aspegera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem”.
 • mgr Joanna Wrona - pedagog, ekspert w zakresie edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wieloletnia dyrektorka Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji narodowej 


Warunki ukończenia studiów

 • uczestnictwo w zajęciach w wymiarze co najmniej 80% czasu ich trwania
 • zaliczenie przedmiotów z programu studiów
 • zaliczenie zadań praktycznych realizowanych w trakcie kursu internetowego
 • przygotowanie e-portfolio podsumowującego pracę słuchacza w trakcie studiów
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych


Opłaty

Opłata za całe studia: 3500 PLN

Wpisowe – 300 PLN

I semestr – 1500 PLN
II semestr – 1700 PLN

Możliwość płatności w ratach.

Zniżki:
a. dwie osoby ze szkół prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, cena od osoby – 2900 PLN + wpisowe
I semestr – 1500 PLN
II semestr – 1400 PLN

b. trzy osoby i więcej ze szkół prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, cena od osoby – 2600 PLN + wpisowe

I semestr – 1500 PLN
II semestr – 1100 PLN