fbpx
Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych

Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych

Do kogo są kierowane studia/adresaci

Studia są przeznaczone zarówno dla informatyków, jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania informatyczne wspomagające ich codzienną pracę zawodową, w tym w szczególności przy prowadzeniu projektów informatycznych. Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, mające doświadczenie z narzędziami informatycznymi, zamierzające uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie projektowania oraz tworzenia systemów informatycznych, aplikacji i baz danych.


Program (łączna liczba godzin 210)

Każdy uczestnik wybiera 7 z puli 11 bloków realizowanych przez Internet przy użyciu Systemu Edu.

Blok I. Wprowadzenie do programowania (Java), forma zaliczenia: zaliczenie

 • Programowanie i Java
 • Typy danych. Operatory i wyrażenia
 • Klasy i obiekty I
 • Klasy i obiekty II
 • Decyzje i wyjątki
 • Iteracje
 • Tablice. Wprowadzenie do kolekcji
 • Przetwarzanie danych: napisy i liczby
 • Przetwarzanie danych: liczby, daty, algorytmy
 • Programowanie obiektowe I
 • Programowanie obiektowe II
 • Wprowadzenie do programowania współbieżnego

Blok II. Programowanie aplikacji (Java), forma zaliczenia: zaliczenie

 • Strumienie i NIO (new input-output)
 • Kolekcje
 • Programowanie GUI: komponenty wizualne i kontenery
 • Delegacyjny model obsługi zdarzeń
 • Rozbudowane możliwości Swingu
 • Komponenty Swing i architektura Model-View-Controller
 • Dynamiczna Java
 • Zaawansowane techniki programowania - przykłady
 • Internacjonalizacja aplikacji
 • Narzędzia programowania współbieżnego
 • Java i bazy danych (JDBC)
 • Programowanie klient serwer z użyciem gniazd, kanałów i selektorów
 • Aplikacje WEB

Blok III. Systemy operacyjne, forma zaliczenia: egzamin

 • Wstęp, historia i zadania systemów operacyjnych.
 • Interpreter poleceń 1 – podstawy pracy z interpreterem, proste polecenia, prosta komunikacja.
 • Interpreter poleceń 2 – instrukcje strukturalne, pisanie skryptów powłoki.
 • Interpreter poleceń 3 – praktyczne wykorzystanie skryptów do pracy w systemie operacyjnym.
 • Procesy, stany procesów i algorytmy ich szeregowania.
 • Pamięć operacyjna. Strategie zarządzania: przydział ciągły, stronicowanie segmentacja.
 • Pamięć wirtualna – algorytmy wymiany, szacowanie wydajności systemu z pamięcią wirtualną, szamotanie.
 • System plików - implementacja systemu plików, oraz metody przydziału miejsca na dysku.

