fbpx
Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem – studia eksperckie

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem – studia eksperckie

Krótki opis kierunku/wprowadzenie do tematyki kierunku

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem to studia podyplomowe odpowiadające na dużą potrzebę zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, dotyczącą profesjonalnych kadr w obszarze cyberbezpieczeństwa z przekrojowymi i komplementarnymi kompetencjami.

Program studiów przygotowaliśmy tak, aby ich Absolwent zdobył kwalifikacje menedżera ds. zarządzania cyberbezpieczeństwem w przekrojowym i bardzo szerokim ujęciu – od aspektów prawnych, regulacyjnych, poprzez techniczne (z zakresu IT), informatyki śledczej, identyfikacji zagrożeń aż po kompetencje miękkie (często kluczowe w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji) takie jak: rozpoznawanie dezinformacji i manipulacji, wykrywanie kłamstw, komunikacja i zarządzanie sytuacją kryzysową czy elementy cyberpsychologii.

Pod okiem ekspertów-praktyków z wieloletnim doświadczeniem z największych firm i instytucji w Polsce w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem, prawa, zarządzania informacją w organizacji, zarządzania sytuacją kryzysową czy też wywiadu gospodarczego zdobędziesz i wzmocnisz umiejętności pozwalające na skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji w sektorze prywatnym i publicznym.

Po ukończeniu studiów Absolwent uzyskuje kompetencje Menedżera ds. Zarządzania Cyberbezpieczeństwem.


Do kogo są kierowane studia/adresaci

Studia są adresowane do osób, które chcą rozszerzyć swój wachlarz kompetencji zawodowych oraz zdobyć unikatową i obecnie wysoko cenioną na rynku pracy specjalizację. Zapraszamy osoby zainteresowane praktycznymi aspektami zarządzania cyberbezpieczeństwem w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwenci studiów nabywają kompetencje Menedżera ds. zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji.

Absolwenci tego kierunku pracują najczęściej:

 • w dużych firmach na samodzielnych menedżerskich stanowiskach; jako pełnomocnicy zarządu ds. cyberbezpieczeństwa; audytorzy wewnętrzni
 • w instytucjach publicznych jako menedżerowie ds. zagrożeń cybernetycznych; specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji
 • w dużych organizacjach w sektorze prywatnym i publicznym jako konsultanci ds. zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa
 • w charakterze konsultantów i doradców oraz zakładają własne firmy.


Co wyróżnia te studia? Z czym z nich wychodzisz?

Merytoryka – zajęcia i materiały
Program opracowaliśmy tak, aby zapoznać Słuchaczy bez wykształcenia technicznego ani prawnego z jak najszerszym zakresem merytorycznym w kwestii zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz aby umożliwić praktyczne, warsztatowe przećwiczenie wielu poruszanych tematów. Słuchacze otrzymują profesjonalne zestawy materiałów dydaktycznych (skrypty, gotowe szablony prawne, lektury – podręczniki w wersji cyfrowej i papierowej).

Kadra
Zajęcia prowadzą eksperci-praktycy z największych firm i instytucji publicznych w Polsce z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem, prawa, zarządzania informacją w organizacji, zarządzania sytuacją kryzysową i wywiadu gospodarczego.

Praktyka
Dzięki merytorycznym partnerom Kierunku oraz Kadrze złożonej z wykładowców -praktyków możemy zapewnić Słuchaczom optymalne proporcje pomiędzy teorią a praktyką. W programie studiów przewidzieliśmy dużo zajęć warsztatowych umożliwiających szybkie przećwiczenie i zweryfikowanie omawianych zagadnień.

Networking
Biznes to relacje. Całe studia zaplanowaliśmy tak, aby czas na nich spędzony Słuchacze mogli wykorzystać nie tylko na zdobywanie wiedzy i umiejętności, ale również na zawiązanie cennych relacji biznesowych. Ponadto, w trakcie całych studiów jak i po ich ukończeniu będziesz mieć możliwość utrzymywania kontaktu ze słuchaczami i wykładowcami wszystkich edycji i będziesz na bieżąco z nowinkami dotyczącymi zarządzania cyberbezpieczeństwem w biznesie i sektorze publicznym.

