fbpx
Konkurs na stanowisko Prodziekana WSNM

Konkurs na stanowisko Prodziekana WSNM

Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych ogłasza konkurs na stanowisko: 

Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych na kierunku grafika Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Warszawie

Kryteria kwalifikacyjne kandydatów:
1. co najmniej stopień naukowy doktora lub wszczęty przewód doktorski z dziedziny sztuki, w której Wydział prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną,
2. znajomość obowiązujących aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem uczelni,
3. możliwość zaliczenia do minimum kadrowego kierunków prowadzonych w Wydziale,
4. udokumentowany dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:
1. podanie skierowane do JM Rektora,
2. kopie dyplomów lub decyzji, poświadczających nadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora lub wszczęcia przewodu doktorskiego z dziedziny wiedzy, w której Wydział prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną,
3. życiorys,
4. informacja o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych wraz z wykazem publikacji,
5. oświadczenie zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Termin składania podań upływa: 20 czerwca 2016r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 czerwca 2016r.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie bez podania przyczyny.