Blok IV. Sieci komputerowe, forma zaliczenia: egzamin

 • Wstęp do sieci komputerowych: Co to jest Internet? Co to jest protokół? Brzeg sieci, szkielet sieci. Komutacja pakietów i komutacja kanałów. Rodzaje sieci. Sieci dostępowe. Sieci lokalne. Bezprzewodowe sieci lokalne. Media fizyczne. Struktura Internetu. Opóźnienia i straty w sieciach z komutacją pakietów. Przepustowość. Warstwy sieci. Modele usług. Historia Internetu.
 • Warstwa aplikacji: Zasady budowy protokołów warstwy aplikacji. Model klient/serwer. WWW i HTTP. DNS. Programowanie przy użyciu gniazd TCP. Programowanie przy użyciu gniazd UDP. Poczta elektroniczna: SMTP, POP3, IMAP. FTP. Protokół HTTP. DNS. Dystrybucja zawartości: schowki Internetowe i sieci dystrybucji zawartości. Dzielenie plików (P2P).
 • Warstwa transportu: Usługi warstwy transportu. Multipleksacja i demultipleksacja. Transport bezpołączeniowy UDP. Zasady niezawodnej komunikacji danych. Transport połączeniowy TCP: struktura segmentu, niezawodna komunikacja, kontrolaprzepływu, zarządzanie połączeniem. Mechanizmy kontroli przeciążenia. Kontrola przeciążenia w TCP.
 • Warstwa sieci: Usługi warstwy sieci z komutacją pakietów. Zasady działaniu routingu. Algorytm Dijkstry. Routing hierarchiczny. Protokół Internetu (IP). Adresy IPv4. Przekazywanie pakietu od źródła do celu. Format pakietu. Fragmentacja IP. ICMP. DHCP. NAT. Routing w Internecie. RIP, OSPF i BGP. Co jest w routerze. IPv6. Routing rozsiewczy (multicast). IGMP. Mobilność.
 • Warstwa łącza danych: .Wstęp. Usługi warstwy łącza. Rozpoznawanie i naprawa błędów. Protokoły wielodostępowe. Adresowanie w sieciach LAN. MAC. ARP. Ethernet, koncentratory, mosty i switche. VLAN. Bezprzewodowe łącza i sieci lokalne. WiFi i Bluetooth. PPP. ATM. Frame Relay.
 • Podstawy ochrony informacji: Co to jest ochrona informacji. Zasady działania kryptografii. Uwierzytelnienie. Integralność. Dystrybucja kluczy i certyfikacja. Kontrola dostępu: ściany ogniowe. Ataki i środki zaradcze. PGP. SSL. IPSec. WEP. Wykrywanie włamań i cyfrowa kryminalistyka. Ochrona informacji w wielu warstwach.

Blok V. Projektowanie relacyjnych baz danych, forma zaliczenia: zaliczenie

 • Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych.
 • Tabele, związki, zapytania, operacje na bazie danych.
 • Metoda tworzenia schematu relacyjnej bazy danych za pomocą diagramów związków encji.
 • Interfejs użytkownika w aplikacji baz danych – formularze i raporty w MS Access.
 • Podstawy procesu projektowania i programowania aplikacji baz danych.
 • VBA – język aplikacji bazodanowej.

Blok VI. Programowanie w relacyjnych bazach danych, forma zaliczenia: egzamin

 • Podstawy języka SQL.
 • Pobieranie danych z wielu tabel w języku SQL.
 • Zapytania sumaryczne i grupujące w języku SQL.
 • Podzapytania w języku SQL.
 • Obiekty serwera bazy danych i zaawansowane konstrukcje w języku SQL.
 • Deklaratywne więzy spójności.
 • Programowanie aplikacji bazy danych po stronie serwera - PL/SQL.
 • Obiekty programistyczne serwera bazy danych.
 • Obiektowo-relacyjne bazy danych.
 • XML w bazach danych
 • Rozproszone bazy danych.

Blok VII. Projektowanie systemów informacyjnych, forma zaliczenia: egzamin

 • Wprowadzenie do wykładu – historia języka UML, obiektowe podejście do wytwarzania oprogramowania, opis języka UML, narzędzia do modelowania obiektowego.
 • Model przypadków użycia – scenariusze przypadków użycia, diagram przypadków użycia.
 • Obiekt a klasa – diagram klas i diagram obiektów, pojęcia: klasa, obiekt, hermetyzacja, ekstensja klasy, atrybut, metoda, operacja, komunikat, polimorfizm metod, klasa parametryzowana.
 • Związek generalizacji-specjalizacji – dziedziczenie klas, klasa abstrakcyjna, klasa konkretna, metoda abstrakcyjna, specjalizacja jednoaspektowa i wieloaspektowa, specjalizacja wielokrotna, dziedziczenie dynamiczne, przesłanianie metod, przeciążanie metod.
 • Zagadnienia dotyczące asocjacji – asocjacja binarna, liczność, role i atrybuty asocjacji, agregacja a kompozycja, agregacja rekursywna, asocjacja kwalifikowana, asocjacja n-arna.
 • Diagramy aktywności – przepływ sterowania, przepływ danych, konstruowanie przejść z wykorzystaniem rombu decyzyjnego, podział grafu aktywności na partycje.
 • Diagramy implementacyjne oraz diagramy pakietów – diagramy komponentów, diagramy wdrożeniowe, odwołania między pakietami, reguły widoczności pakietów, specjalne rodzaje pakietów (fasada, model, podsystem).