Elastyczność i komfort
Wiemy, że wiedzę i umiejętności zdobywa się najowocniej w odpowiednich warunkach dlatego nasze zajęcia odbywają się zarówno w formie zdalnej (oszczędzając czas i energię), jak i stacjonarnie (umożliwiając nawiązanie i podtrzymanie relacji oraz pełniejszą wymianę doświadczeń).

Konkret
Absolwent studiów posiada kwalifikacje i umiejętności menadżera z obszaru zarządzania cyberbezpieczeństwem w przekrojowym i bardzo szerokim ujęciu – od aspektów prawnych, regulacyjnych, poprzez techniczne (z zakresu IT), informatyki śledczej aż po kompetencje miękkie (często kluczowe w zarzadzaniu bezpieczeństwem informacji) takie jak: rozpoznawanie dezinformacji i manipulacji, wykrywanie kłamstw, komunikacja i zarządzanie sytuacją kryzysową czy elementy cyberpsychologii.


Wykładowcy

100% praktyki! Zajęcia prowadzą eksperci-praktycy z największych firm i instytucji publicznych w Polsce z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem, prawa, zarządzania informacją w organizacji, zarządzania sytuacją kryzysową czy wywiadu gospodarczego. Wśród wykładowców są m.in.:

Piotr Sudnik – prawnik, oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stanie spoczynku. Przez kilkanaście lat służby w Urzędzie Ochrony Państwa, a następnie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmował się prowadzeniem śledztw w sprawach przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości przy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, korupcji, naruszeń przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, przestępczości podatkowej i naruszenia tajemnicy państwowej. W latach 1998-2002 był nieetatowym rzecznikiem prasowym Delegatury UOP w Szczecinie.

Ukończył szkolenie z zaawansowanych technik przesłuchań prowadzone przez agentów specjalnych FBI i posiada w tym zakresie certyfikat Departamentu Sprawiedliwości USA.

Po zakończeniu służby liniowej, był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW. Jako wykładowca COS ABW, specjalizował się w technikach przesłuchań i analizie behawioralnej w procesie wykrywania kłamstwa oraz taktykach i technikach prowadzenia czynności procesowych. W ostatnim okresie służby pracował w Centrum Antyterrorystycznym ABW.

W roku 2007 wdrażał w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako co-trener, szkolenie z zaawansowanych technik przesłuchań „metodą FBI”. W tym zakresie, w czasie służby i po jej zakończeniu, przeszkolił kilkuset funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sędziów i prokuratorów cywilnych i wojskowych, funkcjonariuszy Służby Celnej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, UOKiK, NCBR, a także firm ubezpieczeniowych. Od 2010 roku jest trenerem, zajmuje się szkoleniami z zakresu przesłuchań, komunikacji interpersonalnej i szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji w biznesie

Mariusz Kusion – prawnik, trener nauki i szkoleń prawnych, przedsiębiorca, autor publikacji eksperckich z zakresu prawa, RODO, ochrony własności intelektualnej. W ramach własnej Kancelarii Prawnej Ars Iuridica prowadzi obsługę prawną firm, uczelni, organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych. Przeprowadził ponad 1000 godzin szkoleń dla ludzi nauki, sztuki, kultury i biznesu. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie gospodarczym i administracyjnym.

dr Norbert Obrycki – jego obszary specjalizacji to makroekonomia, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, cross-cultural management, international project managment.
Germanista, stypendysta uczelni m.in. w Berlinie i Wiedniu. W latach 2003–2006 dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Eureregionu Pomerania. Od lat dziewięćdziesiątych aktywny polityk, m.in. marszałek województwa zachodniopomorskiego (2006-2008), poseł na Sejm VII kadencji (członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Gospodarki i Rozwoju). Senator RP (członek Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych).

W latach 2009–2011 był doradcą naukowym prezydenta Narodowej Akademii Administracji Publicznej w Kijowie (Ukraina).

Obecnie pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. współpracy transgranicznej oraz pełnomocnik rektora Uniwersytetu Szczecińskiego ds. współpracy międzynarodowej.

