Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Rekrutacja na studia magisterskie uzupełniające (stacjonarne oraz niestacjonarne) w roku akademickim 2019/2020 rozpocznie się w maju 2019.

Kandydaci na studia II stopnia polskojęzyczne muszą mieć tytuł magistra lub licencjata z kierunku Grafika lub kierunków pokrewnych.

Kandydaci na studia II stopnia anglojęzyczne muszą mieć tytuł magistra lub licencjata (nie jest wymagane ukończenie studiów artystycznych). Szczegółowe zasady rekrutacji na studia anglojęzyczne opisane są / You can find more detail about enrollment for the online course in English here tutaj.

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA POLSKOJĘZYCZNE

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat dostarcza dokumentację dorobku artystycznego: przedstawia pracę dyplomową, wybrane prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne i projektowe, wykonane w czasie studiów I lub II stopnia. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat musi wykazać się też znajomością tworzenia multimedialnych prezentacji i podstawami grafiki 3D. Wymagana jest znajomość dowolnego programu do grafiki 3D (Maya, 3DMax lub innego), Photoshop, Illustrator, Indesign, Macromedia Flash.

WYJĄTEK: Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia wydziału SNM kier. Grafika w PJATK, którzy spełniają warunki określone przez Radę Wydziału SNM:

 • przedstawienie dyplomu praktycznego
 • pozytywną opinię jednego z profesorów, u którego student studiował

Absolwenci PJATK spełniający w/w warunki zobowiązani są do stawienia się z protokołem postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją wyłącznie w celu rozmowy dot. przyporządkowania do określonej pracowni na studiach magisterskich.

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są w Biurze Rekrutacji PJATK.

Rekrutacja "krok po kroku"

1. Rejestracja on-line
2. Dostarczenie dokumentów
3. Rozmowa kwalifikacyjna
4. Kwalifikacja na studia
5. Kontrakt i wpisowe

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl
Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Dokumenty oznaczone kolorem czerwonym, są niezbędnym minimum wymaganym przez uczelnię, aby móc przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej na studia magisterskie. Pozostałe dokumenty można donieść po rozmowie kwalifikacyjnej.

Absolwenci PJATK kier. Grafika składają:

Absolwenci PJATK (spoza kier. Grafika) składają:

Absolwenci kierunku Grafika PJATK w Gdańsku na rozmowę kwalifikacyjną mogą dostarczyć swoją pracę dyplomową w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD, pendrive, własny laptop, etc.).

Absolwenci innych uczelni składają:

 • protokół postępowania kwalifikacyjnego - wymagany przed rozmową kwalifikacyjną
 • dowód wpłaty za rozmowę (koszt 75 zł) – wymagany przed rozmową kwalifikacyjną
 • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem - kandydat przedstawia oryginał lub odpis, a pracownik PJATK poświadcza kserokopię za zgodność z oryginałem (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów; w przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie dyplomu)
 • podanie o przyjęcie na studia magisterskie 
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci którzy nie grają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani się do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej.

UWAGA: Kandydaci spoza Polski dodatkowo okazują paszport z ważną wizą oraz dowód ubezpieczenia zdrowotnego, np. polisę ubezpieczeniową ważną min. przez kolejne 3 miesiące. Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język polski w stopniu komunikatywnym.

W przypadku posiadania dyplomu uzyskanego poza Polską, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w dyplomu oraz jego nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana).

Wymagania dot. zdjęć w formacie cyfrowym:

 • proszę umieszczać TYLKO zdjęcia w formacie dowodowym
 • zdjęcie musi być w formacje JPEG (rozszerzenie .jpg lub .jpeg)
 • minimalna rozdzielczość zdjęcia to 240x300 (szer. x wys.)
 • zdjęcia o rozdzielczości większej niż 700x900 (szer. x wys.) zostaną przeskalowane do rozdzielczości 700x900 (szer. x wys.)
 • maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 10MB
 • zdjęcie należy wgrać w panelu rekrutacji rekrutacja.pjwstk.edu.pl

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne (godz. 11:00):

 • 24 czerwca
 • 9 lipca
 • 10 września
 • 20 września

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne anglojęzyczne (godz. 11:00):

 • 25 czerwca
 • 8 lipca
 • 9 września
 • 19 września

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na studia niestacjonarne (godz. 11:00):

 • 29 czerwca
 • 6 lipca
 • 7 września
 • 14 września
 • 21 września
 • 28 września

Bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną należy się zgłosić do Działu Rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz dostarczenie kompletnych dokumentów.

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą osoby powołane przez radę Wydziału SNM.

Kandydaci przyjęci na studia magisterskie na określoną specjalizację mogą ją zmienić przed rozpoczęciem studiów pod warunkiem otrzymania:

 • zgody Dziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów
 • zgody Kierownika wybranej specjalizacji

4. Kwalifikacja na studia

W ciągu dwóch tygodni od złożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej, otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym, decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia.

5. Kontrakt i wpisowe

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są zapłacić wpisowe oraz dostarczyć do Biura Rekrutacji kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne.

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt - wzór kontraktu do pobrania. Kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia dokumentów (legitymacja) oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Opłatę wpisowego oraz za rozmowy kwalifikacyjne należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu się w portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl )

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Przelewy krajowe:
numer rachunku: 41 1160 2202 0000 0003 5249 4962

Przelewy zagraniczne:
PL41 1160 2202 0000 0003 5249 4962
Kod SWIFT: BIGBPLPW

W tytule należy podać: imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
Np. Jan Nowak, wpisowe, architektura wnętrz

Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pjwstk.edu.pl