Blok VIII. Budowa i integracja systemów informacyjnych, forma zaliczenia: egzamin

 • Przedmiot i zagadnienia inżynierii oprogramowania. Kryzys oprogramowania. Źródła złożoności projektu oprogramowania. Modelowanie pojęciowe. Pojęcie metodyki. Modele cyklu życia oprogramowania.
 • Zwinne zespoły programistyczne, Azure Devops, metodyka SCRUM, definiowanie pracy w zespole samoorganizującym się
 • Odkrywanie i definiowanie wymagań. Trudność określenia wymagań. Jakość opisu wymagań. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Metody definiowania wymagań użytkowników. Dokument wymagań użytkownika. Metoda przypadków użycia, metoda historyjek użytkownika.
 • Planowanie sprintów, retrospektywa sprintu.
 • Projektowanie. Architektury wielowarstwowe i wzorce projektowe.
 • Faza testowania. Przeglądy oprogramowania. Skład zespołu oceniającego oprogramowanie. Audyt projektu informatycznego. Inspekcje. Rodzaje testów. Typowe fazy i metody testowania. Co podlega testowaniu? Określenie niezawodności oprogramowania. Testy funkcjonalne. Eksplozja kombinacji danych testowych. Testy strukturalne. Analizatory przykrycia kodu. Testy statyczne. Bezpieczeństwo oprogramowania. Czynniki sukcesu i rezultaty testowania.
 • Zapewnienie jakości oprogramowania. Jakość w terminologii ISO 9000. Polityka i system jakości. Zasady zarządzania jakością. Normy dotyczące jakości. Niedojrzałość i dojrzałość procesów wytwórczych. Plan zapewnienia jakości \ oprogramowania.
 • Miary oprogramowania. Modele i miary oprogramowania. Ocena złożoności w planowaniu projektu. Metoda szacowania kosztów COCOMO. Analiza Punktów Funkcyjnych. Wykorzystanie punktów funkcyjnych. Przykłady miaroprogramowania.

Blok IX. Zarządzanie projektem informatycznym, forma zaliczenia: egzamin

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami IT – podstawowe pojęcia zarządzania, projektu i zarządzania projektem, specyfika projektów IT, przyczyny sukcesów i porażek, znaczenie projektów IT w organizacji.
 • Metodyczne zarządzanie projektem – przegląd metodycznego prowadzenia projektów, przegląd i klasyfikacja metodyk projektowych.
 • Zarządzanie projektem w warunkach zmienności – przegląd najważniejszych metodyk zwinnych (Agile PM, SCRUM).
 • Ciężkie metodyki projektowe – przegląd najważniejszych metodyk projektowych z grupy metodyk ciężkich PRINCE 2 , PMBOK, obszary zarządzania projektem IT według PMI.
 • Definiowanie projektu – metody definiowania projektu, identyfikacja celów projektu i jego udziałowców, budowa karty projektu i dokumentu wizji projektu, metody map pamięci, kanwa, Plan Zarządzania Projektem Informatycznym SPMP IEEE 1058.1.
 • Zarządzanie zakresem – metody budowy WBS, identyfikacja zadań i aktywności projektowych, estymacja wielkości zadań i identyfikacja zasobów, SEI CMM.
 • Zarządzanie czasem – metody planowania, diagramy sieciowe, diagramy Gantta, metody PERT oraz CPM, śledzenie i linie bazowe w projekcie, Kanban, Macierz Eisenhauera.
 • Struktura organizacyjna i komunikacyjna – różne struktury organizacyjne w projekcie, dobór struktury organizacyjnej, dobór struktury na tle cyklu życiowego, protokoły komunikacyjne – metody tworzenia i przykłady zastosowań.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie – pojęcie ryzyka i metody walki z ryzykiem, metody zarządzania I śledzenia ryzyka projektowego, taksonomie ryzyk. Plan Zarządzania Ryzykiem, elementy metodyki M_o_R.
 • Śledzenie i kontrola w projekcie – metryki w projekcie, co i jak mierzyć, metody pomiarów, metoda EV, wskaźniki w projekcie, zastosowanie linii bazowej, wykres wypalenia.
 • Zarządzanie jakością – pojęcie jakości w projekcie, metody zapewnienia jakości, TQM, Plan Zarządzania Jakością SQAP, metryki jakości.