Jest członkiem State Alumni Member (stowarzyszenie byłych stypendystów rządu USA), IPS Alumni Polska (stowarzyszenie byłych stypendystów rządu Niemiec i Bundestagu) oraz Humboldt Universität Alumni.


Program (łączna liczba godzin 176)

Blok I. Zarządzanie informacją w organizacji (48 godz.)

 • Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu
 • Wywiad gospodarczy. Legalne pozyskiwanie informacji ze źródeł otwartych – OSINT – zajęcia warsztatowe
 • Wewnątrzfirmowe postępowania wyjaśniające
 • Komunikacja bezpośrednia – wykrywanie kłamstw / nieszczerości - zajęcia warsztatowe
 • Podstawy informatyki śledczej

Blok II. Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa (32 godz.)

 • Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne oraz strategie w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – struktura, zasady zgłaszania, obsługi, koordynacji incydentów oraz zadania, procedury, odpowiedzialność i zasady współdziałania podmiotów wchodzących w skład KSC
 • Konstruowanie umów z zakresu cyberbezpieczeństwa i IT – zajęcia warsztatowe
 • Cyberprzestępczość, przestępstwa komputerowe - odpowiedzialność karna za czyny z użyciem nowoczesnych technologii, dowody elektroniczne a przepisy kodeksu postępowania karnego
 • Wpływ pandemii na cyberbezpieczeństwo: odpowiedzialność za szerzenie fake news i hate speech, bezpieczeństwo cyfrowe w pracy zdalnej
 • Cyberbezpieczeństwo a prawo pracy - zajęcia warsztatowe
 • Ochrona danych osobowych w systemach IT (RODO) oraz informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych – wymagane procedury i dokumenty, dobre praktyki. Rola inspektora ochrony danych
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe w jednostce – krok po kroku (przedsiębiorstwa, urzędy, instytucje publiczne) – zajęcia warsztatowe
 • Najnowsze i projektowane zmiany prawne w zakresie cyberbezpieczeństwa

BLOK III. Technologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa (32 godz.)

 • Techniczne i technologiczne podstawy zarządzania cyberbezpieczeństwem
 • Zasady ochrony danych – standardy i nowe rozwiązania technologiczne
 • Podstawy kryptografii i bezpiecznej wymiany informacji
 • Security Operation Center
 • Bezpieczeństwo infrastruktury
 • Bezpieczeństwo sieci, aplikacji i urządzeń mobilnych
 • Wybrane zagrożenia cyfrowe: wprowadzenie do kryptowalut

BLOK IV. Studia przypadków – laboratoria (24 godz.)

 • Studium przypadku – atak na infrastrukturę krytyczną
 • Analiza ataku typu Advanced Persistent Threads
 • Test Penetracyjny (Ethical Hacking) - warsztat
 • Wstępny audyt cyberbezpieczeństwa - warsztat
 • Informatyka śledcza – warsztat

BLOK V. Zarządzanie ryzykiem w organizacji (40 godz.)

 • Zarządzanie ryzkiem – metodologia, identyfikacja, szacowanie ryzyka
 • Modele zarządzania ryzkiem cyberbezpieczeństwa
 • Systemy wspomagania zarządzania ryzykiem
 • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa w praktyce
 • Zarządzanie Zespołami IT CERT CSIRT i SOC
 • Zarządzanie incydentami teleinformatycznymi
 • Analiza strat po incydencie i utrzymanie ciągłości operacyjnej
 • Zarządzanie wizerunkiem i komunikacją w sytuacji kryzysowej (wewnątrz i na zewnątrz organizacji)


Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry i obejmują 10 zjazdów w tym: 8 zjazdów on-line i dwa stacjonarne w Warszawie.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
soboty 9.00 - 17.00
niedziele 9.00 - 15.00


DANE ORGANIZACYJNE

Studia roczne / dwa semestry (160 godzin)
10 zjazdów w tym: 8 zjazdów on-line i dwa stacjonarne w Warszawie

Opłaty:
Wpisowe:
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK
Czesne Studia zaoczne: 10 000 PLN / rok
Warunki udziału: zgłoszenie, przesłanie dokumentów, opłata wpisowego. Decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc jest ograniczona)


Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Budynek B, sala 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:
(+48) 512 497 506
(+48) 22 58 44 597