fbpx
Program nauczania

Program nauczania

Program anglojęzycznych studiów oparty jest o cztery moduły edukacyjne:

1. Informatyczny

dający wiedzę i umiejętność posługiwania się istniejącymi narzędziami, programami oraz budowy własnych narzędzi informatycznych.

2. Teoretyczny

dający wiedzę na temat komunikacji wielomedialnej, interakcji, kognitywistyki i percepcji, historii projektowania oraz współczesnych teorii komunikacyjnych. W module tym studenci zdobywają także umiejętność  profesjonalnego formułowania treści w języku angielskim.

3. Projektowy

wyposażający studentów w wiedzę i umiejętność prowadzenia projektów audiowizualnych w oparciu o środki werbalne i wizualne w dynamicznym środowisku wielomedialnym.

4. Praktyczny, zintegrowany

osadzający zdobytą w czasie studiów wiedzę i umiejętności w kontekście pracy w zespole projektowym współpracującym z rzeczywistym użytkownikiem – Design Practicum (project-based learning) vs. Design Studio. W ramach tego modułu wyróżniający się studenci mogą asystować prowadzącym warsztaty na młodszych latach nauczania.

 

Absolwenci o specjalności Projektant Informacji Multimedialnej zdobywają wiedzę i umiejętności w czasie dwuletnich interdyscyplinarnych studiów, które umożliwiają im poznanie najnowszych form komunikacji audiowizualnej i przygotowują do współpracy międzynarodowej. W trakcie studiów poznają tradycyjne oraz najnowsze narzędzia i techniki komunikacyjne, zachęcani przez międzynarodowy zespół wykładowców tworzą własne, innowacyjne rozwiązania. Ten unikalny program jest możliwy dzięki współpracy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, z europejskimi i amerykańskimi uczelniami wyższymi zintegrowanymi w programach międzynarodowych.

Aby otrzymać stopień magistra sztuki kandydaci muszą zgromadzić 120 punktów ects, zaliczając obowiązkowe kursy na ocenę nie mniejszą niż 3.0. Program kończy się prezentacją i obroną pracy dyplomowej, na którą składa się dysertacja teoretyczna, projekt praktyczny łączący elementy inżynieryjne – informatyczne i graficzno-projektowe oraz profesjonalnie przygotowana prezentacja przebiegu procesu projektowego. Całość procesu nadzoruje troje opiekunów współpracujących w prowadzeniu poszczególnych składowych dyplomu. Po ukończeniu praca zostaje przedstawiona do recenzji niezależnemu ekspertowi.

Obrona odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą opiekunowie dyplomu i przedstawiciele władz wydziału oraz wybrani wykładowcy.

Pierwszy semestr dostarcza podstawowej wiedzy w zakresie nauk informatycznych, humanistycznych i sztuki projektowania. Ma charakter wyrównawczy i integracyjny dla studentów, którzy odebrali wykształcenie o zróżnicowanym charakterze. Studenci otrzymują wiedzę i uczą się posługiwać najnowszymi technologiami i narzędziami informatycznymi stosowanymi w komunikacji audiowizualnej i projektowaniu informacji. Poznają w jaki sposób te narzędzia można stosować w nauce, edukacji, biznesie i dla dobra społecznego. Posiadają umiejętność pozyskiwania, analizowania i budowania map kompleksowych informacji oraz przedstawiania ich z zastosowaniem różnorodnych, zintegrowanych mediów.

W czasie czterech semestrów międzynarodowych wykładów, warsztatów i seminariów studenci spotykają naukowców, filozofów, wykładowców akademickich i profesjonalistów – przedstawicieli różnych dyscyplin, którzy prezentują różnorodne formy i potrzeby współczesnej komunikacji oraz prognozują jej przyszłość.

W trakcie 3 i 4 semestru wykonują zespołowe projekty we współpracy z realnym użytkownikiem i testują ich przydatność oraz użyteczność.

Drugi rok studiów poświęcony jest pracy dyplomowej składającej się z thesis – eseju teoretycznego oraz z  projektu praktycznego. Zadaniem thesis jest udokumentowanie wiedzy zdobytej przez kandydata i przedstawienie założeń pracy oraz szczegółowej dokumentacji projektu praktycznego. Praca nad thesis stwarza możliwość poprowadzenia samodzielnych poszukiwań i przedstawienia rozważań związanych z projektem praktycznym. Oswaja studenta z kreatywnym podejściem do rozwiązywania problemów, pozwala poznać metodykę prowadzenia badań i metodykę prowadzenia projektu, a także służy opisowi i dokumentacji podjętych działań techniczno-projektowych.

Praca praktyczna – projekt informacyjny, prototyp – jest potwierdzeniem profesjonalnych umiejętności projektowych absolwenta oraz skuteczności jego koncepcji. 

Wspólnie przedstawione, w trakcie prezentacji dyplomowej, obie części projektu dyplomowego dowodzą profesjonalizmu i zaawansowania akademickiego absolwenta.