Blok X. Hurtownie danych, forma zaliczenia: egzamin

 • Definicja hurtowni danych; OLTP vs OLAP i zapytania analityczne; Dziedziny zastosowań – wspomaganie decyzji, CRM, eksploracja danych, etc.; Perspektywy rynku hurtowni danych; Wyzwania praktyczne – analiza strumien danych, coraz większe ilości danych; zróżnicowane korzystanie z baz danych (mixed workload).
 • Architektura hurtowni danych; Model logiczny – rodzaje; OLAP i agregacje.
 • Rodzaje, przetwarzanie i optymalizacja zapytań – różne aspekty; Model fizyczny – indeksy, redundancje, sortowanie, kolumnowe przechowywanie danych, etc.
 • Ładowanie danych; integracja danych; Problemy z aktualizacją danych.
 • Czynniki jakości hurtowni danych; Przyszłe perspektywy; Podsumowanie.

Blok XI. Tworzenie aplikacji .NET, forma zaliczenia: zaliczenie

 • HTML i CSS w projektowaniu stron internetowych.
 • Tworzenie stron internetowych w Visual Studio.
 • Framework .NET
 • Tworzenie prostych aplikacji desktopowych z wykorzystaniem Windows Forms/Windows Presentation Foundation.
 • Walidacja danych i komunikacja z bazą danych (uwzględniając wykorzystanie bibliotek ORM).
 • Obsługa błędów.
 • Podstawowe praktyki związana z budową aplikacji (SOLID, KISS, DRY).
 • Aplikacja webowe typu REST API z wykorzystaniem frameworka ASP.NET.
 • Klasyczny trójwarstwowy podział kodu aplikacji – MVC.
 • Wykorzystanie frameworka ASP.NET MVC do budowy aplikacji renderowanej po stronie serwera
 • Wykorzystanie frameworka Blazor do budowy aplikacji typu SPA.
 • Testowanie aplikacji (rodzaje testów, piramida testów)


Organizacja zajęć

Studia realizowane są w trybie internetowym. Program studiów obejmuje dwa semestry, 210 godzin dydaktycznych. Każdy uczestnik wybiera 7 z puli 11 przedmiotów realizowanych przez Internet przy użyciu Systemu Edu.
Kierownikiem Studiów jest prof. Lech Banachowski

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Materiały dostępne są po zalogowaniu na platformie edukacyjnej EDUX. Edux dostępny przez wejście na stronę https://gakko.pjwstk.edu.pl/ i wybranie w menu po lewej stronie ekranu pozycji EDUX.


Informacje organizacyjne

Studia roczne, internetowe / dwa semestry (210 godzin)
Opłaty:
Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK
Czesne Studia internetowe: 7 200 PLN / rok
Warunki udziału: zgłoszenie, przesłanie dokumentów, opłata wpisowego. Decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc jest ograniczona)


Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Budynek B, sala 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:
(+48) 512 497 506
(+48) 22 58 44 597