fbpx
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i wdrożenia systemu IT (siedmiu e-usług)

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i wdrożenia systemu IT (siedmiu e-usług)

W związku z realizacją projektu „E-usługi na wysokim poziomie – wdrożenie nowoczesnych usług elektronicznych w obszarze podnoszenia jakości kształcenia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” RPO WM na lata 2014-2020, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania i wdrożenia systemu IT (siedmiu e-usług).